ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 9 Στο άρθρο αυτό, με βάση την αρχή του κράτους δικαίου, γίνεται κατηγοριοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων προβλέποντας εξαίρεση από την κατεδάφιση και διαφοροποίηση του ύψους των προστίμων με γνώμονα αφενός μεν το μέγεθος της αυθαιρεσίας ή υπέρβασης (ήτοι το μέγεθος της βλάβης που επέφερε στο περιβάλλον) αφετέρου δε με βάση το χρόνο υλοποίησης της αυθαιρεσίας ή υπέρβασης .
Ειδικότερα στην παρ. 1 ορίζεται η κατηγορία 1 αυτών στην οποία περιλαμβάνονται οι αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ του έτους 1975. Για τις κατασκευές αυτές προβλέπεται ότι εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης με την καταβολή μόνο του παραβόλου των 500 ευρώ και χωρίς την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου. Επίσης προβλέπεται ότι για την υπαγωγή υποβάλλεται αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τεχνική έκθεση Μηχανικού.
Στην παρ. 2 ορίζεται η κατηγορία 2 αυτών στην οποία περιλαμβάνονται αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ του έτους 1983. Για τις κατασκευές αυτές προβλέπεται ότι Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές με την καταβολή του παραβόλου αλλά και του ενιαίου ειδικού προστίμου. Επίσης προβλέπεται ότι για την υπαγωγή υποβάλλονται μόνο τα δικαιολογητικά των περ. 1-5, 7 και 11 του άρθρου 11 του παρόντος και δεν απαιτούνται λοιπά στοιχεία και σχέδια.
Στην παρ. 3 ορίζεται η κατηγορία 3 στην οποία περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις μικρών αυθαιρέτων παραβάσεων, οι οποίες εξαιρούνται της κατεδάφισης με την καταβολή μόνο του παραβόλου ποσού των 500 ευρώ και χωρίς την καταβολή ειδικού προστίμου και μάλιστα ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών και προσδιορίζονται με σαφήνεια οι περιπτώσεις που για τις ανάγκες του παρόντος νόμου ορίζονται ως μικρές παραβάσεις. Επίσης προβλέπεται ότι και για την υπαγωγή και αυτών των περιπτώσεων υποβάλλεται τόσο αίτηση όσο και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη καθώς και τεχνική έκθεση Μηχανικού.
Στην παρ. 4 ορίζεται η κατηγορία 4 στην οποία περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαιρέτων αλλαγών χρήσης εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από την οικοδομική άδεια. Δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα περίπτωση και δεν εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου εφόσον βρίσκονται εντός προκηπίου ή ακαλύπτου χώρου. Οι ανωτέρω αυθαίρετες κατασκευές εξαιρούνται της κατεδάφισης οριστικά μετά την συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν.3843/2010 (Α' 62).
Στην παρ. 5 ορίζεται η κατηγορία 5 στην οποία περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις των αυθαιρέτων κατασκευών και εγκαταστάσεων εκτός των κατηγοριών 1-5, για τις οποίες αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος νόμου, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου. Επίσης προβλέπεται ότι εξαιρούνται της κατεδάφισης μόνον μετά την ολοκλήρωση του εκ των κειμένων διατάξεων χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και εφόσον προβλεφθεί με διάταξη νόμου ή την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος η διαδικασία εξαίρεσης από την κατεδάφιση καθώς και η ειδική διαδικασία ένταξης αυτών στον πολεοδομικό σχεδιασμό.
Ορίζεται τέλος ότι για τις περιπτώσεις οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση εκδίδεται δια της βεβαιώσεως υπαγωγής πολεοδομικός τίτλος οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση.

Εκτύπωση