ΑΡΘΡΟ 41 ν.4178/13

ΝΟΜΟΣ 4178/13  «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» – αυθαίρετα 2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’Περιβαλλοντικό ισοζύγιο

Άρθρο 41 Χωρικό πεδίο δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου

1.  Ο γεωγραφικός προσδιορισμός και το αίτημα χρηματοδότησης για δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου σε εντός σχεδίου περιοχές δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των είκοσι πέντε (25) οικοδομικών τετραγώνων και σε κάθε περίπτωση την επιφάνεια των διακοσίων (200) στρεμμάτων.

2.  Ο γεωγραφικός προσδιορισμός και το αίτημα χρηματοδότησης για δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου σε εκτός σχεδίου περιοχές δεν μπορεί να υπερβαίνει την επιφάνεια των διακοσίων πενήντα (250) στρεμμάτων.

3.  Το χωρικό πεδίο δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου και ο γεωγραφικός προσδιορισμός των δράσεων ανά κατηγορία Ο.Τ.Α. και ορίζεται ως εξής:

α. Πολυκατοικίες. Επιλέγεται για πολυκατοικίες άνω των πέντε (5) ορόφων. Επιλέγονται οι δράσεις της παραγράφου Δ΄, περιπτώσεις 1 και 2 του άρθρου 40 του παρόντος.

β. Οικοδομικά τετράγωνα. Επιλέγεται για πυκνοδομημένες αστικές περιοχές κατοικίας, εντός του αστικού ιστού, καθώς και σε λοιπές αστικές περιοχές με έντονα προβλήματα κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης, όπως προκύπτει από τις υπαγωγές που έχουν διαπιστωθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Επιλέγονται οι δράσεις 2 έως 14 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 40 του παρόντος.

γ. Δημοτική Ενότητα Σχεδίου Πόλεως:  Επιλέγεται για πυκνοδομημένες αστικές περιοχές κατοικίας με μεγάλη πολεοδομική επιβάρυνση.

 Επιλέγονται οι δράσεις 2 έως 14 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 40 του παρόντος.

δ. Αστικά κέντρα και οικισμοί που δεν ανήκουν στις χωρικές ενότητες των εδαφίων 1 και 2, της παραγράφου Β΄, του άρθρου 40 του παρόντος με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων.

Επιλέγονται οι δράσεις 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 της παραγράφου Α΄ και η δράση της παραγράφου Β΄ του άρθρου 40 του παρόντος.

ε. Παραδοσιακοί οικισμοί, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, ιστορικοί οικισμοί, ιστορικοί τόποι, οικιστικά σύνολα χαρακτηρισμένα ως μνημεία.

Επιλέγονται οι δράσεις 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 της παραγράφου Α΄ και οι δράσεις των περιπτώσεων 1 και 2 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 40 του παρόντος.

στ. Εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού, περιοχές με αυθαίρετη δόμηση.

Επιλέγονται οι δράσεις 1, 2, 5, 6, 11, 14 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 40 του παρόντος. 


Εκτύπωση