ΑΡΘΡΟ 44 Ν.4178/13

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» – αυθαίρετα 2013

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ Περιβαλλοντικό ισοζύγιο

 Άρθρο 44 Απόδοση του ποσού χρηματοδότησης

 Το ποσό χρηματοδότησης αποδεσμεύεται σε δόσεις, συμφώνα με τις ειδικότερες διατάξεις περί ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων και προμηθειών και δημόσιων έργων, αναλόγως της προόδου του έργου και πάντα μετά από έλεγχο που διενεργείται από ελεγκτή δόμησης, εφόσον απαιτείται, ως ακολούθως:

Προ της παραλαβής, τμήματος ή όλου του έργου από την Αναθέτουσα Αρχή, προηγείται έλεγχος από ελεγκτή δόμησης ο οποίος συντάσσει σχετικό πόρισμα.

Το πόρισμα υποβάλλεται από τον δικαιούχο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα και φέρει μοναδικό αριθμό.

Παράλληλα υποβάλλονται ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία παραλαβής από την Αναθέτουσα Αρχή κατά το Παράρτημα του παρόντος, τα οποία φέρουν μοναδικό αριθμό.

Κατ’ εξαίρεση από κάθε άλλη διάταξη τα χρήματα αποδίδονται σε ειδικό προϋπολογισμό του δικαιούχου, μέσω του Πράσινου Ταμείου και γνωστοποιείται η κα− ταβολή τους ηλεκτρονικά:

α. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

β. Στο Υπουργείο Οικονομικών. γ. Στο Υπουργείο Εσωτερικών.

 Τα απαραίτητα στοιχεία αποστέλλονται, με ευθύνη του φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στο Πράσινο Ταμείο, το οποίο τηρεί ειδικό αρχείο ανά Ο.Τ.Α. και δικαιούχο χρηματοδότησης.

 Στο τέλος κάθε έτους συντάσσεται από το Πράσινο Ταμείο αναλυτικός κατάλογος όλων των υποβαλλόμενων αιτήσεων και χρηματοδοτήσεων δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου και αποστέλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και στον Υπουργό Οικονομικών.

 Μετά τη χρηματοδότηση όλων των δράσεων ανά Ο.Τ.Α. και κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του αρμόδιου Ο.Τ.Α. με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εκδίδεται διαπιστωτική πράξη ολοκλήρωσης της περιβαλλοντικής αποκατάστασης η οποία λαμβάνεται υπόψη για την εκπόνηση, έγκριση ή αναθεώρηση των σχετικών πολεοδομικών σχεδίων.

 


Εκτύπωση