ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 13 Στο άρθρο αυτό δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος νόμου και στις αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που βρίσκονται σε παραδοσιακό οικισμό ή τμήμα πόλης υπό τους περιορισμούς όμως που ρητά ορίζονται, προκειμένου όπως αυτή δεν γίνει σε βάρος της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ορίζεται επίσης ο τρόπος η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή αυτή.
Ειδικότερα:
Στη παρ. 1 αναφέρονται οι περιπτώσεις των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων που βρίσκονται σε παραδοσιακό οικισμό ή τμήμα πόλης και μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου αυτού.
Στη παρ. 2 ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου όπως αυτά υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομισθούν, για να αποφανθεί η επιτροπή του άρθρου 12 του παρόντος. Με τη διάταξη αυτή παρέχεται η δυνατότητα στην αρμόδια επιτροπή να επιβάλει και την εκτέλεση εργασιών προσαρμογής του αυθαίρετου κτίσματος στους ισχύοντες μορφολογικούς όρους και περιορισμούς του παραδοσιακού οικισμού ή τμήματος πόλης, οι οποίες εκτελούνται μετά την κοινοποίηση της απόφασης του συλλογικού οργάνου στον ιδιοκτήτη και την έκδοση σχετικής άδειας, και εφ’ όσον απαιτείται σε ρητώς προβλεπόμενο χρονικό διάστημα . Η ορθή εκτέλεση των εργασιών πιστοποιείται από την αρμόδια ΥΔΟΜ με θεώρηση της σχετικής οικοδομικής άδειας ή με χορήγηση σχετικής βεβαίωσης. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στην επιτροπή να προβεί και σε αυτοψία προκειμένου να εκτιμήσει το μέγεθος και την έκταση των απαιτουμένων εργασιών προσαρμογής Στην παρ.3 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη δυνατότητα μεταβίβασης ή                                                                                                                                                       σύστασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές, για τα οποία απαιτείται έγκριση της επιτροπής του άρθρου 12 του παρόντος νόμου, υπό την ρητή προϋπόθεση όμως ότι έχει προηγηθεί η υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 2α του παρόντος άρθρου, και έχει καταβληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού του προστίμου. Επίσης προβλέπεται στην περίπτωση αυτή ότι την υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναλαμβάνει ο νέος κύριος με ειδική μνεία στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.
Στην παρ.4 προβλέπεται ο χρόνος έναρξης υπολογισμού της προθεσμίας εξόφλησης του ειδικού προστίμου της παρ. 2 του άρθρου 21, πέραν της καταβολής του 30% του ποσού του προστίμου και δη ότι αυτή άρχεται από την κοινοποίηση της θετικής κρίσης της επιτροπής στον ιδιοκτήτη.
Στην παρ. 5 και 6 εισάγονται εξαιρέσεις υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών ή αλλαγών χρήσεως που βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισμούς μικρότερους των 2.000 κατοίκων και δη ανεξάρτητων νέων κατασκευών (πέραν των τυχόν υφισταμένων κτισμάτων), μετά την κήρυξη του οικισμού ως παραδοσιακού, με βάση την υπέρβαση δόμησης, ήτοι αν η υπέρβαση είναι μεγαλύτερη του 10% οποιουδήποτε όρου δόμησης.
Τέλος στην παρ. 7 του άρθρου αυτού προβλέπεται η υποχρέωση της επιτροπής να ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος εντός δύο (2) ημερών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής
Άρθρο 14 Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του υπαρόντος νόμου και αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων σε διατηρητέα κτίρια μετά όμως από απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ), για την οποία λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν μεταβολές στην αρχιτεκτονική και μορφολογική τυπολογία του διατηρητέου κτιρίου, καθώς και η αισθητική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής, ως προς το σύνολο του κτιρίου και/ή του περιβάλλοντος του. Ειδικότερα:
Στην παρ.1 ορίζεται ρητά ως βασική προϋπόθεση υπαγωγής των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων όπως αυτές βρίσκονται μέσα στον όγκο του διατηρητέου κτιρίου ή η τυχόν προσθήκες σε ύψος δεν υπερβαίνουν το 10% της συνολικής δόμησης. Επίσης ορίζονται και τα απαιτούμενα όπως υποβληθούν, μαζί με την αίτηση, δικαιολογητικά προκειμένου το αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ)μετά τον έλεγχο αυτών και τη διαπίστωση του δικαιώματος υπαγωγής να εκδώσεις απόφαση επί της αιτήσεως. Η επιτροπή αποφαίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές στην αρχιτεκτονική και μορφολογική τυπολογία του διατηρητέου κτιρίου, την αισθητική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής, ως προς το σύνολο του κτιρίου και/ή του περιβάλλοντος του.
Με τη διάταξη αυτή παρέχεται η δυνατότητα στο ΚΕΣΑ να επιβάλει και την εκτέλεση εργασιών προσαρμογής του αυθαίρετου κτίσματος, οι οποίες εκτελούνται μετά την κοινοποίηση της απόφασης του συλλογικού οργάνου στον ιδιοκτήτη και την έκδοση σχετικής άδειας, και εφ’ όσον απαιτείται σε ρητώς προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Η πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης των εργασιών γίνεται από την αρμόδια ΥΔΟΜ με θεώρηση της σχετικής οικοδομικής άδειας ή με χορήγηση σχετικής βεβαίωσης. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στην επιτροπή να προβεί και ε αυτοψία προκειμένου να εκτιμήσει το μέγεθος και την έκταση των απαιτουμένων εργασιών προσαρμογής Στην παρ.2 προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων, σε κτίρια με νόμιμη οικοδομική άδεια που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο του διατηρητέου κτιρίου, υπό την προϋπόθεση όμως ότι δεν βρίσκονται σε επαφή με το διατηρητέο κτίριο. Επίσης ορίζονται τα δικαιολογητικά τα οποία συνυποβάλλονται με την αίτηση υπαγωγής στο αρμόδιο να κρίνει Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ), προκειμένου, μετά τον έλεγχο αυτών και τη διαπίστωση του δικαιώματος υπαγωγής, να εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως. Η επιτροπή αποφαίνεται λαμβάνοντας υπόψη αν η αυθαίρετη κατασκευή αλλοιώνει ή όχι το χαρακτήρα, τη δομή και/ή την αρχιτεκτονική και μορφολογική τυπολογία του διατηρητέου κτιρίου, την αισθητική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής, ως προς το σύνολο του κτιρίου και/ή του περιβάλλοντος του, καθώς και το αν επηρεάζει και σε ποιόν βαθμό τους λόγους και την απόφαση του χαρακτηρισμού του.
Με τη διάταξη αυτή παρέχεται η δυνατότητα στο ΣΑ να επιβάλει και την εκτέλεση εργασιών προσαρμογής του αυθαίρετου κτίσματος, οι οποίες εκτελούνται μετά την κοινοποίηση της απόφασης του συλλογικού οργάνου στον ιδιοκτήτη και την έκδοση σχετικής άδειας, και εφ’ όσον απαιτείται σε ρητώς προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Η πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης των εργασιών γίνεται από την αρμόδια ΥΔΟΜ με θεώρηση της σχετικής οικοδομικής άδειας ή με χορήγηση σχετικής βεβαίωσης. Τέλος παρέχεται η δυνατότητα στην επιτροπή να προβεί και σε αυτοψία προκειμένου να εκτιμήσει το μέγεθος και την έκταση των απαιτουμένων εργασιών προσαρμογής Στην παρ.3 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη δυνατότητα μεταβίβασης ή σύστασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές, για τα οποία απαιτείται έγκριση της επιτροπής του άρθρου 12 του παρόντος νόμου, υπό την προϋπόθεση όμως ότι έχει προηγηθεί η υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 2α του παρόντος άρθρου, και έχει καταβληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού του προστίμου. Επίσης προβλέπεται ότι στην περίπτωση αυτή την υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναλαμβάνει ο νέος κύριος με ειδική μνεία στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.
Στην παρ.4 προβλέπεται ο χρόνος έναρξης υπολογισμού της προθεσμίας εξόφλησης του ειδικού προστίμου, της παρ. 2 του άρθρου 21, πέραν της καταβολής του 30% του ποσού του προστίμου και δη ότι αυτή άρχεται από την κοινοποίηση της θετικής κρίσης της επιτροπής στον ιδιοκτήτη.
Στην παρ. 5 του άρθρου αυτού προβλέπεται η υποχρέωση της επιτροπής να ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος εντός δύο (2) ημερών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής Στην παρ. 6 του άρθρου αυτού εισάγεται εξαίρεση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος των πρόχειρων κατασκευών του άρθρου 12 σε διατηρητέα κτίρια ή στο περιβάλλοντα χώρο 

Εκτύπωση