ΑΡΘΡΟ 28 ν.4178/13

ΝΟΜΟΣ 4178/13 « Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο » - αυθαίρετα 2013

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α '

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης

Άρθρο 28 Καταληκτική Ημερομηνία Υπαγωγής.

Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος νόμου για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 λήγει με την πάροδο δεκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

Εγκύκλιος 3 (1/10/2013): ∆εν προβλέπεται προθεσµία για την υποβολή δηλώσεων αυθαιρέτων µικρών παραβάσεων της Κατηγορίας 3, όπως αιτιολογείται στην παρ. ∆. του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1.

 ΥΑ 60069/29-12-2014ΦΕΚ 3534Β/30-12-2014

Άρθρο 1  Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013«Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄/174), για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του Ν. 4178/2013παρατείνεται για δώδεκα (12) μήνες από την λήξη τηςπροβλεπόμενης στο άρθρο 28 του Ν. 4178/2013 προθεσμίας, δηλαδή λήγει την 8−2−2016 με την πάροδο συνολικά τριάντα (30) μηνών από τη δημοσίευση τουΝ. 4178/2013.


Εκτύπωση