ΚΕΦ :1.2 Περιγραφή - Διάρκεια (Περιγραφή )

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Περιγραφή – Προϋπολογισμός – Διάρκεια Προγράμματος

 

1.2 Σύντοµη περιγραφή - Διάρκεια Προγράµµατος

          Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» (στο εξής Πρόγραμμα), είναι σύμφωνο με

 

  1. Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ), αριθ. 1303/2013 (ΕΕ L347/20.12.2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία(ΕΔΕΤ).
  2. Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 (ΕΕ L347/20.12.2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),

 

Το Πρόγραμμα ικανοποιεί το θεματικό στόχο 4 που θέτει η στρατηγική της Ευρώπης 2020, που αφορά στην «υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς». Ειδικότερα, το Πρόγραμμα εντάσσεται στο θεματικό στόχο 4γ μέσω του οποίου προωθείται η στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους, και χορηγεί κίνητρα με τη μορφή επιχορήγησης (άμεση ενίσχυση) και δανείου (Ταμείο «Εξοικονομώ ΙΙ») με επιδότηση του επιτοκίου. Η συνδυαστική χρήση των ανωτέρω κινήτρων είναι σύμφωνη με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 37 καθώς και του άρθρου 38 του ανωτέρω Κανονισμού 1303/2013, όπου ρητά αναφέρεται ότι τα ΕΔΕΤ μπορούν να χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής (π.χ. Ταμείων), τα οποία εφαρμόζονται για να υποστηρίξουν επενδύσεις, που αναμένεται να είναι οικονομικά βιώσιμες και δεν συγκεντρώνουν επαρκή χρηματοδότηση από πηγές της αγοράς. Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής μπορούν να συνδυάζονται με επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις επιτοκίου και επιδοτήσεις προμηθειών εγγύησης.

Η υλοποίηση του Προγράμματος στηρίζεται στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που έχει διαμορφωθεί με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕνΑΚ, ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017), κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α’/19.02.2013), που αφορά στην ενεργειακή απόδοση κτιρίων, και το Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α’/28.07.2016), για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, με στόχο τον ορθό προσδιορισμό των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων καθώς και των αναγκαίων παρεμβάσεων που θα οδηγήσουν στη μεγιστοποίηση της εξοικονομούμενης ενέργειας, καθώς και την υπ’ αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365/17.11.2017 (ΦΕΚ Β’ 4003/17.11.2017) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τίτλο «Έγκριση και  εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων», όπως ισχύει. Η εφαρμογή του Προγράμματος στο πλαίσιο του εν λόγω θεσμικού πλαισίου εξασφαλίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων εξοικονόμησηςενέργειας.

Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών. Το Πρόγραμμα αφορά σε κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει επτά (7) κατηγορίες κινήτρων στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημα επιβολής εισφοράς της τελευταίας, από την υποβολή της αίτησης, εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Η υποβολή της αίτησης, η παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του έργου μπορεί να ανατίθεται από τους δυνητικά Ωφελούμενους σε σύμβουλοέργου.

Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα εξετάζει εάν πληροί τα κριτήρια του Κεφαλαίου 2, συγκεντρώνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Παράρτημα Ι) και συμπληρώνει στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος http://exoikonomisi.ypen.grτην αίτηση επιλέγοντας εάν επιθυμεί χορήγηση δανείου καθώς και το χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Επίσης απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ΠΕΑ).

Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του ΠΕΑ της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης (ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας). Μέρος των παρεμβάσεων δύναται να πραγματοποιηθούν και πριν από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, με αποκλειστική ευθύνη τουΩφελούμενου.

Οι δυνητικά Ωφελούμενοι (ή οι σύμβουλοι του έργου) αναρτούν στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος στοιχεία που αφορούν στο ΠΕΑ, στις παρεμβάσεις που έχουν προκύψει από το ΠΕΑ και οδηγούν στην επίτευξη του ενεργειακού στόχου, το αντίστοιχο

κόστος αυτών καθώς και λοιπά δικαιολογητικά. Διενεργείται αυτόματος έλεγχος των στοιχείων που εισήχθησαν στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος και εφόσον διασταυρωθεί η εγκυρότητα αυτών γίνεται η υπαγωγή των αιτήσεων στο Πρόγραμμα.

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, οι Ωφελούμενοι απευθύνονται εκ νέου σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί νέο ΠΕΑ (Β’ ΠΕΑ). Βάσει του Β’ ΠΕΑ και κατόπιν της διαπίστωσης επίτευξης του ενεργειακού στόχου καταβάλλονται στους Ωφελούμενους τα κίνητρα του Προγράμματος.

Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου καθώς και τυχόν δαπάνες μελετών, καλύπτονται από το Πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος.

Η υποβολή αιτήσεων ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος ανά Περιφέρεια και όχι μετά την 31.12.2021.

Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.

Η επιλεξιμότητα υποβαλλόμενων δαπανών για την ολοκλήρωση των έργων των Ωφελουμένων του προγράμματος λήγει την 16.06.2023.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών του Προγράμματος λήγει την 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 65 του κανονισμού 1303/2013, όπως κάθε φορά ισχύει.

             

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

Το  Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον» (στο εξής  Πρόγραµµα),  βασίζεται στο νέο 
Ευρωπαϊκό  Κανονισµό (ΕΚ),  αριθ. 397/2009  (ΕΕ  L126/21.05.2009)  του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009, µε τον οποίο τροποποιείται ο Κανονισµός αριθ. 1080/2006, βάσει του οποίου παρέχεται η δυνατότητα χρηµατοδότησης, 
µέσω   του   Ευρωπαϊκού   Ταµείου   Περιφερειακής   Ανάπτυξης,   δράσεων   βελτίωσης   της ενεργειακής αποδοτικότητας και χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στα κτήρια του οικιακού τοµέα καθώς και στον Κανονισµό αριθ. 539/2010 της 16ης Ιουνίου 2010 (ΕΕ 
L158/24.6.2010), µε τον οποίο τροποποιείται ο Κανονισµός αριθ. 1083/2006, βάσει του οποίου   παρέχεται   η   δυνατότητα   δαπανών   από   τα   διαρθρωτικά   ταµεία   για   τη χρηµατοδότηση  Ταµείων  ή  άλλων  συστηµάτων  κινήτρων  σχετικών µε  τις  ανωτέρω δράσεις.

 

Η υλοποίηση του Προγράµµατος στηρίζεται στην εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου που έχει διαµορφωθεί πρόσφατα, κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 3661/2008, µε τον Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (KENAK, Δ6/Β/5825/30.03.2010, ΦΕΚ Β’ 407) και το Π.Δ. 100/30.09.2010 (ΦΕΚ Α’ 177) για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, µε στόχο τον ορθό προσδιορισµό των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων καθώς και των αναγκαίων παρεµβάσεων που θα οδηγήσουν στη µεγιστοποίηση της εξοικονοµούµενης ενέργειας. Η συνδυασµένη   εφαρµογή   του   Προγράµµατος   και   του   εν   λόγω   θεσµικού   πλαισίου εξασφαλίζει ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων εξοικονόµησης ενέργειας.

 

Το   Πρόγραµµα   συνίσταται   στην   παροχή   κινήτρων (Κεφάλαιο 4) για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας (Κεφάλαιο 3) στον οικιακό κτηριακό τοµέα, µε στόχο την µείωση των ενεργειακών αναγκών. Το Πρόγραµµα αφορά σε κτήρια που διαθέτουν οικοδοµική 
άδεια ή άλλο νοµιµοποιητικό έγγραφο, βρίσκονται σε περιοχές µε τιµή ζώνης µικρότερη ή ίση  των 2.100 €/  τ.µ.,  χρησιµοποιούνται  ως  κατοικία  και  των  οποίων  οι  ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριµένα εισοδηµατικά κριτήρια (Κεφάλαιο 2). Ειδικότερα, το Πρόγραµµα περιλαµβάνει τρεις κατηγορίες κινήτρων (Α1’, Α2’ και Β’), στις οποίες οι Ωφελούµενοι εντάσσονται ανάλογα µε το εισόδηµά τους (Κεφάλαιο 4). Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυµεί να συµµετάσχει στο Πρόγραµµα εξετάζει εάν πληροί τα κριτήρια του Κεφαλαίου 2 και προετοιµάζεται για το Πρόγραµµα σε συνεργασία µε χρηµατοπιστωτικό   οργανισµό   για   την   εξέταση   της   πιστοληπτικής   του   ικανότητας (Παράγραφος 5.1). Στην πρώτη φάση της διαδικασίας (Α’ Φάση), οι δυνητικά Ωφελούµενοι απευθύνονται σε Ενεργειακό  Επιθεωρητή  ώστε  να  διενεργηθεί  η  πρώτη  ενεργειακή  επιθεώρηση  της ιδιοκτησίας   τους   και   να   εκδοθεί   το   Πιστοποιητικό   Ενεργειακής   Απόδοσης (ΠΕΑ) (Παράγραφος 5.2).

 

Επιλέξιµες είναι οι παρεµβάσεις που πραγµατοποιούνται µετά την έκδοση του ΠΕΑ της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης (ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας). Οι παρεµβάσεις δύνανται να πραγµατοποιηθούν και πριν από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής µε αποκλειστική ευθύνη του Ωφελούµενου.

Στη δεύτερη φάση (Β’ Φάση), οι δυνητικά Ωφελούµενοι υποβάλλουν σε συνεργαζόµενο χρηµατοπιστωτικό  οργανισµό  αίτηση υπαγωγής  στο  Πρόγραµµα (Παράγραφος 5.3).  Διενεργείται   έλεγχος   των   στοιχείων   και   δικαιολογητικών   της   αίτησης   από   το χρηµατοπιστωτικό οργανισµό και προωθείται προς έγκριση στο Δικαιούχο (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.). Η υπαγωγή  των  αιτήσεων  στο  Πρόγραµµα  γίνεται  βάσει  του  πίνακα  που  καταρτίζει  ο Δικαιούχος, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6.2.

Μετά την υλοποίηση των παρεµβάσεων, οι Ωφελούµενοι απευθύνονται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί νέο ΠΕΑ. Βάσει του νέου ΠΕΑ και κατόπιν της διαπίστωσης επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράµµατος (Κεφάλαιο 3) καταβάλλονται στους Ωφελούµενους τα κίνητρα του Προγράµµατος (Κεφάλαιο 7).

Η   υποβολή   της   αίτησης,   η   παρακολούθηση   της   υλοποίησης   των   παρεµβάσεων εξοικονόµησης   ενέργειας   και   ολοκλήρωσης   του   έργου   συµπεριλαµβανοµένης   της προσκόµισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταµίευση µπορεί να ανατίθεται από τους δυνητικά Ωφελούµενους σε σύµβουλο έργου.

Το σύνολο της δαπάνης για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων καθώς και της δαπάνης του συµβούλου έργου, καλύπτεται από το Πρόγραµµα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής   της   αίτησης   και   επίτευξης   του   ελάχιστου   ενεργειακού   στόχου   του προγράµµατος (Κεφάλαιο 3).

Η υποβολή αιτήσεων ορίζεται µέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράµµατος ανά Περιφέρεια.

Η επιλεξιµότητα των δαπανών του Προγράµµατος λήγει την 31.12.2015, σύµφωνα µε το άρθρο 56 παρ. 1 του κανονισµού 1083/2006, όπως κάθε φορά ισχύει.

Το   Πρόγραµµα   ολοκληρώνεται        µετά   την   επανεπένδυση   των   πόρων   του   Ταµείου

 

Χαρτοφυλακίου  (Κεφαλαίου)  µε  την  επωνυµία  «Ταµείο  Εξοικονοµώ  κατ’  οίκον»,  που 
προβλέπεται  στην  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση 31654/ΕΥΘΥ1415/20.7.2010 (ΦΕΚ  Β’ 1262), άπαξ ή σταδιακά. Η επανεπένδυση των πόρων, ανά Περιφέρεια, γίνεται στη βάση νέων  κύκλων  υποβολής  αιτήσεων  που  θα  καθοριστούν  από  τον  Δικαιούχο  µετά  από 
έγκριση   της   επενδυτικής   επιτροπής   του   Ταµείου   Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) επικαιροποιώντας   αναλόγως   χρονικά   κριτήρια   και   προθεσµίες   επιλεξιµότητας   και υλοποίησης του προγράµµατος.

 

 


Εκτύπωση