ΚΕΦ: 9. Κύριοι εµπλεκόµενοι φορείς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Κύριοι εμπλεκόμενοι φορείς-Συντελεστές Προγράμματος

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΔ ΠΕΠ)

Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και οι ΕΥΔ ΠΕΠ ασκούν αρμοδιότητες διαχειριστικής αρχής στο πλαίσιο του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση 7313/1818/29.11.2016 των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 3905) για τη σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ».

Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και οι ΕΥΔ ΠΕΠ στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους για τη διασφάλιση της τήρησης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των πόρων του προγράμματος αναλαμβάνουν όλες τις ενέργειες οι οποίες απαιτούνται για την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων του Δικαιούχου και των Ωφελούμενων του Προγράμματος και πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους στους Ωφελούμενους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.3.

Δικαιούχος

Δικαιούχος του Προγράμματος, είναι το ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.). Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου απορρέουν από τις αποφάσεις ένταξης και τη Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου.

Ο Δικαιούχος αναπτύσσει και συντηρεί ξεχωριστό πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση των αιτήσεων με διεπαφή με το πληροφοριακό σύστημα υποβολής στο οποίο υποβάλλονται οι αιτήσεις των Ωφελούμενων και μέσω του οποίου γίνεται η διενέργεια των ελέγχων και η παρακολούθηση υλοποίησης των έργων. Το πληροφοριακό σύστημα του Δικαιούχου ενσωματώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος, καθώς και τη διαδικασία υλοποίησης που προβλέπεται σεαυτό.

Στις περιπτώσεις που, από τον παρόντα Οδηγό, προβλέπεται η υποβολή έντυπων εγγράφων στο Δικαιούχο (π.χ. αίτηση του ωφελούμενου για τροποποίηση ή ανάκληση απόφασης υπαγωγής), ο Δικαιούχος ψηφιοποιεί τα υποβληθέντα έγγραφα και τα αναρτά στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Ο Δικαιούχος αξιολογεί τις αιτήσεις και ελέγχει τα δικαιολογητικά και τα παραστατικά δαπανών για την καταβολή των ενισχύσεων με χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος του Προγράμματος, που του έχει διατεθεί από το φορέασχεδιασμού.

Ο Δικαιούχος συνεργάζεται με τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος και με τη Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διασταύρωση στοιχείων στο πλαίσιο αναγκαίων ελέγχων.

Ο Δικαιούχος πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.3.

Ο Δικαιούχος εισηγείται στο Φορέα σχεδιασμού και συντονισμού του Προγράμματος προτάσεις για επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση του Προγράμματος.

Ο Δικαιούχος υποβάλλει στο Φορέα σχεδιασμού και συντονισμού του Προγράμματος (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας) σχέδιο με συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη διασαφήνιση των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος Οδηγού καθώς και όλων των σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση.

Ο Δικαιούχος οφείλει να διασφαλίσει την τήρηση φάκελου έργου /προγράμματος για διάστημα τριών (3) ετών από την ολοκλήρωση της πράξης και για τις περιπτώσεις ενοικίασης δέκα (10) ετών μετά το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτούν το Πρόγραμμα. Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά που υποβάλλονται από τον Ωφελούμενο με τη Δήλωση Πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου του. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονικήμορφή.

Ο Δικαιούχος διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να εξακριβώσει την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται στα αντίγραφα εγγράφων που υποβάλλονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σε τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των αντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014.

Επενδυτική Επιτροπή

Η Επενδυτική Επιτροπή που έχει συσταθεί με την με Α.Π. 8069/B1/2939/ 27.12.2016 Απόφαση εγκρίνει τους πίνακες κατάταξης αιτήσεων προς υπαγωγή και απόρριψης που υποβάλλονται από το Δικαιούχο.


Φορέας σχεδιασμού και συντονισμού του Προγράμματος

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας ως φορέας σχεδιασμού και συντονισμού της υλοποίησης του Προγράμματος, συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την απρόσκοπτη υλοποίηση του Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθεί την πορεία του Προγράμματος, σχεδιάζει και εκδίδει τις απαραίτητες οδηγίες – κατευθύνσεις προς τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι ανωτέρω οδηγίες εκδίδονται βάσει επιστολών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανακοινώσεων στο σχετικό διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος, ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους, με τις οποίες οι εμπλεκόμενοι στο Πρόγραμμα φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται. Οι εν λόγω οδηγίες – κατευθύνσεις κοινοποιούνται στις αρμόδιες ΔιαχειριστικέςΑρχές.

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας την έκδοση απόφασης με συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη διασαφήνιση των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος Οδηγού καθώς και όλων των σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση, μετά από έγκριση από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και τις ΕΥΔ ΠΕΠ. Οι ανωτέρω υπηρεσίες χορηγούν σύμφωνη γνώμη στο μέρος που αφορά σε θέματα διαχείρισης τουπρογράμματος.

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση προς όλους τους φορείς ενημέρωσης των δυνητικών Ωφελουμένων. Επίσης, στο πλαίσιο λειτουργίας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης (help desk) από τον Δικαιούχο η Επιτελική Δομή είναι υπεύθυνη για την παροχή της απαραίτητης εκπαίδευσης.

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας για να εκπληρώσει το ρόλο της μπορεί να ζητά ενημέρωση από τον Δικαιούχο και τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και έχει πρόσβαση στο σχετικό με το πρόγραμμα Πληροφοριακό Σύστημα του Δικαιούχου.

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας είναι ο κύριος του πληροφοριακού συστήματος υποδοχής των αιτήσεων και παρακολούθησης ολοκλήρωσης των έργων των Ωφελούμενων, το οποίο διατίθεται στο Δικαιούχο για την υλοποίηση του προγράμματος.

Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί του Παραρτήματος ΧΙΙΙ χορηγούν δάνεια και καταβάλλουν τα κίνητρα, όπως προβλέπεται στον παρόντα Οδηγό Εφαρμογής. Τα ειδικότερα δικαιώματα και υποχρεώσεις των χρηματοπιστωτικών οργανισμών απορρέουν και από την Επιχειρησιακή Συμφωνία που υπογράφεται με το ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.).


Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί διενεργούν για όλες τις κατηγορίες αιτήσεων τις πληρωμές (προς προμηθευτές / αναδόχους, κλπ), που γίνονται με πόρους του προγράμματος.

Ενεργειακός Επιθεωρητής

Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση (έκδοση Α’ ΠΕΑ):

Ο ενεργειακός επιθεωρητής διενεργεί, μετά από πρόσκληση του ενδιαφερόμενου, την 1η ενεργειακή επιθεώρηση στην κατοικία, εκδίδει το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και συμπληρώνει την πρόταση παρεμβάσεων στο έντυπο του Παραρτήματος IΙΙ, όπως προβλέπεται στην παράγραφο «5.3 Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση».

Η πρόταση παρέμβασης θα πρέπει υποχρεωτικά να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 3 του οδηγού του Προγράμματος. Επίσης, στην πρόταση παρεμβάσεων, ο επιθεωρητής θα πρέπει να αναφέρει τις προδιαγραφές και τα τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά των δομικών υλικών και των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων που απαιτούνται για τον υπολογισμό του ενεργειακού αποτελέσματος και τον έλεγχο της ικανοποίησης των απαιτήσεων του Προγράμματος. Ο επιθεωρητής καταγράφει την ενεργειακή κατηγορία που αναμένεται να καταταχθεί η εξεταζόμενη κατοικία μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, το ποσό εξοικονομούμενης πρωτογενούς ενέργειας, καθώς και στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας τουΠρογράμματος.

Η ορθή εφαρμογή των ανωτέρω από τον επιθεωρητή είναι σημαντική για την επιλεξιμότητα της αίτησης λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι η έκδοση του Α’ Π.Ε.Α. συνιστά εκκίνηση εργασιών με αποκλειστική ευθύνη τουενδιαφερόμενου.

Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση (έκδοση Β’ ΠΕΑ)

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων ο ενεργειακός επιθεωρητής διενεργεί την 2η Ενεργειακή Επιθεώρηση, εκδίδει το αντίστοιχο Β’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Β’ ΠΕΑ) και συμπληρώνει στο έντυπο «Καταγραφή Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου» (Παράρτημα VΙ) τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο «7.2 Ολοκλήρωση Παρεμβάσεων - Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση».

Σύμβουλος Έργου

Ο σύμβουλος έργου έχει, απέναντι στον Ωφελούμενο, κατ’ ελάχιστον την υποχρέωση:

  • της ενημέρωσης του Ωφελούμενου για τα εισερχόμενα ηλεκτρονικά μηνύματα από το Πληροφοριακό Σύστημα, των ενεργειών που απαιτούνται και τις αντίστοιχες προθεσμίες που έχει ο Ωφελούμενος για την διεκπεραίωσήτους,
  • όλων των καταχωρήσεων για την υποβολή της αίτησης στο Πληροφορικό Σύστημα τουΠρογράμματος,
  • της αναλυτικής καταγραφής των προτεινόμενων παρεμβάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα, όπως καταγράφονται στο έντυπο «Πρόταση Παρεμβάσεων» που υπογράφει ο Ενεργειακός Επιθεωρητής και το έντυπο «επιμερισμού κόστους» σε περίπτωσηπολυκατοικίας,
  • της επισύναψης όλων των δικαιολογητικών στην μορφή που απαιτείται από το ΠληροφοριακόΣύστημα,
  • της αναλυτικής καταγραφής των υλοποιημένων παρεμβάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα, όπως καταγράφονται στο έντυπο «Καταγραφή Παρεμβάσεων – ΟλοκλήρωσηΈργου» που υπογράφειο Ενεργειακός Επιθεωρητή και το έντυπο «επιμερισμού κόστους» σε περίπτωση πολυκατοικίαςτης αναλυτικής καταγραφής στο Πληροφοριακό Σύστημα των παραστατικών δαπανών και της επισύναψης των παραστατικών δαπανών και δικαιολογητικών πληρωμής.

Εκτύπωση