ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 10 Στο άρθρο αυτό εισάγονται καινοτόμες και αδιάβλητες διαδικασίες μέσω ηλεκτρονικού συστήματος αναφορικά με την διαδικασία υπαγωγής των αυθαιρέτων κτισμάτων ή αυθαιρέτων αλλαγών χρήσεων στις διατάξεις του παρόντος και την τήρηση και αποθήκευση των στοιχείων. Παράλληλα, εισάγονται διαδικασίες οι οποίες τελούν υπό τον έλεγχο της πολιτείας δια των οποίων απομειώνεται ο χρόνος υπαγωγής μίας αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος, διευκολύνονται οι συναλλαγές και διασφαλίζεται η εγκυρότητα και η δημοσιότητα.
Ειδικότερα στην παρ. 1 προβλέπεται ότι το σύνολο της διαδικασίας υπαγωγής αυθαιρεσιών στις διατάξεις του παρόντος νόμου διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά και δη στο πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ή άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Στην παρ. 2 προβλέπεται η δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για την αποθήκευση αντιγράφων των στοιχείων των δηλώσεων αυθαιρέτων σε υποδομές του ΥΠΕΚΑ ή άλλης αρμόδιας αρχής εποπτευόμενης από το ΥΠΕΚΑ ή την Κεντρική Διοίκηση. Επίσης προβλέπεται η περιοδική ενημέρωση των στοιχείων αυτών από το Τ.Ε.Ε ή τον κατά περίπτωση αρμόδιο, χωρίς ουδεμία χρονική υστέρηση.
Στην παρ.3 προβλέπεται επίσης η παράλληλη τήρηση στις υποδομές του ΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σύστημα δημιουργίας και διαχείρισης ψηφιακής ταυτότητας κτηρίων για την εφαρμογή του Ν. 3843/2010.», των δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος υπαγωγής αυθαιρεσιών καθώς και τυχόν επιπλέον στοιχείων.
Στην παρ.4. προβλέπεται ότι για τις ανάγκες εξαγωγής ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με την χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής προστασίας του οικιστικού περιβάλλοντος και την καταγραφή των δράσεών, η εγκατάσταση στις υποδομές του ΥΠΕΚΑ και του Τ.Ε.Ε δυναμικού συστήματος αναφορών και γραφημάτων για την λήψη επιχειρησιακών δεδομένων. Επίσης προβλέπεται η ανά τρίμηνο παραγωγή από την αρμόδια για το πληροφοριακό σύστημα αρχή δεικτών και στατιστικών, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της οικιστικής ανάπτυξης σε ειδικές περιοχές τα οποία θα γνωστοποιούνται στη συνέχεια στα καθ΄ύλην αρμόδια Υπουργεία. Τέλος προβλέπεται άμεσα σε αντίστοιχα συστήματα του ΥΠΕΚΑ η μεταφορά και των δεδομένων προηγούμενων δηλώσεων.
Στην παρ. 5 προβλέπεται η περαιτέρω ανάπτυξη και η διαχείριση πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση της ανωτέρω διαδικασίας εν όλω ή εν μέρει από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ή άλλη αρμόδια αρχή εποπτευόμενη από το ΥΠΕΚΑ, με κάλυψη των αναγκαίων λειτουργικών εξόδων από το Πράσινο Ταμείο ή μέσω προγραμμάτων χρηματοδότησης μετά από ειδική σύμβαση. Επίσης προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να θεσπίζεται διαφορετική διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος και την καταβολή του ειδικού προστίμου διατήρησης, με τη χρήση ηλεκτρονικών τεχνολογιών, την απευθείας υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, στις αρμόδιες υπηρεσίες και την απευθείας έκδοση των πράξεων υπολογισμού των προστίμων και διατήρησης.
Στην παρ. 6 ορίζεται ότι το ενιαίο ειδικό πρόστιμο της δηλούμενης κατασκευής θα υπολογίζεται με ηλεκτρονική διαδικασία
Άρθρο 11 Στο άρθρο αυτό ορίζονται αναλυτικά τα δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης, το πρόσωπο που νομιμοποιείται να υποβάλει την αίτηση υπαγωγής οριζόμενος ως «ιδιοκτήτης». Ειδικότερα προβλέπεται ότι Εξουσιοδοτημένος μηχανικός εισάγει στο πληροφοριακό σύστημα του παρόντος όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που αφορούν στην αυθαίρετη κατασκευή ή την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, συμπληρώνοντας τα φύλλα καταγραφής, το περιεχόμενο των οποίων ορίζεται στο Παράρτημα του παρόντος νόμου καθώς και ότι για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου θα πρέπει να υποβληθούν τα σαφώς οριζόμενα στο άρθρο αυτό έγγραφα, τα οποία προβλέπεται ότι φυλάσσει ο ιδιοκτήτης και μετά την εισαγωγή τους στο πληροφοριακό σύστημα Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει στην επίλυση που επέρχεται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού δια της καινοτόμου προβλέψεως της δυνατότητας η αίτηση να δύναται να υποβληθεί από τον «ιδιοκτήτη», στην έννοια του οποίου σαφώς αναφέρονται τα πρόσωπα τα οποία περιλαμβάνονται σ΄ αυτήν, καθώς και ποίος υποβάλλει αίτηση στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν συγκύριοι ή συνδικαιούχοι στο ακίνητο Επίσης στις διατάξεις του άρθρου αυτού επιλύεται και η περίπτωση όπου έχει απολεσθεί ο φάκελος της οικοδομικής άδειας και ορίζονται τα έγγραφα τα οποία θα πρέπει να προσκομισθούν και ορίζεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα του υφισταμένου κτιρίου μετά από υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης φακέλου αποτύπωσης κτιρίου ανεγερθέντος με βάση την απολεσθείσα οικοδομική άδεια Τέλος προβλέπεται ειδική ρύθμιση στο διενεργούμενο στατικό έλεγχο των παραβάσεων. Ειδικότερα, δια των ρυθμίσεων, απαιτείται εκτός των άλλων η υποβολή α)«Δελτίου δομικής τρωτότητας του φέροντος οργανισμού» σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος νόμου για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικίας, τουριστικά καταλύματα ή κτίρια, καθώς και για μεμονωμένες αυθαίρετες κατασκευές με τις παραπάνω χρήσεις και β) Μελέτης στατικής επάρκειας για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κοινωφελούς χρήσης, όπως ενδεικτικά αναφέρονται κτίρια συνάθροισης κοινού, περίθαλψης, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών λειτουργιών, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικούς χώρους, εμπορικά καταστήματα, τράπεζες, κοινωφελείς οργανισμούς, δημόσιων υπηρεσιών και σε κτίρια βιομηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης, η οποία δύναται να υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υπαγωγής και σε κάθε περίπτωση πριν την συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου.
Άρθρο 12 Στο άρθρο αυτό ορίζονται ως προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος των πρόχειρων αυθαίρετων κατασκευών η μορφολογική και αισθητική ένταξή τους σε σχέση με το σύνολο του κτιρίου αλλά και ως προς το δομημένο περιβάλλον του. Για το λόγο αυτό συστήνεται ειδική επιτροπή από την οποία εξετάζονται τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και η οποία είναι και η μόνη αρμόδια να κρίνει την υπαγωγή ή όχι της κατασκευής. Ειδικότερα Στη παρ. 1 προβλέπεται η σύσταση τριμελούς ειδικής επιτροπής, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην έδρα κάθε υπηρεσίας δόμησης και προσδιορίζονται τα μέλη αυτής τα οποία είναι αρχιτέκτονες μηχανικοί. Η επιτροπή αυτή με απόφασή της κρίνει τη δυνατότητα υπαγωγής ή μη της πρόχειρης κατασκευής στις διατάξεις του παρόντος νόμου Στην παρ. 2 ορίζονται οι εξαιρέσεις ήτοι οι περιπτώσεις που αποκλείονται να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος, με γνώμονα της εξαίρεσης τον τρόπο κατασκευής τους, το είδος και την ποιότητα των υλικών κατασκευής τους και δη κατασκευές στις οποίες τα υλικά είναι ασύνδετα μεταξύ τους και δεν συνάδει το κτίσμα με την έννοια της μόνιμης κατασκευής ή/και στις οποίες η σφράγιση των ενώσεων των εξωτερικών επιφανειών μεταξύ τους και με το δάπεδο δεν έχει γίνει με τρόπο σταθερό και μόνιμο ή/και η κατάσταση, ή η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των υλικών είναι κακή για την ασφάλεια των χρηστών ή επικίνδυνη για την υγεία των χρηστών. 
Στη παρ. 3 αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να κατατεθούν από τον ενδιαφερόμενο ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης μαζί με τη σχετική αίτηση με τα οποία αιτιολογείται η δυνατότητα μορφολογικής και αισθητικής ένταξης της πρόχειρης κατασκευής ως προς το σύνολο του κτιρίου αλλά και του δομημένου περιβάλλοντός του καθώς και ο χρόνος κατασκευής της. Επίσης ορίζεται ο χρόνος εντός του οποίου αποφαίνεται η αρμοδία επιτροπή.
Στην παρ. 4. προβλέπεται η υποχρέωση της επιτροπής να ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος εντός δύο (2) ημερών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής.

Εκτύπωση