ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Περιβαλλοντικό ισοζύγιο
Άρθρο 31 Στο άρθρο αυτό ορίζεται ρητά ότι αν για κάποιο ακίνητο έχει καταβληθεί το ενιαίο  ειδικό  πρόστιμο,  για  τις  κατασκευές  ή  τις  χρήσεις  που  δηλώθηκαν,  και στη συνέχεια αυτό ενταχθεί στον πολεοδομικό σχεδιασμό, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται με υποχρεώσεις εισφοράς σε χρήμα, που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και δια του τρόπου αυτού δεν κωλύεται καθ' οιονδήποτε τρόπο ο πολεοδομικός σχεδιασμός.
Επίσης προβλέπεται ότι για την αποκατάσταση του πολεοδομικού ισοζυγίου εντός εκάστου ΟΤΑ κατά την έγκριση ή αναθεώρηση ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ και την αναθεώρηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, όπου απαιτείται, σε όλους τους Δήμους, στους οποίους δηλώνονται αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις κατά τις διατάξεις του παρόντος, καθορίζονται ειδικές ζώνες εξισορρόπησης των πολεοδομικών και εν γένει περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων. Στις ζώνες αυτές, οι οποίες πρέπει να έχουν λειτουργική σύνδεση με τις πολεοδομημένες ή και προς πολεοδόμηση περιοχές του πρωτοβαθμίου Ο.Τ.Α., μπορεί να απαγορεύεται η δόμηση ή να μειώνεται ουσιωδώς ο ισχύον συντελεστής δόμησης και να καθορίζονται χρήσεις πρασίνου και ήπιας αναψυχής, καθώς και χώροι για την εξυπηρέτηση των κοινωφελών αναγκών του πρωτοβαθμίου Ο.Τ.Α., όπως ιδίως χώροι ανακύκλωσης υλικών και συσκευασιών, χώροι οργανωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, αμαξοστάσια μέσων μαζικής μεταφοράς, κοιμητήρια κ.λπ.. Οι χώροι των κοινωφελών χρήσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 30% της συνολικής επιφανείας των ανωτέρω ειδικών ζωνών εξισορρόπησης σε κάθε πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α.. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι δυνατή η απλοποίηση των διαδικασιών έγκρισης και αναθεώρησης των παραπάνω σχεδίων και η σύντμηση των σχετικών προθεσμιών.
Τέλος προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται ειδικότερες προδιαγραφές για την εκπόνηση των μελετών των παραπάνω ζωνών και ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
Άρθρο 32 Με το παρόν άρθρο ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την επιτελική αρμοδιότητα της Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Στόχος της διατάξεως είναι η θεσμοθέτηση του επιτελικού ρόλου της ΕΥΚΑ και η συνεργασία αυτής με τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να επιτευχθεί ένα πλήρες σχέδιο δράσης και ενεργειών κατεδάφισης με διαφανή, αδιάβλητο και αντικειμενικό τρόπο προτεραιοτήτων για το σύνολο της επικράτειας.
Ειδικότερα :
Mε την παρ.1 προβλέπεται ότι όλες οι αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις, οι οποίες εκτελέστηκαν μετά τις 28/7/2011 καθώς και αυτές που δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, είναι κατεδαφιστέες.
Mε την παρ.2 προβλέπεται ότι η Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ) υπάγεται απευθείας στο Γενικό Επιθεωρητή της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφοι 4, 5, 6 και 7 του ν. 2947/2001 (Α' 228) και του π.δ. 165/2003 (Α' 137).
Με την παρ.3 προβλέπεται και αποσαφηνίζεται ότι οι αρμοδιότητες της ΕΥΕΚΑ ασκούνται και σε όλα τα δάση, τις δασικές, αναδασωτέες και δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις, καθώς επίσης και σε άλλα ευαίσθητα οικοσυστήματα, στον αιγιαλό-παραλία, σε ποτάμια, λίμνες και ρέματα, σε αρχαιολογικούς χώρους και εν γένει σε προστατευόμενες περιοχές της χώρας, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Γ' της ΕΥΕΠ.
Ειδικότερα ορίζεται ότι η ΕΥΕΚΑ έχει ως επιτελικές αρμοδιότητες :
α) τον εντοπισμό και τον έλεγχο αυθαίρετων επεμβάσεων και κατασκευών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες οι οποίες μεριμνούν για την έκδοση των πράξεων απομάκρυνσης των αυθαιρέτων, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, β) την παρακολούθηση των διαδικασιών καθαίρεσης και κατεδάφισης, γ) την παρακολούθηση για την απομάκρυνση των αυθαιρέτων κατασκευών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την ορθή διάθεση των οικοδομικών αποβλήτων (μπάζων) καθώς και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τυχόν περιβαλλοντική ζημιά. δ) την έκδοση πορίσματος για περιπτώσεις κατασκευών για τις οποίες έχουν μεν υποβληθεί δηλώσεις υπαγωγής στο ν. 4014/11 ή στον παρόντα, αλλά σύμφωνα με τα αποτελέσματα φωτοερμηνείας δορυφορικών εικόνων / ορθοφωτοχαρτών καθώς και πάσης φύσεως χαρτογραφικού υλικού που βρίσκεται στην κατοχή φορέων του Δημοσίου, οι κατασκευές αυτές είτε εκτελέστηκαν μετά τις 28/7/2011 είτε υπάγονται στις περιπτώσεις του άρθρου 2 του παρόντος. Προβλέπεται δε ότι στη συνέχεια για τις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται απόφαση κατεδάφισης του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ενημερώνεται παράλληλα η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για την ανάκληση των σχετικών δηλώσεων.
Mε την παρ.4 προβλέπεται ότι σε κάθε αποκεντρωμένη Διοίκηση τηρείται μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, που έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν πρωτόκολλα κατεδάφισης. Το μητρώο αυτό διαβιβάζεται επίσης και στις κατά τόπους αστυνομικές αρχές. Σε κάθε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των αποφάσεων κατεδάφισης λόγω της άρνησης των ιδιωτικών επιχειρήσεων να συνάψουν τις σχετικές συμβάσεις η ΕΥΕΚΑ δύναται να ενημερώνει πάραυτα τις αρμόδιες και τις οικείες Αστυνομικές Αρχές, οι οποίες και θα αναλαμβάνουν την κίνηση της διαδικασίας πολιτικής επιστράτευσης του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος επιβάλλεται και πρόστιμο ύψους από 6.000 έως 10.000 ευρώ στις παραπάνω επιχειρήσεις. Οι Αστυνομικές Αρχές οφείλουν να παράσχουν τη συνδρομή τους για την πραγματοποίηση της κατεδάφισης, εφόσον τους ζητηθεί. Ανάλογη υποχρέωση έχουν και οι λοιπές κρατικές αρχές όπως οι κτηματικές υπηρεσίες με την παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων που αφορούν στα πρωτόκολλα κατεδάφισης και τη συμπλήρωση κατάλληλης βάσης δεδομένων για τη διευκόλυνση της Ε.Υ.ΕΚ.Α, οι Ο.Τ.Α., κυρίως με τη διάθεση μηχανικών μέσων και προσωπικού. Στην περίπτωση που κατά την αυτοψία των αρμόδιων Υπηρεσιών βρεθούν εργαζόμενοι να εκτελούν οποιαδήποτε εργασία κατασκευής αυθαίρετου ή άλλης παράνομης επέμβασης, για αυτούς ακολουθείται αυτόφωρη διαδικασία και γίνεται σχετική αναγγελία στον ασφαλιστικό τους φορέα. Στην περίπτωση που βρεθούν μηχανικά μέσα ή άλλα υλικά (ξυλότυπος, μεταλλότυπος) αυτά κατάσχονται και εκποιούνται, μετά την επικύρωση της κατάσχεσης από το αρμόδιο δικαστήριο. Το προκύπτον από την εκποίηση τίμημα κατατίθεται στο Πράσινο Ταμείο και στην περίπτωση που αφορά σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις ή δημόσιες χορτολιβαδικές, υπέρ του ειδικού φορέα δασών του Πράσινου Ταμείου. Ως μεσεγγυούχος, ευθυνόμενος για τη φύλαξη των κατασχεμένων υλικών, ορίζεται η ΕΥΕΚΑ. Η ΕΥΕΚΑ συνεργάζεται με τον ΟΚΧΕ και την εταιρεία «Κτηματολόγιο Α.Ε.» για την ανάθεση τηλεπισκόπησης ή αεροφωτογράφισης της χώρας, καθώς και για τη χρήση των παραπάνω μεθόδων σε περιοχές προτεραιότητας, προκειμένου να παρακολουθούνται οι μεταβολές στη δόμηση και να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν αυθαίρετες κατασκευές.
Με την παρ. 5 ορίζεται ότι ο κύριος κτίσματος που κρίνεται ως κατεδαφιστέο, βαρύνεται με τη δαπάνη κατεδάφισης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου. Το ποσό της παραπάνω δαπάνης καταλογίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, βεβαιώνεται δεκαι εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.
Mε  την  παρ.6  αντικαθίστανται    οι  παράγραφοι  3  και  4  του  άρθρου  7  του  ν.3818/2010 ως εξής :
«3. Η ΕΥΕΚΑ συγκροτείται σε δύο τομείς, Νοτίου και Βορείου Ελλάδας, με χωρική αρμοδιότητα κατά αντιστοιχία των υφιστάμενων τομέων της ΕΥΕΠ. Στην ΕΥΕΚΑ συστήνονται σαράντα μία οργανικές θέσεις προσωπικού, οι οποίες πληρώνονται είτε με υπαλλήλους, μόνιμους ή αορίστου χρόνου, που αποσπώνται για μία τριετία και η οποία μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή μετατάσσονται από το Δημόσιο και από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή και από Ο.Τ.Α., με αντίστοιχη κατάργηση της οργανικής θέσης, την οποία είχε ο μετατασσόμενος.
Mε την παρ.7 προβλέπεται ότι η παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 1892/1990 (Α' 101), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 2880/2001 (Α' 9), τροποποιείται ως εξής :
«2. α) Ανεγερθείσες ή ανεγειρόμενες οικοδομές, κτίσματα και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις στις ανωτέρω εκτάσεις κατεδαφίζονται υποχρεωτικά, κατόπιν αποφάσεως του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
β) Οι τελεσίδικες αποφάσεις κατεδάφισης που αφορούν σε περιοχές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, εκτελούνται από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την παρακολούθηση της Ε.Υ.Ε.Κ.Α., όπου αιτιολογημένα αυτή απαιτείται κατά τις διατάξεις του παρόντος».
Mε την παρ.8 προβλέπεται ότι με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η ροή των εργασιών μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς και η διαδικασία ιεράρχησης προτεραιοτήτων για την υλοποίηση των κατεδαφίσεων.
Ειδικότερα η ιεράρχηση και η ροή εργασιών κατεδάφισης υλοποιείται κατά γεωγραφική ενότητα των αποκεντρωμένων διοικήσεων λαμβάνοντας υπόψη κυρίως :
α) Το είδος της προστατευόμενης περιοχή και τις επιπτώσεις των αυθαιρέτων κατασκευών στο φυσικό περιβάλλον.
β) Το πλήθος των αυθαιρέτων κατασκευών στην συγκεκριμένη περιοχή.
γ) Τον χρόνο έκδοσης των αποφάσεων κατεδάφισης.
δ) Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του αυθαιρέτου.
Η ιεράρχηση των κατεδαφίσεων και η ροή εργασιών εξάγεται μέσω θέσπισης ειδικών συντελεστών βαρύτητας των ανωτέρω ή και άλλων κριτηρίων κατά απόλυτο και αντικειμενικό τρόπο. Με την απόφαση ορίζεται και ο μαθηματικός τύπος βαθμολογίας και εξαγωγής της σειράς ιεράρχησης για κάθε περιοχή ευθύνης της αποκεντρωμένης διοίκησης.
Mε την παρ.8 προβλέπεται ότι οι τελεσίδικες αποφάσεις κατεδάφισης που αφορούν αυθαίρετα κτίσματα των περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου εκτελούνται με ευθύνη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 280 του ν. 3852/2010 με τη συνδρομή της ΕΥΕΚΑ ως προς το συντονισμό και την παρακολούθηση κατά τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 33 Στις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται αφενός μεν ότι αποδίδεται υπέρ του πράσινου ταμείου ποσοστό του ενιαίου ειδικού προστίμου το οποίο κατατίθεται σε ειδικό κωδικό αριθμό υπό τον τίτλο «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αφετέρου δε ότι αυτό διατίθεται για την αντιστάθμιση των δυσμενών συνεπειών που έχουν επέλθει στο περιβάλλον, αναλόγως του αριθμού των δηλώσεων υπαγωγής στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α και δη σε δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου οι οποίες ορίζονται ανάλογα με το ύψος των εσόδων.
Επίσης προβλέπεται ότι με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται το ποσοστό των χρημάτων που διατίθεται σε δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου αναλόγως του συνολικού ποσού των εισπραχθέντων προστίμων.
Τέλος προβλέπεται ότι ποσοστό του ενιαίου ειδικού προστίμου έως 5%, το οποίο καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αποδίδεται υπέρ των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και κατανέμεται σε αυτούς με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Άρθρο 34 Στο άρθρο αυτό περιέχονται διατάξεις σχετικά με τις δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου προκειμένου όπως αποκατασταθεί το περιβάλλον.
Ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζονται, για τις ανάγκες πολεοδομικής και περιβαλλοντικής αποκατάστασης, οι δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου, οι οποίες υλοποιούνται κατά προτεραιότητα εντός γεωγραφικού προσδιορισμού της περιβαλλοντικής και πολεοδομικής επιβάρυνσης, με κύριο στόχο την αποκατάσταση ευαίσθητων και προστατευόμενων περιοχών, τη δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων, την αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων και μνημείων, την αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού, τη διαμόρφωση / ανακαίνιση κτιρίων, που ανήκουν στην ιδιοκτησία φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δη για επανάχρηση προς την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών, πολιτιστικών ή εν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, την τοποθέτηση εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ σε δημόσιους χώρους, την αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων σε αξιόλογα τουριστικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά σημεία της πόλης ή του Δήμου (κεντρικές πλατείες, κτίρια κεντρικών αξόνων, παραλιακών μετώπων κτλ), την πληροφόρηση και εκπαίδευση για την σημασία και το πλαίσιο της προστασίας της εθνικής πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς σύμφωνα με τις Διεθνείς Συμβάσεις για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Ευρώπης και την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, τον καθαρισμό και οριοθέτηση ρεμάτων και την υλοποίηση έργων διευθέτησης και/ή ανάδειξης αυτών.
Πέραν όμως των ανωτέρω δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου ορίζονται και δευτερεύουσες ειδικές περιβαλλοντικές δράσεις, και ειδικότερα :
1.  Σε Μητροπολιτικά κέντρα της χώρας
2.  Σε Πρωτεύοντες, Δευτερεύοντες και Λοιπούς εθνικούς πόλους
3.Σε Παραδοσιακούς Οικισμούς, Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού κάλους, Ιστορικούς τόπους και οικιστικά σύνολα χαρακτηρισμένα ως μνημεία :
4. Σε πολυκατοικίες
5.Σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού εκτάσεις.
Άρθρο 35 Στο άρθρο αυτό ορίζεται σχετικά με το περιβαλλοντικό ισοζύγιο τόσο το χωρικό πεδίο δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου όσο και ο γεωγραφικός προσδιορισμός των δράσεων ανά κατηγορία Ο.Τ.Α. Ειδικότερα δε περιέχονται σχετικές διατάξεις για τις πολυκατοικίες για τα Οικοδομικά Τετράγωνα, για τη Δημοτική Ενότητα Σχεδίου πόλεως, για τα Αστικά κέντρα και οικισμούς, που δεν ανήκουν στις χωρικές ενότητες των εδαφίων 1 και 2, της παρ. Β, του άρθρου 32 του παρόντος με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων, για παραδοσιακούς Οικισμούς, περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού κάλους, ιστορικούς οικισμούς, ιστορικούς τόπους, οικιστικά σύνολα χαρακτηρισμένα ως μνημεία καθώς και για βιομηχανικές εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού, εντός ή εκτός ΒΙΠΕ με αυθαίρετη δόμηση.
Προβλέπεται τέλος ότι η αίτηση χρηματοδότησης περιλαμβάνει χώρικη μέγιστη επιφάνεια 200 στρεμμάτων ή 25 οικοδομικών τετραγώνων για τις περιπτώσεις εντός σχεδίου.
Άρθρο 36 Στις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζονται τόσο οι δικαιούχοι χρηματοδότησης, οι οποίοι είναι και υπόχρεοι των δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου όσο το ποσοστό χρηματοδότησης καθώς και η διακύμανση αυτού με βάση τα στατιστικά αύξησης του συντελεστή δόμησης και της αύξησης της πυκνότητας του πληθυσμού στον επιλεγμένο γεωγραφικό χώρο. Τέλος προβλέπεται ότι με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 37 Για την ένταξη σε πρόγραμμα δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
πολεοδομικής αποκατάσταση καθορίζεται ηλεκτρονική διαδικασία διάθεσης του ενιαίου ειδικού προστίμου και ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επίσης προβλέπεται η έκδοση από το πληροφοριακό σύστημα αναλυτικής βεβαίωσης υποβολής των στοιχείων και εντολής χρηματοδότησης καθώς και γνωστοποίηση προς το Πράσινο Ταμείο καταβολής των ανωτέρω ποσών. Τέλος ορίζεται ότι η απόδοση του ποσού χρηματοδότησης προς τον δικαιούχο γίνεται σε δόσεις, μετά από έγκριση του Πράσινου Ταμείου, αναλόγως της προόδου του έργου σύμφωνα με το άρθρο 38 του παρόντος.
Άρθρο 38 Στο άρθρο αυτό προβλέπονται οι προϋποθέσεις αποδέσμευσης της χρηματοδότησης και Ειδικότερα:
Προβλέπεται ότι η αποδέσμευση σε δόσεις του ποσού χρηματοδότησης υλοποιείται βάση των διατάξεων περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων και προμηθειών και δημοσίων έργων και ανάλογα με τη πρόοδο του έργου, αφού προηγηθεί έλεγχος από ελεγκτή δόμησης ή ενεργειακό επιθεωρητή για τις περιπτώσεις ενεργειακής αναβάθμισης και συνταχθεί πόρισμα το οποίο εισάγεται από τον δικαιούχο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα και φέρει μοναδικό αριθμό. Επίσης προβλέπεται η παράλληλη ηλεκτρονική υποβολή όλων των στοιχείων από την Αναθέτουσα Αρχή καθώς και η γνωστοποίηση μέσω του Πράσινου Ταμείου της καταβολής των χρημάτων σε ειδικό λογαριασμό του δικαιούχου στο ελεγκτικό συνέδριο, στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Παράλληλα προβλέπεται ότι αποστέλλονται στο Πράσινο Ταμείο, στο οποίο τηρείται ειδικό αρχείο ανά Ο.Τ.Α και δικαιούχο χρηματοδότησης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, με ευθύνη του φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος, όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία, το οποίο και στο τέλος κάθε έτους συντάσσει αναλυτικό κατάλογο όλων των υποβαλλόμενων αιτήσεων και χρηματοδοτήσεων   δράσεων   περιβαλλοντικού   ισοζυγίου, τον οποίο και αποστέλλει στον αρμόδιο Υπουργό ΠΕΚΑ και τον Υπουργό Οικονομικών.
Τέλος ορίζεται ότι με την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης όλων των δράσεων ανά Ο.Τ.Α και μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος του αρμοδίου Ο.Τ.Α εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ διαπιστωτική πράξη ολοκλήρωσης της περιβαλλοντικής αποκατάστασης, η οποία και λαμβάνεται υπόψη για την εκπόνηση έγκριση ή αναθεώρηση των σχετικών πολεοδομικών σχεδίων.
Άρθρο 39 Στο άρθρο αυτό περιγράφεται και καθορίζεται, στο πλαίσιο των ανωτέρω
διατάξεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου, ειδική διαδικασία πιλοτικής εφαρμογής προγράμματος επιλεγμένων δράσεων, κατά την οποία όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δύναται να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στο Πράσινο Ταμείο. Ειδικότερα προβλέπεται ότι το πεδίο εφαρμογής της πιλοτικής εφαρμογής καθορίζεται κατόπιν κλήρωσης για πέντε (5) κατηγορίες δράσης και για κάθε κατηγορία γεωγραφικού προσδιορισμού. Με Υπουργική απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ καθορίζεται η διαδικασία επιλογής του γεωγραφικού προσδιορισμού, οι επιλεγόμενες δράσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
Προβλέπεται επίσης ότι με Υπουργική Απόφαση δύναται να καθορίζονται πρότυπα τεύχη για όλα τα προσκομιζόμενα στοιχεία καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Β.

Εκτύπωση