ΑΡΘΡΟ 42 ν.4178/13

ΝΟΜΟΣ 4178/13   «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» – αυθαίρετα 2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’     Περιβαλλοντικό ισοζύγιο

Άρθρο 42 Δικαιούχοι χρηματοδότησης καιδιαδικασία χρηματοδότησης

1.Δικαιούχοι χρηματοδότησης και υπόχρεοι των δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου του άρθρου 40 του παρόντος ορίζονται ανά περίπτωση:

α) Οι O.T.A., καθώς και Ν.Π. . . ή φορείς του Δημοσίου, στις οποίες μοναδικός μέτοχος είναι το Δημόσιο για τις δράσεις 3 έως 14 της παραγράφου Α΄ και της παραγράφου Β΄ του άρθρου 40 του παρόντος.

β) Οι Ο.Τ.Α. μετά από αίτημα του νομίμου εκπροσώπου πολυκατοικίας για τις δράσεις των περιπτώσεων 1 και 2 της παραγράφου Δ΄ του άρθρου 40 του παρόντος.

γ) Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τις δράσεις 1 και 2 της παραγράφου Α΄.

2.Το ποσοστό της χρηματοδότησης καθορίζεται ανάλογα με τα στατιστικά αύξησης του συντελεστή δόμησης και της αύξησης της πυκνότητας του πληθυσμού στον επιλεγμένο γεωγραφικό χώρο.

3.Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 


Εκτύπωση