ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 21 Στο άρθρο αυτό ορίζονται οι προθεσμίες καταβολής του Ενιαίου Ειδικού Πρόστιμου.
Ειδικότερα :
Καθορίζεται ότι για την εφαρμογή του παρόντος, ως ημερομηνία υπαγωγής νοείται η ημερομηνία καταβολής του σχετικού παραβόλου, όπως αυτή εμφανίζεται, δια της ηλεκτρονικής διαδικασίας, στο πληροφοριακό σύστημα.
Με την παρ.1 προβλέπεται ότι σε περίπτωση που το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου, μετά την καταβολή του παραβόλου, είναι μικρότερο των τετρακοσίων (400) ευρώ καταβάλλεται εφάπαξ, χωρίς έκπτωση, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπαγωγή .
Με την παρ.2 προβλέπεται ότι το πρόστιμο καταβάλλεται εντός προθεσμίας εξήντα (60) μηνών από την ημερομηνία υπαγωγής Με την παρ.3 προβλέπεται ότι σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, εντός της προθεσμίας της παρ. 1, παρέχεται έκπτωση 25% επί του συνολικού ποσού του προστίμου Με την παρ.4 προβλέπεται ότι σε περίπτωση καταβολής ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του προστίμου, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπαγωγής, παρέχεται έκπτωση 10%επί του συνολικού ποσού του προστίμου Με την παρ.5 προβλέπεται ότι σε κάθε περίπτωση, ανά χρονική περίοδο έξι (6)    μηνών    από    την    ημερομηνία    υπαγωγής,    καταβάλλεται    υποχρεωτικά τουλάχιστον ποσοστό 5% επί του συνολικού ποσού του προστίμου. Σε περίπτωση παρέλευσης της παραπάνω ημερομηνίας προθεσμίας υποχρεωτικής καταβολής το ανεξόφλητο ποσό, του ενιαίου ειδικού προστίμου, προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης.
Τέλος με την παρ.6 προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδικασία κατάθεσης και απόδοσης του ειδικού προστίμου καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
Άρθρο 22 Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η τιμή ζώνης που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου ή της αξίας των παραβάσεων στις περιπτώσεις που δεν έχει καθορισθεί αυτή από το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του ακινήτου και ειδικότερα ορίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο Δήμο και εάν αυτή δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις κατ΄ ιδίαν παραγράφους του άρθρου αυτού.
Τέλος προβλέπεται ότι με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών δύναται να εφαρμόζονται, με ειδική αναφορά στο πληροφοριακό σύστημα, οι τιμές ζώνης για όλη την επικράτεια για το σύνολο των υπαγωγών.

Εκτύπωση