ΚΕΦ: 11 Πληροφόρηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Πληροφόρηση

Για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων / Ωφελουμένων λειτουργεί γραφείο ενημέρωσης και πληροφόρησης (Help Desk), από το Δικαιούχο, το οποίο απαντά σε ερωτήματα σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων, την υπαγωγή στο Πρόγραμμα, τη διαδικασία υλοποίησης των παρεμβάσεων και τη διαδικασία πιστοποίησης και καταβολής των κινήτρων.

Πληροφορίες παρέχονται:

  • στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματοςhttp://exoikonomisi.ypen.gr
  • στο δικτυακό τόπο της κάθε Διαχειριστικής Αρχής (ΠαράρτημαXIV),
  • στο δικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ(),
  • στο δικτυακό τόπο του Δικαιούχου ().

.


Εκτύπωση