ΚΕΦ: 7.2&3&4 Ολοκλήρωση παρεμβάσεων - Εκταμίευση υπολοίπου - Προθεσμίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Υλοποίηση Έργου

 7.2  Ολοκλήρωση Παρεμβάσεων - Δεύτερη ΕνεργειακήΕπιθεώρηση

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων ο Ωφελούμενος ή ο εκπρόσωπος της Πολυκατοικίας σε περίπτωση αίτησης Πολυκατοικίας, καλεί Ενεργειακό Επιθεωρητή για τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακήςεπιθεώρησης.

Με τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση διαπιστώνεται η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας και η επίτευξη ή μη του ελάχιστου ενεργειακού στόχου όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 3. Η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση πρέπει να διενεργηθεί και να εκδοθεί το σχετικό ΠΕΑ (Β’ ΠΕΑ) εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου (παρ. 7.4). Το παραστατικό δαπάνης (εξοφλημένο) της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης υποβάλλεται στο Δικαιούχο με την υποβολή της δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου.

 

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, κατά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και στη βάση των καταγραφών του πρώτου ΠΕΑ, καταγράφει, για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου, τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προγράμματος βάσει των σχετικών πιστοποιητικών των υλικών/ συστημάτων, την υλοποιημένη ποσότητα ανά κατηγορία δαπάνης, το αντίστοιχο κόστος βάσει των παραστατικών δαπανών που του προσκομίζει ο Ωφελούμενος καθώς και την ταυτότητα του ΠΕΑ που έχει εκδώσει. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στο «Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωση Έργου» του Παραρτήματος VΙ. Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά των υλικών και συστημάτων, που χρησιμοποιήθηκαν για τις παρεμβάσεις, ελέγχονται από τον επιθεωρητή, έτσι ώστε να πιστοποιηθεί η συμβατότητά τους με τις προδιαγραφές του Κ.ΕΝ.Α.Κ. και του Προγράμματος.

Ο Ωφελούμενος καταχωρεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ, τα στοιχεία των υλοποιημένων παρεμβάσεων και επισυνάπτειτο

«Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωση Έργου» (Παράρτημα VI).

Σε περίπτωση πολυκατοικίας, το κόστος των παρεμβάσεων, βάσει παραστατικών δαπανών, διαχωρίζεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας σε κόστος κοινόχρηστων και μη κοινόχρηστων παρεμβάσεων. Το κόστος των παρεμβάσεων επιμερίζεται στα διαμερίσματα με συμπλήρωση στο πληροφοριακό σύστημα των πεδίων του εντύπου του Παραρτήματος VΙΙ «Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά διαμέρισμα πολυκατοικίας» και αποδοχή του από το σύνολο των ιδιοκτητών. Ο επιμερισμός του κόστους των κοινόχρηστων παρεμβάσεων γίνεται βάσει του ποσοστού ανά διαμέρισμα που είχε καταχωρηθεί στο Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει προσφορών ανά διαμέρισμα πολυκατοικίας» του Παραρτήματος IV. Ο εκπρόσωπος καταχωρεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ, τα στοιχεία των υλοποιημένων παρεμβάσεων και επισυνάπτει το «Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωση Έργου» (Παράρτημα VI).

 

            Ολοκλήρωση Έργου – Προσκόμιση Δικαιολογητικών –Έλεγχοι

 

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων και τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

α) Ο Ωφελούμενος, και στην περίπτωση πολυκατοικίας ο εκπρόσωπος, καταχωρεί τη δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου και την παροχή των κινήτρων του προγράμματος στο πληροφοριακό σύστημα επισυνάπτοντας τα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά δικαιολογητικά του Παραρτήματος Χ. Με βάση τα καταχωρημένα ποσά δαπάνης, ο Ωφελούμενος ενημερώνεται από το πληροφοριακό σύστημα για τον συνολικό αιτούμενο επιλέξιμο προϋπολογισμό καθώς και για το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται να καταβάλει στους προμηθευτές/ αναδόχους/ κλπ, στην περίπτωση που το άθροισμα των υποβαλλόμενων δαπανών υπερβαίνει τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ή/και τα ανώτατα όρια δαπανών του προγράμματος.

β) Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών από τον Δικαιούχο. Με βάση την απόφαση υπαγωγής και τα υποβαλλόμενα παραστατικά δαπανών και παραστατικά καταβολής τυχόν ίδιας συμμετοχής, διαμορφώνεται ο τελικός συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου και τα ίδια κεφάλαια που απαιτείται να καταβληθούν από τον Ωφελούμενο. Στην περίπτωση διαφοροποίησης από τον αιτούμενο προϋπολογισμό του ανωτέρω σημείου α), ο Ωφελούμενος υποβάλλει τροποποιημένη δήλωση πιστοποίησης.

γ) Επιπλέον, στην περίπτωση πολυκατοικίας, η διαμόρφωση του επιλέξιμου προϋπολογισμού ανά Ωφελούμενο της προηγούμενης παραγράφου β’ γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία κόστους κοινόχρηστων παρεμβάσεων που έχει καταγραφεί στο έντυπο επιμερισμού κόστους.

δ) Ο Δικαιούχος εφόσον διαπιστώσει την καταβολή των ιδίων κεφαλαίων από τον Ωφελούμενο για την εξόφληση των δαπανών, ενημερώνει τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό ώστε να καταβάλλει την επιχορήγηση και την εκταμίευση του συνόλου του δανείου, κατά περίπτωση, για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών (αναδόχων / προμηθευτών/ κλπ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στα κεφάλαια 4 και 7.1 και την καταβολή στον Ωφελούμενο του ποσού που του αντιστοιχεί για τα εξοφλημένα παραστατικάδαπάνης.

ε) Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός εκταμιεύει το σύνολο ή το υπόλοιπο του δανείου για όσους έχουν υπογράψει δανειακή σύμβαση και καταβάλλει την επιχορήγηση για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών αναδόχων / προμηθευτών / συμβούλου έργου / μελετών σύμφωνα με τα οριζόμενα στα κεφάλαια 4 και 7.1.

στ) Στην περίπτωση πολυκατοικίας, τα ποσά της ανωτέρω παραγράφου ε’ χρησιμοποιούνται και για την πληρωμή του κόστους των κοινόχρηστων παρεμβάσεων, επιμεριζόμενα στους Ωφελούμενους.

η) Στην περίπτωση πληρωμών που έχουν διενεργηθεί από τον Ωφελούμενο, ήτοι αμοιβή ενεργειακού επιθεωρητή και καταβεβλημένες ασφαλιστικές εισφορές, που βαρύνουν τον Ωφελούμενο, το αντίστοιχο ποσό καταβάλλεται στον Ωφελούμενο. Στην περίπτωση πολυκατοικίας το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται επιμεριζόμενο στους Ωφελούμενους.

Επισημαίνεται ότι σε αυτό το στάδιο ο Δικαιούχος διενεργεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους για τη διαπίστωση της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος, βάσει της πληρότητας και του περιεχομένου του συνόλου των δικαιολογητικών που έχουν προσκομιστεί από τον Ωφελούμενο. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω διαδικασία προκύψει ότι δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος για κάποιες αιτήσεις, ο Δικαιούχος προβαίνει σε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής, της παραγράφου 6.2, κατά το μέρος που αφορά τις εν λόγω αιτήσεις και ενημερώνει μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποβολής αιτήσεων τους Ωφελούμενους.

Επισημαίνεται ότι το έργο θεωρείται ολοκληρωμένο όταν έχουν υλοποιηθεί οι παρεμβάσεις (στην περίπτωση πολυκατοικίας οι παρεμβάσεις του συνόλου των ιδιοκτητών καθώς και οι κοινόχρηστες παρεμβάσεις) και έχουν εξοφληθεί οι σχετικές δαπάνες. Για τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης του έργου εκδίδεται από το Δικαιούχο σχετική απόφαση ολοκλήρωσης. Η απόφαση ολοκλήρωσης δημοσιεύεται στο Δικτυακό τόπο του Δικαιούχου (www.etean.com.gr) και αναρτάται στο ΠρόγραμμαΔιαύγεια.

Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και οι ΕΥΔ ΠΕΠ διενεργούν επιτόπιους δειγματοληπτικούς ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής εκτέλεσης υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και ενημερώνουν τον Δικαιούχο για τυχόν ενέργειες του σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι ανωτέρω Υπηρεσίες συνεργάζονται με τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος, τα οποία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους πραγματοποιούν ελέγχους για την πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης των ενεργειακών επιθεωρήσεων που αφορούν στα έργα των Ωφελουμένων του Προγράμματος. Στο πλαίσιο των ανωτέρω ελέγχων το Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος ενημερώνεται από το buildingcert για τις ανακλήσεις των ΠΕΑ που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο τουπρογράμματος.

Τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος πραγματοποιούν συστημικούς ελέγχους στη διαδικασία έκδοσης των ΠΕΑ που αφορούν τις αιτήσεις υπαγωγής και προβαίνουν στη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, όπου απαιτείται.

Ο Δικαιούχος του Προγράμματος διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη διαπίστωση της ορθής εκτέλεσης του οικονομικού αντικειμένου του Προγράμματος.

Σε περίπτωση που από τους ελέγχους προκύψει μη ολοκλήρωση του έργου, μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος κατά την υλοποίηση ή απόκλιση μεταξύ φυσικού και οικονομικού αντικειμένου εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο8.2.

          Προθεσμίες Υλοποίησης του έργου – χορήγησηκινήτρων

Η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ήτοι

 • η υλοποίηση του συνόλου των παρεμβάσεων και η εξόφληση των απαιτούμενων δαπανών με ίδια κεφάλαια (π.χ. έκδοση αδειών, ασφαλιστικές εισφορές),
 • η διενέργεια της 2ης ενεργειακής επιθεώρησης και η εξόφληση αυτής,
 • η εξόφληση τυχόν μελετών ή /και συμβουλευτικών υπηρεσιών
  • η καταχώρηση στο ΠΣ της πρώτης δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου (από τον Ωφελούμενο και στη περίπτωση πολυκατοικίας από τον εκπρόσωπο) επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά δικαιολογητικά του Παραρτήματος Χ,

θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον Ωφελούμενο εντός χρονικού διαστήματος  εννέα μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής (συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου). Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετά τις16/06/2023.

Η καταβολή της επιχορήγησης και η εκταμίευση του συνολικού ποσού του δανείου ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου.

Τα ανωτέρω ποσά εκταμιεύονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ωφελούμενου και είναι ακατάσχετα (συμπεριλαμβανομένης τυχόν προκαταβολής δανείου), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 Κανονισμού 1303/2013 και το άρθρο 32 Ν.4314/2014 και την με αρ. 465/1999 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κατ’ αναλογία εν προκειμένου του Δικαιούχου με τον Ωφελούμενο/ Τελικό Αποδέκτη της ενίσχυσης. Τα εν λόγω ποσά είναι δεσμευμένα για την πληρωμή προμηθευτών/ αναδόχων/κλπ.

Εν συνεχεία, οι πληρωμές προς τους αναδόχους/ προμηθευτές/ κλπ διενεργούνται άμεσα από το Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό, στη βάση εντολής/εξουσιοδότησης που έχει καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα από τον Ωφελούμενο, και σε κάθε περίπτωση όχι μετά το πέρας μιας (1) εβδομάδας από την καταβολή των χρημάτων σε αυτόν από το Δικαιούχο. Οι ανάδοχοι/ προμηθευτές δηλώνουν για την εκταμίευση της πληρωμής τον Επαγγελματικό Λογαριασμό που έχουν δηλώσει στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 45231/20.04.2017 (ΦΕΚ Β’ 1445), όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ ΔΕΑΦ1167412 ΕΞ 2017/6.11.2017 (ΦΕΚ Β’ 3944) καιισχύει.

Εάν από τον έλεγχο της δήλωσης πιστοποίησης ολοκλήρωσης του έργου, ο Ωφελούμενος ενημερωθεί, από το πληροφοριακό σύστημα, για ποσό ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται να καταβάλει στους προμηθευτές/ αναδόχους/ κλπ, (περίπτωση που το άθροισμα των υποβαλλόμενων δαπανών υπερβαίνει τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ή/και τα ανώτατα όρια δαπανών του προγράμματος), θα πρέπει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ενημέρωση να υποβάλει μέσω του πληροφοριακού συστήματος στο Δικαιούχο τα απαιτούμενα παραστατικά εξόφλησης, υποβάλλοντας τροποποιημένη δήλωση πιστοποίησης. Οι ανωτέρω προθεσμίες καταβολής της επιχορήγησης, εκταμίευσης του συνολικού ποσού του δανείου και πληρωμής προς τους αναδόχους/προμηθευτές παρατείνονται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (δεκαπέντεημέρες).

Διευκρινίζονται τα εξής σύμφωνα και με την παρ. 1.2:

 • Η    υποβολή    αιτήσεων    ορίζεται    μέχρι    εξαντλήσεως   των   κεφαλαίων    του Προγράμματος ανά Περιφέρεια και όχι μετά την31.12.2021.
 • Η επιλεξιμότητα υποβαλλόμενων δαπανών για την ολοκλήρωση των έργων των Ωφελουμένων του προγράμματος λήγει την 16.06.2023. Δαπάνες των Ωφελούμενων που θα πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία αυτή είτε λόγω μη έγκυρης εξόφλησης κάποιων παραστατικών είτε λόγω του έλεγχου της δήλωσης πιστοποίησης, κρίνονται ως μη επιλέξιμες γιασυγχρηματοδότηση.
 • Η επιλεξιμότητα των δαπανών του Προγράμματος, ήτοι οι πληρωμές προς τους αναδόχους/προμηθευτές λήγει την 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 65 του κανονισμού 1303/2013, όπως κάθε φορά ισχύει.

          Διαδικασία Τροποποιήσεων – ΠαρατάσεωνΠροθεσμιών

 

Οι όροι υλοποίησης του έργου όπως ορίζονται στην απόφαση υπαγωγής και συγκεκριμένα τα στοιχεία του Ωφελούμενου και του ακινήτου, το ύψος της επιχορήγησης καθώς και το επιλέξιμο κόστος, η επίτευξη του ενεργειακού στόχου του προγράμματος καθώς και ο χρόνος υλοποίησης των παρεμβάσεων είναι ουσιώδεις και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή από τον ωφελούμενο.

              Τροποποιήσεις Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου

Μετά την απόφαση υπαγωγής και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, επιτρέπονται τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου υπό την προϋπόθεση ότι με την τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα και ειδικότερα:

α) Χωρίς υποβολή αιτήματος

 • Ο Ωφελούμενος μπορεί να τροποποιήσει το συνδυασμό παρεμβάσεων στη βάση νέας πρότασης συνδυασμού παρεμβάσεων, που καταχωρεί ο ενεργειακός επιθεωρητής στο buildingcert, με την προϋπόθεση ότι με το νέο συνδυασμό παρεμβάσεων επιτυγχάνεται τεκμηριωμένα (διαπίστωση βάσει του Β’ ΠΕΑ, με την ολοκλήρωση του έργου) ο ελάχιστος ενεργειακόςστόχος.
 • Στον τροποποιημένο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό θα πρέπει να τηρούνται τα ανώτατα όρια (ανά υποκατηγορία παρέμβασης) που ορίζονται στον Οδηγό Προγράμματος, ήτοι, στον τροποποιούμενο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό δεν μπορεί να γίνει υπέρβαση των ανώτατων ορίων κατά ειδικότερη υποκατηγορία παρεμβάσεων. Για τις αμοιβές των περιπτώσεων α, β και γ της παραγράφου 4.1 δεν επιτρέπεται η υπέρβαση, ανά περίπτωση, των ποσών που έχουν εγκριθεί με την απόφασηυπαγωγής.
 • Δεν γίνεται δεκτό αίτημα τροποποίησης με συνέπεια την αύξηση του εγκεκριμένου επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων αλλά και του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που ο Ωφελούμενος επιθυμεί τροποποίηση του συνδυασμού παρεμβάσεων με ταυτόχρονη αύξηση του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων ή/και των λοιπών δαπανών με αντίστοιχη αύξηση του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού θα πρέπει να κάνει αίτηση ανάκλησης της τρέχουσας απόφασης υπαγωγής στο Δικαιούχο και εν συνεχεία να υποβάλει εκ νέου αίτηση. Στην περίπτωση αυτή επισημαίνονται ταεξής:Επιτρέπεται αλλαγή προμηθευτή. Στην περίπτωση που ο αρχικός προμηθευτής έχει ήδη λάβει προκαταβολή, ο Ωφελούμενος θα πρέπει πρώτα να διασφαλίσει ότι ο αρχικός προμηθευτής θα επιστρέψει την προκαταβολή στο λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου και στη συνέχεια να προβεί στην αλλαγή του προμηθευτή στο πληροφοριακό σύστημα. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη για την επιστροφή της προκαταβολής βαρύνει τον Ωφελούμενο. Το ποσό της επιστροφής είτε αποδίδεται στους νέους προμηθευτές είτε επιμερίζεται στους υφιστάμενους.
  • Η νέα αίτηση αξιολογείται με νέα σειρά προτεραιότητας
  • Τυχόν δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί ως συνέχεια της 1ης ανακληθείσας αίτησης κρίνονται ως επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση εκείνη που η νέα αίτηση γίνεται αποδεκτή με βάση τους όρους και προϋποθέσεις υπαγωγής νέας αίτησης.
  • Επιτρέπεται αλλαγή ενεργειακού επιθεωρητή
  • Επιτρέπεται αλλαγή συμβούλου έργου. Στην περίπτωση αυτή ο Ωφελούμενος πρέπει να καταχωρήσει τα στοιχεία του νέου συμβούλου έργου στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος.

β) με υποβολή αιτήματος

 • Επιτρέπεται αλλαγή χρηματοδοτικού σχήματος σε περίπτωση κατάργησης ή περιορισμού του τραπεζικού δανεισμού.Ειδικότερα:
  • Σε περίπτωση που μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και κατά το στάδιο υπογραφής της δανειακής σύμβασης δεν χορηγηθεί δάνειο από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό ή χορηγηθεί μικρότερο ποσό, υφίσταται η δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής με ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον ο Ωφελούμενος αποδέχεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος την εν λόγω μεταβολή στο χρηματοδοτικό σχήμα, ο Δικαιούχος προχωρεί στην τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής λόγω αλλαγής χρηματοδοτικού σχήματος. Η ανωτέρω αποδοχή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας που τίθεται για την υπογραφή δανειακής σύμβασης (παρ.6.2).
  • Σε περίπτωση πολυκατοικίας, εάν ο Ωφελούμενος δεν αποδεχθεί τη μεταβολή στο χρηματοδοτικό σχήμα, ανακαλείται από το Δικαιούχο η απόφαση υπαγωγής για το σύνολο των αιτήσεων τηςπολυκατοικίας.
  • Σε περίπτωση περιορισμού του ποσού του δανείου από τον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης θα πρέπει να υποβληθεί από τον ωφελούμενο αίτηση στο Δικαιούχο για σχετική τροποποίηση του χρηματοδοτικού σχήματος


Η υποβολή αιτήματος τροποποίησης δεν παρατείνει το χρόνο υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, όπως αυτός έχει οριστεί στην παρ. 7.4

Γενικές επισημάνσεις για την τροποποίηση και ολοκλήρωση του έργου

Τροποποιητική απόφαση υπαγωγής εκδίδεται από το Δικαιούχο μόνο για την περίπτωση εκείνη που υποβάλλεται αίτημα τροποποίησης, λόγω αλλαγής του χρηματοδοτικού σχήματος. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις δεν υποβάλλεται αίτημα τροποποίησης και οι σχετικές αλλαγές στις δαπάνες κρίνονται ως επιλέξιμες ή μη στο στάδιο της ολοκλήρωσης (μετά την υποβολή της δήλωσης πιστοποίησης   για                        την ολοκλήρωση του έργου) και αποτυπώνονται στην απόφαση ολοκλήρωσης.

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου με προϋπολογισμό μικρότερο από τον επιλέξιμο (συνολικό ή/και παρεμβάσεων) βάσει της απόφασης υπαγωγής του έργου του Ωφελούμενου, είτε επειδή τα προσκομισθέντα παραστατικά υπολείπονται του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου είτε επειδή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η εξόφλησή τους (μη καταβολή από τον Ωφελούμενο του υπερβάλλοντος ποσού), οι εν λόγω αλλαγές αποτυπώνονται στην απόφαση ολοκλήρωσης αναπροσαρμόζονται τα κίνητρα, καθώς και το ποσό με το οποίο ο Δικαιούχος συμμετέχει στο δανειακό κεφάλαιο, ενώ το ποσό του δανείου αναπροσαρμόζεται βάσει του νέου επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων. Η απόφαση ολοκλήρωσης κοινοποιείται στον Ωφελούμενο και το χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να καταβληθεί η επιχορήγηση, το υπερβάλλον ποσό δανείου που τυχόν έχει εκταμιευθεί επιστρέφεται άμεσα από τον Ωφελούμενο.

 

Παρατάσεις Προθεσμιών

 

Μετά από έγκριση του Δικαιούχου επιτρέπονται οι παρακάτω παρατάσεις:

 • Παράταση της προθεσμίας αποδοχής της απόφασης υπαγωγής ή/και υπογραφής της δανειακής σύμβασης για επιπλέον διάστημα έως ένα (1) μήνα, από το πέρας της προθεσμίας. Το αίτημα πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν το πέρας της προθεσμίας για την οποία γίνεται το αίτημα παράτασης. Ο Δικαιούχος δύναται να χορηγεί έγκριση για τις εν λόγω παρατάσεις χωρίς εξέταση των ειδικότερων λόγων τουαιτήματος.
 • Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου, για επιπλέον διάστημα έως τριών (3) μηνών, από το πέρας της εν λόγω προθεσμίας. Για την χορήγηση της εν λόγω παράτασης ο Ωφελούμενος θα πρέπει να υποβάλλει αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα αίτημα, τεκμηριώνοντας τους λόγους της αιτούμενης παράτασης, αναρτώντας τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα. Το αίτημα πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν το πέρας της προθεσμίας για την οποία γίνεται το αίτημαπαράτασης.
 • Αίτημα τροποποίησης συνοδευόμενο με αίτημα παράτασης θα εξετάζονται ως ξεχωριστά αιτήματα και θα αξιολογούνται από τονΔικαιούχο.
 • Παράταση πέραν των ανωτέρω προθεσμιών είναι δυνατόν να εγκριθεί από το Δικαιούχο μόνο σε περίπτωση ανωτέραςβίας.
 • Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης πέραν της 16/06/2023

Εκτύπωση