ΑΡΘΡΟ 23 ν.4178/13

ΝΟΜΟΣ 4178/13 « Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο » - αυθαίρετα 2013

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α '

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης

Άρθρο 23 Ειδικές διατάξεις

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.13 του άρθρου 22 του ν.4258/14

1. Στην περίπτωση αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων για τις οποίες δύναται να εκδοθεί άδεια νομιμοποίησης ή κατεδάφισης, με βάση την κείμενη νομοθεσία, εφόσον καταβληθεί το παράβολο της παραγράφου 10 του άρθρου 11 και εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια εντός τριών (3) ετών ή άδεια κατεδάφισης εντός έξι (6) μηνών από την καταβολή του, δεν οφείλεται άλλο πρόστιμο. Σε περίπτωση παρέλευσης απράκτου του χρονικού διαστήματος των τριών (3) ετών για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα του αιτούντος εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αυθαιρέτων. Δεν συν υπολογίζεται στο χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών, ο χρόνος καθυστέρησης έκδοσης της οικοδομικής άδειας για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αιτούντος. Σε περίπτωση κτισμάτων τα οποία για οποιονδήποτε λόγο κρίνονται ως αυθαίρετα εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου και δύναται να εκδοθεί νέα άδεια νομιμοποίησης, αν πριν τις 28.7.2011 έχουν εκδοθεί νομίμως άδειες λειτουργίας ή και άλλες διοικητικές πράξεις σύμφωνα με την άδεια οικοδομής, αυτές διατηρούνται εφόσον: i) υποβληθεί αίτημα για την έκδοση άδειας νομιμοποίησης κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου και ii) καταβληθεί πέραν του προβλεπομένου ειδικό παράβολο διατήρησης άδειας λειτουργίας ίσο με το πενταπλάσιο του παραβόλου της παραγράφου 10 του άρθρου 11 του παρόντος. Ειδικά, σε αυτή την περίπτωση εφόσον παρέλθει το διάστημα των τριών (3) ετών και δεν εκδοθεί η άδεια για τους λόγους που αναφέρονται στην επόμενη περίπτωση β, για την ισχύ της υπαγωγής, το υπόλοιπο ποσό του προστίμου καταβάλλεται υποχρεωτικά, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος.

Για την τυχόν ανανέωση των διοικητικών πράξεων, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία αντίγραφο της αιτήσεως για την έκδοση άδειας νομιμοποίησης και αποδεικτικά στοιχεία καταβολής του 10% του ποσού του προστίμου κατά τα ανωτέρω. Σε κάθε διοικητική πράξη γίνεται μνεία για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, καθώς και για τις ειδικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα.

Εγκύκλιος 3 (1/10/2013): : Τα τέσσερα τελευταία εδάφια της παραγράφου αναφέρονται σε ειδική κατηγορία κτισµάτων, δηλ. σε περιπτώσεις κτισµάτων τα οποία για οποιονδήποτε λόγο κρίνονται ως αυθαίρετα ή µε πράξη της ∆ιοίκησης ή µε ∆ικαστική απόφαση. ∆ιατηρούνται οι νοµίµως εκδοθείσες άδειες λειτουργίας ή άλλες διοικητικές πράξεις, εφ’ όσον καταβληθεί το 10% του ειδικού παραβόλου διατήρησης άδειας λειτουργίας, το οποίο επέχει θέση προστίµου. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην παρ. 1β του ιδίου άρθρου.

β. Σε περίπτωση παρέλευσης του χρονικού διαστήματος των τριών (3) ετών και εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση άδειας νομιμοποίησης αποκλειστικά για λόγους μεταβολής του πολεοδομικού καθεστώτος, επιτρέπεται η τροποποίηση των στοιχείων της δήλωσης κατά τις διατάξεις του παρόντος προκειμένου να υπαχθεί στο άρθρο 8 του παρόντος. Για τις αυθαίρετες κατασκευές της παρούσας παραγράφου, μετά τη διόρθωση δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 25 του παρόντος περί εκπτώσεως και μειώσεων του ειδικού προστίμου. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται και για κατασκευές ή εγκαταστάσεις ακινήτων στρατηγικών επενδύσεων για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση ένταξης στη διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων κατά τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (Α 152) και του ν. 4146/2013 (Α 90). Σε περίπτωση όπου δεν εγκριθεί η αίτηση για το Ειδικό Σχέδιο κατά τις ως άνω διατάξεις εντός τριών (3) ετών από την υποβολή του αιτήματος επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου κατά την παρούσα παράγραφο αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων και μετά την έγκριση των Ειδικών Σχεδίων κατά τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (Α 152) και του ν. 4146/2013 (Α 90).

Εγκύκλιος 3 (1/10/2013): Μετά τη διόρθωση των στοιχείων της δήλωσης, λόγω αδυναμίας Έκδοσης άδειας νομιμοποίησης, δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 21 (εκ παραδρομής γίνεται αναφορά στο άρθρο 25)

Εγκύκλιος 4 (03/12/13) - (έχει εφαρμογή και στα εδάφια 1α και 1β): : Σε περίπτωση που ζητείται από την αρµόδια Υ∆ΟΜ έκδοση άδειας νοµιµοποίησης αυθαίρετης κατασκευής και ταυτόχρονα εκτέλεσης εργασιών της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4178/13 σε αυθαίρετη κατασκευή, είναι δυνατή, για την οικονοµία των διοικητικών πράξεων, η έκδοση ενιαίας πράξης, δηλ. άδειας νοµιµοποίησης και εκτέλεσης εργασιών της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4178/13, συµπληρώνοντας το έντυπο της άδειας µε τις σχετικές διατάξεις κατά περίπτωση

2. Στις περιπτώσεις της παρ.1 η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων, μπορεί να πραγματοποιηθεί προ της υποχρέωσης έκδοσης της σχετικής οικοδομικής άδειας με την καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του προστίμου, υπό την προϋπόθεση να αναλάβει ο νέος κύριος την υποχρέωση αυτή , με ειδική μνεία στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.
Εγκύκλιος 4 (03/12/13): :Στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη µεταβίβασης ή σύστασης εµπραγµάτων δικαιωµάτων προ της έκδοσης της σχετικής οικοδοµικής άδειας, τροποποιείται η επιλογή στο πληροφοριακό σύστηµα σε απλή ρύθµιση και υπολογίζεται το ενιαίο ειδικό πρόστιµο της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης προκειµένου να καταβληθεί το 30% του προστίµου και να είναι δυνατή η µεταβίβαση ή η σύσταση εµπραγµάτου δικαιώµατος κατά τα οριζόµενα στη σχετική παράγραφο.

3. Στην περίπτωση αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων προ της 28.7.2011, για τις οποίες έχει εκδοθεί με βάση την κείμενη νομοθεσία προ της ισχύος του παρόντος οικοδομική άδεια νομιμοποίησης, αν καταβληθεί το παράβολο της παραγράφου 10 του άρθρου 11 και υποβληθούν στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία νομιμότητας, δεν οφείλεται άλλο πρόστιμο και εφαρμόζεται η διαδικασία διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

4.Αυθαίρετες κατασκευές προ 28.7.2011, που έχουν κατεδαφιστεί υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος με την καταβολή παραβόλου ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ.»

Αυθαίρετες κατασκευές, που έχουν κατεδαφιστεί πριν την 28.07.2011 για τις οποίες έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης στην αρμόδια φορολογική αρχή, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος με την καταβολή παραβόλου ποσού 500 ευρώ.

Για την υπαγωγή υποβάλλεται αίτηση, τεχνική έκθεση Μηχανικού και αποδεικτικά στοιχεία για την κατεδάφιση, δεν απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία και σχέδια και εφαρμόζεται η διαδικασία διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Εγκύκλιος 4 (03/12/13): Για τις προ 28-7-2011 διαπιστωθείσες αυθαιρεσίες για τις οποίες έχουν επιβληθεί και βεβαιωθεί πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης µε παλιότερες διατάξεις και οι οποίες έχουν κατεδαφιστεί πριν ή µετά τη δηµοσίευση του Ν.4178/2013, είναι δυνατή η υπαγωγή τους προκειµένου να ισχύσουν και γι’ αυτές οι ρυθµίσεις του ως άνω νόµου περί διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίµων. Σε κάθε περίπτωση υποβάλλονται στοιχεία των αρµοδίων αρχών για την απόδειξη της κατεδάφισης (αυτοψία υπηρεσίας δόµησης κτλ)

Επισηµαίνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν εξετάζεται η τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 2 του νόµου, δεδοµένου ότι έχει προστατευθεί το περιβάλλον µε την κατεδάφιση που έχει πραγµατοποιηθεί. Η δυνατότητα υπαγωγής στο πληροφοριακό σύστηµα εξασφαλίζει την καταβολή του σχετικού παραβόλου, την ενηµέρωση του πληροφοριακού συστήµατος και τη δυνατότητα διαγραφής των επιβληθέντων προστίµων.

5. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται, αυθαίρετες κατασκευές και εγκαταστάσεις κεραιών πάνω από την απόληξη κλιμακοστασίου και φρέατος ανελκυστήρα, εφόσον διαθέτουν άδεια κατασκευής από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και γνωμοδότηση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας επί της μελέτης εκπεμπόμενης ακτινοβολίας ή θεωρούνται ότι λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Στη περίπτωση αυτή επιτρέπονται και οι αναβαθμίσεις ή τροποποιήσεις των κατασκευών εφόσον δεν επέρχεται ουδεμία μεταβολή των δομικών κατασκευών. Οι κατασκευές αυτές μετά την υπαγωγή τους στη ρύθμιση του παρόντος νόμου, μπορούν να αναβαθμίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

6.Στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου υπάγονται και κτίσματα που έχουν ανεγερθεί με άδεια που εκδόθηκε από την αρμόδια αρχή και η οποία μεταγενέστερα ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε για οποιονδήποτε λόγο, εκτός εάν η ανάκληση ή η ακύρωση οφείλεται σε υποβολή αναληθών στοιχείων ή ανακριβείς αποτυπώσεις της υπάρχουσας κατάστασης κατά την έκδοσή τους. Για την υπαγωγή των εν λόγω κτισμάτων στις διατάξεις του παρόντος απαιτείται η καταβολή, για κάθε ιδιοκτησία, του παράβολου της παραγράφου 10 του άρθρου 11. Τα κτίσματα αυτά απαλλάσσονται από την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Εγκύκλιος 4 (03/12/13): . Η απαγόρευση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 23, όπου ορίζεται « ... Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και του παρόντος άρθρου κτίσματα που κρίθηκαν αυθαίρετα με αμετάκλητη απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου εφόσον ουδέποτε πριν τις 28.7.2011 αποπερατώθηκαν πλήρως κατά τις κείμενες διατάξεις ή λειτούργησαν με την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας. »Εφαρμόζεται και για τα κτίσματα της παραγράφου 6 του άρθρου 23 ν του. 4178/13. Η ως άνω απαγόρευση για τα κτίσματα που αναφέρονται στις παρ. 6 και 7 δεν ισχύει όταν μπορεί να εκδοθεί άδεια νομιμοποίησης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 4067/12 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 23 του . ν 4178/13.

Επισης επισημαίνεται οτι εξακολουθεί να ισχύει η παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 1512/1985 περί αναστολής της κατεδάφισης των κτισμάτων που ανεγείρονται με άδεια που εκδόθηκε μετά από έλεγχο της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής και που μεταγενέστερα ανακαλείται για οποιονδήποτε λόγο, εκτός εαν η ανάκληση οφείλεται σε υποβληθέντα αναληθή στοιχεία ή σε ανακριβείς αποτυπώσεις της υπάρχουσας πραγματικής κατάστασης.

7. Στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου υπάγονται κτίσματα που έχουν ανεγερθεί με άδεια που εκδόθηκε από την αρμόδια αρχή και που μεταγενέστερα ανακλήθηκε λόγω υποβολής αναληθών στοιχείων ή ανακριβούς αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης. Για τα κτίσματα αυτά υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά του άρθρου 11 και καταβάλλεται το σχετικό παράβολο, καθώς και το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και του παρόντος άρθρου κτίσματα που κρίθηκαν αυθαίρετα με αμετάκλητη απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου εφόσον ουδέποτε πριν τις 28.7.2011 αποπερατώθηκαν πλήρως κατά τις κείμενες διατάξεις ή λειτούργησαν με την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας.

8. Στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου υπάγονται και λιθόκτιστα κτίσματα, τα οποία κατά το χρόνο κατασκευής τους βρίσκονταν εκτός αιγιαλού, σύμφωνα με παλαιότερη χάραξή του, με βάση τα στοιχεία της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, εφόσον έχουν κατασκευαστεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 1337 / 1983.

9. Η διαφορετική διαρρύθμιση διακεκριμένης αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας δεν συνιστά αυθαίρετη κατασκευή και απαλλάσσεται της υποχρέωσης υπαγωγής στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.

10. Η διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου, από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, αν έχει επιφέρει τροποποίηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και υποβάλλεται κάτοψη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης του ορόφου. Ως ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ και δεν καταβάλλεται παράβολο.

Εγκύκλιος 3 (1/10/2013): Καταβάλλεται παράβολο 500 ευρώ ανά όροφο και την αίτηση υποβάλλει οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος ιδιοκτήτης διαµερίσµατος. Σε περίπτωση που η αποτύπωση του ορόφου έχει γίνει µε τη συναίνεση των λοιπών ιδιοκτητών διαµερισµάτων του ορόφου η υπαγωγή καλύπτει και αυτούς.

11. Για τη διαφορετική χωροθέτηση των υποχρεωτικά προβλεπόμενων από την οικοδομική άδεια θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων από αυτήν που προβλέπεται στα σχέδια της συμβολαιογραφικής δήλωσης του ν.1221/1981, υποβάλλεται κάτοψη αποτύπωσης των υφσταμένων θέσεων στάθμευσης. Ως ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ, εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης, το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ και δεν καταβάλλεται παράβολο.

Εγκύκλιος 3 (1/10/2013): Ως ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ το ποσό των πεντακοσίων (500) Ευρώ ΚΑΙ ΔΕΝ καταβάλλεται παράβολο.

Εγκύκλιος 4 (03/12/13): : Κατά το γενικό κανόνα για τις αυθαιρεσίες των παραγράφων αυτών απαιτείται η επιλογή Κατηγορίας κατά το άρθρο 9 του ν. 4178/13 κατά περίπτωση και δεν επηρεάζεται το ενιαίο ειδικό πρόστιµο. ∆ιευκρινίζεται οτι στις µηχανολογικές εγκαταστάσεις περιλαµβάνονται εγκαταστάσεις πόσιµου νερού, ζεστού νερού χρήσης, αποχετεύσεων, πεπιεσµένου αέρα, φυσικού αερίου και υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο.

12. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης των τουριστικών εγκαταστάσεων, κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης και των χρήσεων γης που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής, υπό την προϋπόθεση ότι για τις κατασκευές αυτές έχει εκδοθεί, μετά την καταβολή σχετικού προστίμου, σήμα λειτουργίας από τον Ε.Ο.Τ., καθώς και υπό την προϋπόθεση ότι λειτουργούσαν νομίμως μέχρι τις 28.7.2011.

Εγκύκλιος 3 (1/10/2013): .: Στις διατάξεις του ν. 4178/13 υπάγονται αυθαίρετα κτίρια ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που έχουν κατασκευαστεί κατά παρέκκλιση των όρων δόµησης και χρήσεων που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής. ∆εν ισχύουν οι περιορισµοί της παρ. 6 του άρθρου 13, αλλά απαιτείται έγκριση της επιτροπής του άρθρου 12 του νόµου.

13. Αυθαίρετες κατασκευές σταυλικών εγκαταστάσεων και συνοδών κτιρίων προσωρινής διαμονής σε δημόσιες εκτάσεις εκμεταλλευόμενες νομίμως από κτηνοτρόφους, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Ολοκληρωμένο Σύστημά Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΟΣΔΕ) μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου χωρίς την καταβολή προστίμου, αφού υποβάλλουν:

α) Αίτηση

β) Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, με τα αντίστοιχα αποσπάσματα χάρτη, όπου θα αποτυπώνονται από τον μηχανικό το σημεία των σταυλικών εγκαταστάσεων,

γ) Τεχνική έκθεση μηχανικού, όπου δηλώνεται ότι οι επιφάνειες του κτίσματος ή των κτισμάτων προσωρινής διαμονής δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 35,00 τ.μ., καθώς και ο τρόπος κατασκευής αυτών και των σταυλικών εγκαταστάσεων

Εγκύκλιος 3 (1/10/2013): Στα κτίσµατα προσωρινής διαµονής δεν περιλαµβάνονται οι σταυλικές εγκαταστάσεις. Η επιφάνεια των 35 τ.µ. είναι περιορισµός της συνολικής επιφάνειας περισσοτέρων κτισµάτων προσωρινής διαµονής.

Υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/13 οι περιπτώσεις κτισµάτων προσωρινής διαµονής συνολικής επιφάνειας µεγαλύτερης των 35 τ.µ. Στις περιπτώσεις αυτές η επιφάνεια των 35 τ.µ. καλύπτεται µε το παράβολο των 300 ευρώ και η επιπλέον επιφάνεια καταχωρείται σε άλλο φύλλο καταγραφής υπολογιζοµένου του ενιαίου ειδικού προστίµου κατά τις γενικές διατάξεις.

δ) Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.

Εγκύκλιος 4 (03/12/13): Με τις διατάξεις της παρούσας ρυθµίζονται όλες οι αυθαίρετες κατασκευές σταυλικών εγκαταστάσεων για την εκτροφή και εκµετάλλευση παραγωγικών/αγροτικών ζώων ανεξαρτήτως µεγέθους (π.χ. κάλυψης, δόµησης κ.λ.π.), στις οποίες συµπεριλαµβάνονται κατασκευές όπως αµελκτικά συγκροτήµατα, silos, αποθήκες, κτίσµατα γεωτρήσεων, εκκολαπτήρια, µύλοι ζωοτροφών που παράγουν προϊόντα για ίδια χρήση της µονάδας και όχι για πώληση κ.λ.π. Επίσης συµπεριλαµβάνεται αυθαίρετη αλλαγή χρήσης κτίσµατος µε βάση οικοδοµική άδεια από σταυλική εγκατάσταση (π.χ. θάλαµος εκτροφής) σε αποθήκη για την εξυπηρέτηση των αναγκών της µονάδας. Μύλος ζωοτροφών που παράγει προϊόντα αποκλειστικά και µόνο για την κτηνοτροφική εκµετάλλευση του ιδίου ιδιοκτήτη και όχι προς πώληση σε τρίτους και βρίσκεται σε ανεξάρτητο γήπεδο από την κτηνοτροφική εγκατάσταση, υπάγεται στην παρούσα παράγραφο, αλλά µε διαφορετική δήλωση.

∆ιευκρινίζεται οτι ως συνοδά κτίρια προσωρινής διαµονής για τα οποία ισχύει ο περιορισµός των 35 τ.µ., θεωρούνται κτίρια που διαµένουν άτοµα και όχι κτίρια που στεγάζουν σταυλικές εγκαταστάσεις.

Σε ενοικιαζόµενες µονάδες µε εγγεγραµµένη την κτηνοτροφική δραστηριότητα µπορεί να είναι εγγεγραµµένος ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής.

Σε κάθε περίπτωση υποβάλλεται αντίγραφο ενιαίας αίτησης ενίσχυσης οποιουδήποτε έτους, µαζί µε τα συνηµµένα σε αυτή (φωτογραφίες Google Εarth, όπου έχουν σηµειωθεί οι θέσεις των µονάδων).

14α. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου, υπάγονται υπερβάσεις δόμησης, κάλυψης και ύψους μέχρι ποσοστού 20% των επιτρεπομένων, κατασκευών, επί κτιρίου για το οποίο εκδόθηκε νόμιμη άδεια και οι εργασίες αποπεράτωσης ολοκληρώθηκαν στο σύνολό τους μετά την 28.07.2011, υπό την προϋπόθεση ότι εργασίες κατασκευής του φέροντος οργανισμού πραγματοποιήθηκαν προς της 28.07.2011 και η θεώρηση για την έναρξη των εργασιών, από την Αστυνομική Αρχή, έλαβε χώρα προ της 28.07.2011. Κατά τον έλεγχο από την Υπηρεσία Δόμησης για την ολοκλήρωση των εργασιών και τη σύνδεση του κτιρίου ή τμήματος αυτού μετά δίκτυα κοινής ωφέλειας, προσκομίζεται αντίγραφο της βεβαίωσης υπαγωγής και γίνεται έλεγχος και ταυτοποίηση των στοιχείων υπαγωγής.

β. Σε κάθε περίπτωση η έναρξη των οικοδομικών εργασιών του φέροντος οργανισμού πριν την 28.07.2011 πιστοποιείται και αποδεικνύεται από σχετική αεροφωτογραφία.

15α. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται, μόνο με την καταβολή του σχετικού παραβόλου και χωρίς την καταβολή του ειδικού προστίμου, αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης επί κτιρίων που αποδόθηκαν στους δικαιούχους από τον πρώ-ην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ .). Η αίτηση υπαγωγής δύναται να υποβληθεί είτε ανά αυτοτελή ιδιοκτησία είτε για το σύνολο των κτιρίων, σύμφωνα με την άδεια οικοδομής.

β. Για την υπαγωγή πέραν των απαιτούμενων δικαιολογητικών, συνυποβάλλεται το παραχωρητήριο ή ο νόμιμος τίτλος από τον Ο.Ε.Κ.

Εγκύκλιος 4 (03/12/13): : Αφορά στη ρύθµιση των αυθαιρέτων κατασκευών από τους δικαιούχους επί κτιρίων που τους αποδόθηκαν από τον πρώην Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), καθώς και στη ρύθµιση του συνόλου ιδιοκτησιών ενός κτιρίου µε µία αίτηση, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4178/13. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα ρύθµισης του συνόλου των κτιρίων από το φορέα που τα διαχειρίζεται σήµερα.

16α. Στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές, όπως ορίζονται στην παρ.74 του άρθρου 2 και στο άρθρο 21 του ν.4067/2012 (Α '79), σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί νομίμως, για συγκεκριμένη εμπορική εκμετάλλευση ή χρήση τραπεζοκαθισμάτων από φορείς του Δημοσίου και ΟΤΑ, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1α του άρθρου 2 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, εξαιρετικά, η αναστολή των διατάξεων του παρόντος ισχύει μόνο για δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπαγωγής.

Αυθαίρετες κατασκευές της παρούσας παραγράφου, για τις οποίες εκκρεμούν βεβαιωθέντα πρόστιμα στις Δ.Ο.Υ ή εκκρεμείς υποθέσεις και έχουν απομακρυνθεί ή κατεδαφιστεί, υπάγονται αντίστοιχα στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για την υπαγωγή πέραν των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβάλλονται το μισθωτήριο συμβόλαιο και οι εγκριτικές πράξεις παραχώρησης της χρήσης.

β. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αναστολής των δύο ετών, οι κατασκευές αυτές οφείλουν να προσαρμοστούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης του τελευταίου εδαφίου του άρθρου ν 21 του. 4067/2012 (Α '79), καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της κ.υ.α. 31722/4.11.2011 ή σε διαφορετική περίπτωση να απομακρυνθούν.

γ. Με ευθύνη του κάθε δήμου, σε περιοχές ή ζώνες οικοδομικών τετραγώνων στις οποίες υπάρχουν πλείονες επιχειρήσεις - μισθωτές κοινοχρήστων χώρων - οι προσωρινές κατασκευές οφείλουν να αντιμετωπίζονται ενιαία ως προς τα μορφολογικά στοιχεία τους, το μέγεθός τους, τα υλικά κατασκευής και την αρμονική ένταξή τους στο χώρο, με ευθύνη του κάθε δήμου.

δ. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και κατόπιν αίτησης εγκρίνεται από το Αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής πρότυπη αρχιτεκτονική μελέτη στην οποία περιγράφονται με σαφήνεια οι μορφολογικοί κανόνες, το είδος, το μέγεθος και τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Η εγκριτική απόφαση δύναται να περιλαμβάνει τμήμα ή σύνολο εκτάσεως οικοδομικών τετραγώνων που πρόκειται να εγκατασταθούν οι προσωρινές κατασκευ-ές, καθώς και να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες υποχρεώσεις για την ελεύθερη διέλευση του κοινού και την ελεύθερη χρήση εγκαταστάσεων κοινωφελούς χαρακτήρα.

ε. Με υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Εγκύκλιος 3 (1/10/2013): Στις διατάξεις της παραγράφου αυτής γίνεται αναφορά σε αυθαίρετες κατασκευές όπως ορίζονται στο άρθρο 2 περ. 74 και στο άρθρο 21 του ν. 4067/2012, δηλαδή σε προσωρινές κατασκευές σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί νοµίµως για συγκεκριµένη εµπορική εκµετάλλευση ή χρήση τραπεζοκαθισµάτων από φορείς του ∆ηµοσίου ή ΟΤΑ.

Ειδικότερα για τις περιπτώσεις αυτές, από την υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος νόµου, παρέχεται διετής προθεσµία αναστολής. Μετά την παρέλευση όµως της ως άνω διετούς προθεσµίας οι κατασκευές αυτές προβλέπεται ρητά ότι ή θα πρέπει να προσαρµοστούν ή σε διαφορετική περίπτωση να αποµακρυνθούν από τους χώρους που είναι εγκατεστηµένες.

Περαιτέρω για την προσαρµογή και αδειοδότηση των αυθαιρέτων κατασκευών, καθώς και για την εγκατάσταση νέων προσωρινών κατασκευών εντός κοινοχρήστων χώρων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 4067/12 αναφέρονται τα ακόλουθα :

Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής δεν απαιτείται, όταν αφορά σε εγκρίσεις αρχιτεκτονικών µελετών σχετικά µε τις αναφερόµενες στο άρθρο 2 περ. 74 και στο 21 του ν. 4067/2012 (ΝΟΚ) προσωρινές κατασκευές, να έχει εκδοθεί η προβλεπόµενη στο στοιχείο ε του παραγράφου αυτής Υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

Πρέπει όµως άµεσα, λόγω της ως άνω τιθέµενης εκ του νόµου διετούς προθεσµίας, κάθε ∆ήµος µε ευθύνη του, να εκπονήσει πρότυπη αρχιτεκτονική µελέτη στην οποία θα περιγράφονται, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του νόµου, οι µορφολογικοί κανόνες, το είδος, το µέγεθος και τα χρησιµοποιούµενα υλικά καθώς και ότι αυτή αφορά σε προσωρινές κατασκευές.

Στη συνέχεια, µετά από απόφαση του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η ως άνω πρότυπη αρχιτεκτονική µελέτη, θα πρέπει να υποβληθεί, µε αίτηση του ∆ήµου, στο Αρµόδιο Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής προς έγκριση.

Η εγκριτική απόφαση του Αρµόδιο Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής µπορεί να αφορά είτε σε τµήµα είτε στο σύνολο της εκτάσεως που πρόκειται να εγκατασταθούν οι προσωρινές κατασκευές καθώς και να περιλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις για την ελεύθερη διέλευση του κοινού και την ελεύθερη χρήση των εγκαταστάσεων κοινωφελούς χαρακτήρα

Εποµένως τόσο στη πρότυπη αρχιτεκτονική µελέτη όσο και στη προβλεπόµενη εγκριτική απόφαση θα γίνεται αναφορά και στους µορφολογικούς κανόνες, στο είδος, στο µέγεθος και στα χρησιµοποιούµενα υλικά των κατασκευών καθώς και ότι πρόκειται για προσωρινές κατασκευές του άρθρου 2 περ. 74 και του άρθρου 21 του ν. 4067/2012 (ΝΟΚ).

Μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης από το Αρµόδιο Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής, η αδειοδότηση των κατασκευών αυτών θα γίνεται από την αρµόδια κατά τόπον Υ∆ΟΜ βάσει της εγκεκριµένης πρότυπης αρχιτεκτονικής µελέτης .

17.α. Στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης αποκλειστικά κατοικίας κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντος, ως προς τη χρήση και μόνο και με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, εξαιρετικά, η αναστολή των διατάξεων του παρόντος ισχύει μόνο για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία υπαγωγής. Αυθαίρετες κατασκευές της παρούσας παραγράφου, για τις οποίες εκκρεμούν βεβαιωθέντα πρόστιμα στις Δ.Ο.Υ. ή υποθέσεις και έχουν απομακρυνθεί ή κατεδαφιστεί, υπάγονται αντίστοιχα στις διατάξεις του παρόντος νόμου

β. Μετά την ηλεκτρονική αποτύπωση και καταγραφή του δομημένου περιβάλλοντος κατά τις 28.07.2011 με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί με στόχο την υλοποίηση του σχεδιασμού της περιοχής, σύμφωνα με τα στοιχεία και το πλήθος των αυθαιρέτων κατασκευών κατά παρέκκλιση των χρήσεων γης που έχουν θεσπιστεί. Σε κάθε περίπτωση για την ισχύ της παρούσας παραγράφου εφόσον απαιτηθεί η αναθεώρηση ή ολοκλήρωση του Πολεοδομικού σχεδιασμού θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής που προβλέπεται στον παρόντα νόμο.

γ. Με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να καθορίζεται η διαδικασία διατήρησης των συγκεκριμένων αυθαιρέτων κατασκευών και οι επιτρεπόμενες οικοδομικές εργασίες, πέραν του χρόνου αναστολής κατά τις διατάξεις του παρόντος.

Εγκύκλιος 3 (1/10/2013): Το πρόστιµο των αυθαιρέτων κατασκευών που υπάγονται στις παραγράφους αυτές υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου και η διατήρησή τους θα καθοριστεί µε τις διοικητικές πράξεις που προβλέπονται στα σχετικά εδάφια.

Εγκύκλιος 4 (03/12/13) : Παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/13 αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης αποκλειστικά κατοικίας και ισχυουσών των απαγορευτικών περιοχών του άρθρου 2 του ν. 4178/13.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ : Στην περιοχή του όρους Υµηττού έχουν εκδοθεί :

α) Το από 31.8.1978 π.δ. «περί καθορισµού ζωνών ρυθµίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υµηττού» (∆’ 544),

β) Το από 17.3.1981 π.δ. «περί τροποποιήσεως του από 31.8.1979 Π.∆/τος περί καθορισµού ζωνών ρυθµίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υµηττού (ΦΕΚ 544/∆’)» (∆’ 167) και

γ) Το από 14.6.2011 ∆/γµα «Καθορισµός µέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υµηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή-Ιλισσίων.» (∆’ 187) κατ’ εξουσιοδότηση του αρθρου 19 του ν. 1650/86.

Εποµένως αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης - αποκλειστικά κατοικίας στην περιοχή αυτή µπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 4178/13 εφ’ όσον υφίστανται προ της ισχύος του από 14.6.2011 ∆/γτος

18.α. Στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί σε εκτάσεις για τις οποίες δεν έχουν καθοριστεί ή αναθεωρηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήσεις γης τα τελευταία είκοσι πέντε (25) έτη, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντος, ως προς τη χρήση και μόνο και με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του παρόντος

β. Σε κάθε περίπτωση, εξαιρετικά, η αναστολή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου ισχύει μόνο για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία υπαγωγής. Αυθαίρετες κατασκευές της παρούσας παραγράφου, για τις οποίες εκκρεμούν βεβαιωθέντα πρόστιμα στις Δ.Ο.Υ. ή εκκρεμείς υποθέσεις και έχουν απομακρυνθεί ή κατεδαφιστεί, υπάγονται αντίστοιχα στις διατάξεις του παρόντος νόμου

γ. Μετά την ηλεκτρονική αποτύπωση, καταγραφή του δομημένου περιβάλλοντος κατά τις 28.7.2011 με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί με στόχο την υλοποίηση του σχεδιασμού της περιοχής, σύμφωνα με τα στοιχεία και το πλήθος των αυθαιρέτων κατασκευών κατά παρέκκλιση των χρήσεων γης που έχουν θεσπιστεί.

δ. Σε κάθε περίπτωση για την ισχύ της παρούσας παραγράφου η αναθεώρηση ή ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής που προβλέπεται στον παρόντα νόμο.

ε. Με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να καθορίζεται η διαδικασία διατήρησης των συγκεκριμένων αυθαιρέτων κατασκευών και οι επιτρεπόμενες οικοδομικές εργασίες, πέραν του χρόνου αναστολής κατά τις διατάξεις του παρόντος.

 

Εγκυκλιος 24-2-2013 ΘΕΜΑ: Παρ. 18α άρθρου 23 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174 Α’)

Με αφορμή ερωτήματα Υπηρεσιών Δόμησης για τις διατάξεις της παρ. 18α του άρθρου 23 του ν. 4178/2013, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τη διάταξη, «στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί σε εκτάσεις για τις οποίες δεν έχουν καθοριστεί ή αναθεωρηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήσεις γης τα τελευταία 25 έτη..».

Δεδομένου ότι:

1. η λήξη υπαγωγής στον Ν. 4178/13 είναι η 7/2/15,

2. οι διαδικασίες καθορισμού ή αναθεώρησης χρήσεων γης μέσω ΓΠΣ και ΖΟΕ αποτελούν χρονοβόρες διαδικασίες οι οποίες εφόσον μέχρι σήμερα δεν έχουν ξεκινήσει, δεν δύνανται να ολοκληρωθούν στο σύντομο χρονικό διάστημα που απομένει από τη λήξη υπαγωγής, για όλες τις περιπτώσεις που η ανωτέρω χρονική περίοδος (25-ετία) παρέρχεται εντός της χρονικής προθεσμίας ισχύος του νόμου, δύνανται να υπαχθούν σε αυτόν αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις ακόμα και πριν την παρέλευση 25-ετίας, υπό την προϋπόθεση πως αυτή παρέρχεται πριν τις 7/2/15 και εφόσον βεβαιώνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ότι δεν υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία καθορισμού ή αναθεώρησης των χρήσεων γης της περιοχής μέσω ΓΠΣ ή ΖΟΕ.

Εγκύκλιος 3 (1/10/2013): Το πρόστιµο των αυθαιρέτων κατασκευών που υπάγονται στις παραγράφους αυτές υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου και η διατήρησή τους θα καθοριστεί µε τις διοικητικές πράξεις που προβλέπονται στα σχετικά εδάφια.

19 α. Στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές, απαραίτητες για τη λειτουργία νόμιμης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, όπως ορίζονται στην παρ. 74 του άρθρου 2 και στο άρθρο 21 του

ν. 4067/2012 (Α΄ 79), καθώς και εγκαταστάσεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της κ.υ.α. 31722/4.11.2011, σε χώρους αρμοδιότητας της Κτηματικής Υπηρεσίας μετά από έγκριση από την Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και κατά παρέκκλιση των περιορισμών των περιπτώσεων ζ΄ και η΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, εξαιρετικά, η αναστολή των διατάξεων του παρόντος ισχύει μόνο για δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπαγωγής. Αυθαίρετες κατασκευές της παρούσας παραγράφου, για τις οποίες εκκρεμούν βεβαιωθέντα πρόστιμα στις Δ.Ο.Υ. ή υποθέσεις και έχουν απομακρυνθεί ή κατεδαφιστεί, υπάγονται αντίστοιχα στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για την υπαγωγή πέραν των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβάλλονται το μισθωτήριο συμβόλαιο και η άδεια ίδρυσης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας.

β. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αναστολής των δύο (2) ετών, οι κατασκευές αυτές οφείλουν να προσαρμοστούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 21 του ν. 4067/2012 (Α 79), καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της κ.υ.α. 31722/4.11.2011 ή σε διαφορετική περίπτωση να απομακρυνθούν.

γ. Με ευθύνη κάθε δήμου, οι προσωρινές κατασκευές οφείλουν να αντιμετωπίζονται ενιαία ως προς τα μορφολογικά στοιχεία τους, το μέγεθός τους, τα υλικά κατασκευής και την αρμονική ένταξή τους στο χώρο, με ευθύνη του κάθε δήμου. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή και την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου και κατόπιν αίτησης εγκρίνεται από το Αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής πρότυπη αρχιτεκτονική μελέτη στην οποία περιγράφονται με σαφήνεια οι μορφολογικοί κανόνες, το είδος, το μέγεθος και τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Η εγκριτική απόφαση δύναται να περιλαμβάνει τμήμα ή σύνολο που πρόκειται να εγκατασταθούν οι προσωρινές κατασκευές απαραίτητες για τη λειτουργία των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες υποχρεώσεις για την ελεύθερη διέλευση του κοινού και την ελεύθερη χρήση εγκαταστάσεων κοινωφελούς χαρακτήρα.

δ. Με υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

20.α Στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές αποκλειστικά πρώτης κατοικίας σε ακίνητα αρμοδιότητας της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση εξαγοράς κατά τις διατάξεις του ν. 357/1976 και κατά παρέκκλιση των περιορισμών της περίπτωσης ε της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.

Εγκύκλιος 3 (1/10/2013): Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής ως πρώτη κατοικία νοείται η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης, η οποία και υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστηµα.

β. Σε κάθε περίπτωση, εξαιρετικά, η αναστολή των διατάξεων του παρόντος ισχύει μόνο για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία υπαγωγής και σε κάθε περίπτωση παύει εφόσον η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία αποφανθεί αρνητικά επί της αιτήσεως. Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως ή αποφάσεως αυτή κοινοποιείται στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ. για τις έννομες συνέπειες.

Αυθαίρετες κατασκευές της παρούσας παραγράφου, για τις οποίες εκκρεμούν βεβαιωθέντα πρόστιμα στις Δ.Ο.Υ. ή εκκρεμείς υποθέσεις και έχουν απομακρυνθεί ή κατεδαφιστεί, υπάγονται αντίστοιχα στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για την υπαγωγή πέραν των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβάλλονται αντίγραφα της αιτήσεως προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου. Με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδικασία αναστολής και διατήρησης των αυθαιρέτων κατασκευών πέραν της προθεσμίας των δέκα (10) ετών εφόσον εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις της Κτηματικής Υπηρεσίας

21.α. Στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές στις παραμεθόριες περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου κατά παρέκκλιση της περίπτωσης ιγ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, εξαιρετικά, η αναστολή των διατάξεων του παρόντος ισχύει μόνο για δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπαγωγής.

Αυθαίρετες κατασκευές της παρούσας παραγράφου, για τις οποίες εκκρεμούν βεβαιωθέντα πρόστιμα στις Δ.Ο.Υ. ή εκκρεμείς υποθέσεις και έχουν απομακρυνθεί ή κατεδαφιστεί, υπάγονται αντίστοιχα στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για την υπαγωγή πέραν των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβάλλονται:

αα) Έγγραφη βεβαίωση του αρμοδίου Ο.Τ.Α. σχετικά με την συναίνεση για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος.

ββ) Θετική γνωμοδότηση του αρμοδίου φορέα διαχείρισης προστατευόμενης περιοχής

Εγκύκλιος 4 (03/12/13): Επισηµαίνεται ότι κατά τη συγκεκριµένη διάταξη δεν ορίζονται ειδικά δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν στον αρµόδιο φορέα διαχείρισης της προστατευόµενης περιοχής προκειµένου να γνωµοδοτήσει για τη δυνατότητα υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής στο ν. 4178/13.

β. Οι σχετικές κατασκευές αντιμετωπίζονται ενιαία ως προς τα μορφολογικά στοιχεία τους, το μέγεθός τους, τα υλικά κατασκευής και την αρμονική ένταξή τους στο χώρο, με ευθύνη του κάθε δήμου. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και κατόπιν αίτησης εγκρίνεται από το Αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής πρότυπη αρχιτεκτονική μελέτη στην οποία περιγράφονται με σαφήνεια οι μορφολογικοί κανόνες, το είδος, το μέγεθος και τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει τμήμα ή σύνολο εκτάσεως που πρόκειται να εγκατασταθούν οι προσωρινές κατασκευές, καθώς και όλες τις απαιτούμενες υποχρεώσεις για την ελεύθερη διέλευση του κοινού και την ελεύθερη χρήση εγκαταστάσεων κοινωφελούς χαρακτήρα.
 
Εγκύκλιος 4 (03/12/13): Περιγράφεται ο τρόπος αντιµετώπισης, προσαρµογής και αδειοδότησης των αυθαιρέτων κατασκευών, καθώς και ο τρόπος εγκατάστασης νέων προσωρινών κατασκευών, κατ’ αντιστοιχία των αναφεροµένων στα εδάφια γ και δ της παρ. 16 του άρθρου 23 του ν. 4178/13.

γ. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αναστολής των δύο (2) ετών, οι κατασκευές αυτές οφείλουν να προσαρμοστούν, σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου ή σε διαφορετική περίπτωση να απομακρυνθούν.

δ. Με υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

22. Στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές κοινωφελών κτιρίων και συνοδών εγκαταστάσεων κατά παρέκκλιση της περίπτωσης ια΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος υπό την προϋπόθεση ότι έχει κινηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η διαδικασία τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής. Αυθαίρετες κατασκευές της παρούσας παραγράφου, για τις οποίες εκκρεμούν βεβαιωθέντα πρόστιμα στις Δ.Ο.Υ. ή εκκρεμείς υποθέσεις και έχουν απομακρυνθεί ή κατεδαφιστεί, υπάγονται αντίστοιχα στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για την υπαγωγή πέραν των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβάλλονται:

α) Έγγραφη βεβαίωση του αρμοδίου Ο.Τ.Α. σχετικά με τη συναίνεση για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος.

β) Αντίγραφα στοιχείων και σχεδίων από τα οποία αποδεικνύεται η έναρξη της διαδικασίας τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου.

Εγκύκλιος 3 (1/10/2013): Αφορά σε αυθαίρετες κατασκευές κοινωφελών κτιρίων και συνοδών εγκαταστάσεων κατά παρέκκλιση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόµου, όπως προκύπτει από τη διατύπωση της διάταξης. (εκ παραδροµής γίνεται αναφορά στην περίπτωση ια΄)


Εκτύπωση