ΚΕΦ: 1.3 Προϋπολογισµός και περιφερειακή κατανοµή (Περιγραφή)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Περιγραφή – Προϋπολογισμός – Διάρκεια Προγράμματος

1.3 Συνολικός προϋπολογισμός Προγράμματος και Περιφερειακήκατανομή

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (Ε.Π.Αν.Ε.Κ.) του ΕΣΠΑ 2014- 2020. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 292,43 εκ. € (248,06 εκ. ευρώ από το ΕΠΑNΕΚ- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»- και 44,37 εκ. ευρώ από τα ΠΕΠ - Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα). Οι πόροι των ΠΕΠ (πλην του Βορείου Αιγαίου) βρίσκονται υπό την αίρεση ένταξης των αντίστοιχων πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα, στη βάση των προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί.

Στον πίνακα δίνεται η ενδεικτική κατανομή, ανά Περιφέρεια της χώρας, του προϋπολογισμού των 292,43 εκ. € από τους πόρους του «Ταμείου Εξοικονομώ II», που αφορά κυρίως σε χορήγηση δανείων για την υλοποίηση παρεμβάσεων και επιδότηση επιτοκίου, καιτου «Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης», που αφοράεπιχορήγηση

κεφαλαίου για την υλοποίηση παρεμβάσεων και κόστος ενεργειακών επιθεωρήσεων, μελετών και συμβούλου έργου. Για την περιφερειακή κατανομή έχει ληφθεί υπόψη η συνεισφορά των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών και το πλήθος κτηρίων και νοικοκυριών των Περιφερειών, καθώς καιη κατανομή των πόρων του ΕΠ

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σύστασης του «Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ».

Περιφέρεια

Ταμείο

Εξοικονομώ ΙΙ

Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης

Πόροι ΕΠΑΝΕΚ

Πόροι Περιφερειών

(1)

Πόροι ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός Προγράμματος Άμεσης

Ενίσχυσης

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

42.996.243,78

0,00

17.645.444,51

17.645.444,51

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

0,00

38.531.889,04

38.531.889,04

ΗΠΕΙΡΟΥ

4.500.000,00

9.903.055,59

14.403.055,59

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

0,00

18.725.777,85

18.725.777,85

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

1.000.000,00

12.243.777,83

13.243.777,83

ΑΤΤΙΚΗΣ

12.576.525,58

14.737.840,00

36.011.111,25

50.748.951,25

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

2.235.826,59

4.194.378,00

3.241.000,01

7.435.378,01

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1.824.876,17

2.000.000,00

10.263.166,71

12.263.166,71

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

8.366.527,88

0,00

6.662.055,58

6.662.055,58

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1.500.000,00

10.983.388,93

12.483.388,93

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

2.937.500,00

3.241.000,01

6.178.500,01

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

7.500.000,00

4.321.333,35

11.821.333,35

ΚΡΗΤΗΣ

6.000.000,00

8.282.555,59

14.282.555,59

ΣΥΝΟΛΟ

68.000.000,00

44.369.718,00

180.055.556,25

224.425.274,25

(1) Βάσει των αντίστοιχων προσκλήσεων των Διαχειριστικών Αρχών/ της ένταξης για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Στον ανωτέρω προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνονται τα διαχειριστικά κόστη του Δικαιούχου, καθώς και τα διαχειριστικά κόστη των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (Ε.Χ.Ο.) για τη διαχείριση φακέλου δανείου.

Τα κόστη του Προγράμματος για την αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή, του συμβούλου έργου και κόστη τυχόν μελετών καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του

«Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης», για όλες τις κατηγορίες Ωφελουμένων του κεφαλαίου 2, συμπεριλαμβανομένου και της 7ης εισοδηματικήςκατηγορίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι ανωτέρω πόροι δύναται να συνδυασθούν με άλλους εθνικούς πόρους για την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε επιλέξιμες κατοικίες.

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Περιγραφή - Προϋπολογισµός - Διάρκεια Προγράµµατος

1.3 Συνολικός προϋπολογισµός Προγράµµατος και περιφερειακή κατανοµή

Το  Πρόγραµµα  συγχρηµατοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από Εθνικούς Πόρους, µέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών   Προγραµµάτων (ΠΕΠ)    και   των    Επιχειρησιακών   Προγραµµάτων «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (Ε.Π.Α.Ε.) και «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.)  του  ΕΣΠΑ 2007-2013.  Η  συνολική  Δηµόσια  Δαπάνη  του Προγράµµατος  ανέρχεται  σε  396  εκ.  €.  Στον  παρακάτω  πίνακα  δίνεται  η  ενδεικτική κατανοµή του προϋπολογισµού των 396 εκ. € στο «Ταµείο Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον», που αφορά   κυρίως   επιστρεπτέες  ενισχύσεις        (δάνειο),   και   στο       «Πρόγραµµα   Άµεσης Ενίσχυσης», που αφορά µη επιστρεπτέες ενισχύσεις (επιχορήγηση κεφαλαίου και κόστος επιθεωρήσεων), καθώς και ανά Περιφέρεια της χώρας. Για την περιφερειακή κατανοµή έχει ληφθεί υπόψη η συνεισφορά των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Περιφερειών βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σύστασης του Ταµείου «Εξοικονοµώ κατ’ οίκον», καθώς και το πλήθος κτηρίων και νοικοκυριών των Περιφερειών.

Στον    παρακάτω    προϋπολογισµό     του     «Ταµείου Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον» συµπεριλαµβάνονται τα διαχειριστικά κόστη του Προγράµµατος για τον Δικαιούχο, και τη διαχείριση φακέλου δανείου. Στον     ανωτέρω     προϋπολογισµό     του «Προγράµµατος     Άµεσης     Ενίσχυσης» συµπεριλαµβάνονται  τα  κόστη  του  Προγράµµατος  για  την  αµοιβή  του ενεργειακού επιθεωρητή και του συµβούλου έργου. Ο ενδεικτικός επιµερισµός του προϋπολογισµού του προγράµµατος ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και ανά Περιφέρεια παρουσιάζεται στο Παράρτηµα ΧΙII.

                                        PIN1_KEF1-page-0011

 


Εκτύπωση