ΑΡΘΡΟ 39 Ν.4067/12 : τροποποίηση του 4014/11

Γονική Κατηγορία: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΣ ΓΟΚ 2012
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067 / ΦΕΚ 79 Α /2012
Νέος Οικοδομικός  Κανονισμός
Άρθρο 39 – τροποποίηση του 4014/11
Στο  άρθρο  28 του  ν. 4014/2011 όπως τροποποιήθηκε με τις  παραγράφους 12  και  13 του  άρθρου  49 του  ν.
4030/2011, προστίθεται παράγραφος 8 η οποία έχει ως εξής:
«8. Οι τελεσίδικες αποφάσεις  κατεδάφισης που αφο− ρούν αυθαίρετα κτίσματα των  περιπτώσεων  αα΄, ββ΄, γγ΄, εε΄, στστ΄,  ζζ΄ και  β΄ της  παραγράφου 3 του  άρ− θρου  23 του  ν. 4014/2011, εκτελούνται με ευθύνη  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 280 του ν. 3852/2010 με το συντονισμό, την παρακολούθηση  και τη συνδρομή της ΕΥΕΚΑ.»
 
Εκτύπωση
FaLang translation system by Faboba