GreekEnglish (United Kingdom)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Επιλέξιµες παρεµβάσεις - Όρια επιλέξιµων δαπανών - Ελάχιστος Ενεργειακός Στόχος

Οι   παρεµβάσεις,   που   υποβάλλονται    µε   την   αίτηση   για   υπαγωγή   στο   Πρόγραµµα,προκύπτουν   βάσει   των   συστάσεων   του   Ενεργειακού   Επιθεωρητή   και   αφορούν αποκλειστικά στις κατωτέρω τρεις κατηγορίες επιλέξιµων παρεµβάσεων. Οι επιλέξιµες κατηγορίες παρεµβάσεων ενεργειακής αναβάθµισης είναι:

 1.  Αντικατάσταση  κουφωµάτων  (πλαίσια  /  υαλοπίνακες)  και  τοποθέτηση συστηµάτων σκίασης. Λόγω της απαίτησης του προγράµµατος για ενεργειακή αναβάθµιση,   η   παρέµβαση   αφορά   κατά   βάση,   αλλά   όχι   αποκλειστικά,   σε θερµοµονωτικά/   θερµο-διακοπτόµενα   κουφώµατα  µε   διπλούς   υαλοπίνακες.

Επιλέξιµη  είναι  και  η  αλλαγή µόνο  του  υαλοπίνακα  µε  την  προϋπόθεση  ότι επιτυγχάνεται ενεργειακή αναβάθµιση.

Επιλέξιµη, επίσης, είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε µονοκατοικία και κουφωµάτων κλιµακοστασίου και φωταγωγού σε  πολυκατοικία.  Δεν  συµπεριλαµβάνονται  όµως «ανοίγµατα»  προς  εσωτερικούς χώρους  του  κτηρίου  θερµαινόµενους  ή  µη  (π.χ.  πόρτα  διαµερίσµατος).  Στην κατηγορία  αυτή  περιλαµβάνεται  και  η  τοποθέτηση  εξωτερικών  σκιάστρων  και κινητών προστατευτικών εξωφύλλων στα ανοίγµατα (παντζούρια, ρολά).

 2.  Τοποθέτηση θερµοµόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συµπεριλαµβανοµένου του δώµατος / στέγης και της πιλοτής. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιµη και  η  τοποθέτηση  εσωτερικής  θερµοµόνωσης  όταν  η  τοποθέτηση  εξωτερικής θερµοµόνωσης είναι τεχνικά αδύνατη ή δεν επιτρέπεται από την κείµενη νοµοθεσία (π.χ. διατηρητέα κτήρια, παραδοσιακοί οικισµοί).

 3.  Αναβάθµιση   συστήµατος   θέρµανσης   και   συστήµατος   παροχής   ζεστού νερού χρήσης. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιµες:

- Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήµατος καυστήρα ή/και λέβητα µε καινούριο  σύστηµα  πετρελαίου  ή  φυσικού  αερίου (κεντρικό  ή  ατοµικό)  ή σύστηµα   που   λειτουργεί   κυρίως       µε   την   αξιοποίηση   ανανεώσιµης   πηγής ενέργειας, Α.Π.Ε., (π.χ. καυστήρας βιοµάζας, αντλίες θερµότητας, ηλιοθερµικά συστήµατα,κλπ.) ή σύστηµα   συµπαραγωγής   ηλεκτρισµού   και θερµότητας υψηλής  απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).  Η  εγκατάσταση /  αντικατάσταση  αφορά  στον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό του λεβητοστασίου στο σύνολό του και του δικτύου  διανοµής (αυτοµατισµοί,  κυκλοφορητές,  καµινάδα,  αντικατάσταση  ή µόνωση  σωληνώσεων,  κλπ.).  Δεν  είναι  επιλέξιµες  οι  δαπάνες  για  δεξαµενή πετρελαίου και τερµατικές µονάδες απόδοσης θερµότητας (σώµατα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστηµα, κλπ).

 - Η τοποθέτηση διατάξεων αυτοµάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήµατος θέρµανσης,   όπως   χρονοδιακόπτες,   αυτοµατισµούς   αντιστάθµισης   ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθµιση των µερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθµιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερµοστάτες χώρων, θερµοστατικές  κεφαλές  θερµαντικών  σωµάτων,  κλπ.,  συµπεριλαµβανοµένων συστηµάτων θερµιδοµέτρησης για την κατανοµή δαπανών θέρµανσης.

-  Η  τοποθέτηση  ηλιακών  συστηµάτων  για  την  παροχή  ζεστού  νερού  χρήσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ).

 Ειδικά για την περίπτωση πρότασης αντικατάστασης καυστήρα/ λέβητα πετρελαίου µε νέο ίδιας τεχνολογίας θα πρέπει µε βάση τα χαρακτηριστικά τους και τα αποτελέσµατα της ανάλυσης καυσαερίων να τεκµηριώνεται επαρκώς, από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή, η ανάγκη για την αλλαγή έναντι συντήρησης ή χηµικού καθαρισµού (π.χ. λέβητας που έχει υποστεί ανεπανόρθωτες φθορές).

Η πρόταση (συνδυασµός παρεµβάσεων) για ενεργειακή αναβάθµιση, που υποβάλλεται µε την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει την ακόλουθη απαίτηση που αποτελεί τον ελάχιστο ενεργειακό  στόχο  του  Προγράµµατος:  αναβάθµιση  κατά µια  τουλάχιστον  ενεργειακή κατηγορία   ή   εναλλακτικά   η   ετήσια   εξοικονόµηση   πρωτογενούς   ενέργειας   να   είναι µεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2). Για τον έλεγχο της ικανοποίησης της ανωτέρω απαίτησης θα πρέπει τα υλικά και τα συστήµατα που  θα  χρησιµοποιηθούν  για  τις  παρεµβάσεις  να  φέρουν  ενεργειακή  πιστοποίηση. 

Επισηµαίνεται ότι επιτυγχάνεται αυξηµένη εξοικονόµηση ενέργειας όταν τα δοµικά στοιχεία και οι   επιµέρους ηλεκτροµηχανολογικές   εγκαταστάσεις   πληρούν, µετά   τις παρεµβάσεις, τις ελάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ΚΕΝΑΚ σε συµφωνία και µε τα οριζόµενα στις σχετικές Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟ ΤΕΕ).

Επιπλέον   τα   δοµικά   υλικά   και   τα   ηλεκτροµηχανολογικά   συστήµατα,   για   τα   οποία υφίσταται  σχετική  υποχρέωση  από  την  κείµενη  νοµοθεσία,  θα  πρέπει  να  φέρουν σήµανση CE.

Οι   κατηγορίες   παρεµβάσεων,   οι   υποκατηγορίες   τους   και   τα   ανώτατα   όρια επιλέξιµων   δαπανών, βάσει και των   ενεργειακών   χαρακτηριστικών,   ανά κατηγορία δαπάνης (1Α έως 3Ε) φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.

        pin1kef311

Στις ανωτέρω δαπάνες ανά ειδικότερη παρέµβαση συµπεριλαµβάνονται τυχόν:

Πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκληρωµένη υλοποίηση της παρέµβασης όπως σκαλωσιές, επιχρίσµατα, µικροεργασίες αποκατάστασης της εµφάνισης του στοιχείου στο οποίο έγινε η παρέµβαση, αποξηλώσεις/ καθαιρέσεις και αποκοµιδή, σήτες,  διαµόρφωση  κλίσεων  απορροής  στο  δώµα,  υγροµόνωση,  απαραίτητες εργασίες και επεµβάσεις για την ορθή λειτουργία/συµπεριφορά της θερµοµόνωσης, απαραίτητες επεµβάσεις στη στέγη (π.χ. αντικατάσταση κεραµιδιών) κ.λπ.

Το κόστος εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν απαιτούµενων ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ για τις οικοδοµικές εργασίες, που, µε βάση την κείµενη νοµοθεσία (µη στεγασµένα επαγγέλµατα), βαρύνουν τον Ωφελούµενο του Προγράµµατος ως «κύριο του έργου».

 Στα ανωτέρω όρια επιλέξιµων δαπανών περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ, που αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη για το Πρόγραµµα.

 

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ

Περισσότερα Άρθρα...

 
 energ-apodosi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jgtech-REAL
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Συμφωνείτε με την Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 1793463
RizVN Support
+306977445969
+302107212887
Email