ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 26 Στο άρθρο αυτό προβλέπεται αφενός ότι εφαρμόζονται οι ισχύουσες, περί αυθαιρέτων, διατάξεις για την κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής ή την επαναφορά της χρήσης που προβλέπεται από την οικοδομική άδεια σχετικά με τις νέες αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις, καθώς και για τις περιπτώσεις όπου δεν υποβληθεί δήλωση ή δεν περατωθεί εμπρόθεσμα η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου ή δεν μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος, αφετέρου προβλέπονται και τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις περιπτώσεις αυτές Ορίζεται δε αποκλειστική προθεσμία αποστολής των επιβληθέντων προστίμων από τους υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης (ΥΔΟΜ) στην οικεία φορολογική αρχή . Επίσης ορίζονται και οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον αρμόδιο υπάλληλο σε περίπτωση που τυχόν παραβιάσει την ως άνω υποχρέωσή του. Τέλος προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θα καθορισθεί το ποσοστό των παραπάνω προστίμων που θα αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο.
Άρθρο 27 Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής δικαιολογητικών, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και εντύπως. Ειδικότερα προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών σε εξαιρετικές περιπτώσεις είτε απευθείας είτε με συστημένη επιστολή στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης ή στο ΚΕΠ του Δήμου καθώς και η προθεσμία αποστολής αυτών από τις υπηρεσίες στην οποίες υποβλήθηκαν . Επίσης ορίζεται ότι η μη τήρηση των προθεσμιών ενεργείας εκ μέρους της Υπηρεσία Δόμησης δεν στερεί στον αιτούντα το δικαίωμα υπαγωγής του στη ρύθμιση αυτή και παρατείνονται αναλόγως οι σχετικές προθεσμίες.
Τέλος προβλέπεται η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου ή ειδικού βιβλίου στο οποίο και θα καταχωρίζονται τα οικεία στοιχεία
Άρθρο 28 Στο άρθρο αυτό ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων.
Άρθρο 29 Με την εξουσιοδοτική διάταξη του παρόντος άρθρου καθορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να τροποποιείται η διαδικασία είσπραξης των προστίμων και η δυνατότητα κατάθεσής τους σε συμβεβλημένες τράπεζες.
Άρθρο 30
Στο άρθρο αυτό περιέχονται οι μεταβατικές διατάξεις του παρόντος. Ειδικότερα προβλέπεται ότι :
A. Από τη δημοσίευση των σχετικών διατάξεων κάθε διάταξη που ρυθμίζει ζητήματα του παρόντος νόμου καταργείται αυτοδικαίως.
Β. Υποθέσεις οι οποίες διεκπεραιώθηκαν με τις προγενέστερες διατάξεις θεωρούνται νόμιμες εκτός αν ανακληθούν ή ακυρωθούν Γ. Εκκρεμείς υποθέσεις διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
Δ. Υπαγωγές για τις οποίες κατά τις προγενέστερες διατάξεις υποβλήθηκε δελτίο δομικής τρωτότητας, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες του Τ.Ε.Ε, θεωρούνται νόμιμες εκτός αν ανακληθούν ή ακυρωθούν.
Ε. Συμβούλια και επιτροπές που συγκροτήθηκαν με προγενέστερες διατάξεις συνεχίζουν να λειτουργούν κατά τις διατάξεις του παρόντος.
Ορίζεται επίσης ότι με υπουργική απόφαση του αρμοδίου Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την μετάβαση και ολοκλήρωση των υπαγωγών που έχουν πραγματοποιηθεί με προγενέστερες του παρόντος διατάξεις, καθώς και κάθε διαδικασία διορθώσεων ή επιστροφής προστίμων όπου απαιτείται.

Εκτύπωση