ΑΡΘΡΟ 1 Ν.4067/12 : Πεδίο Εφαρμογής

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067 / ΦΕΚ 79Α /2012

Νέος Οικοδομικός  Κανονισμός.

(όπως τροποποίηθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του ν.4178/13 και αφορά την αντικατάσταση του άρθρου 4 του παρόντως)

KAI 

(όπως τροποποίηθηκε και ισχύει με το άρθρο 20 του ν.4258/14 )

 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρμογής

1. Σε περιοχές  εντός  εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος.

2. Σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις του παρόντος:

α) το άρθρο 2, εξαιρουμένων των παραγράφων που αναφέρονται στην εντός σχεδίου δόμηση,

β) οι παράγραφοι 4 και 5 του παρόντος άρθρου,

γ) το άρθρο 4,

δ) το άρθρο 5,

ε) το άρθρο 6,

στ) η παράγραφος 3 του άρθρου 8,

ζ) το άρθρο 11 εκτός από την παράγραφο 2 και τις παραγράφους 6ιγ, 6ιζ, 6ιστ για το άρθρο 19 όπως αναφέρεται σε αυτήν,

η) οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 12,

θ) το άρθρο 13,

ι) το άρθρο 16, εκτός των παραγράφων 5γ,6,

ια) το άρθρο 17 εκτός από την παράγραφο 2α, 2β,2στ, 3β, 6β και 8,

ιβ) το άρθρο 21,

ιγ) το άρθρο 23,

ιδ) το άρθρο 25,

ιε) το άρθρο 26,

ιστ) το άρθρο 28,

ιζ) τα άρθρα 29 έως 37.

2. Σε περιοχές  εκτός  εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις του  παρόντος:

α) το άρθρο 2, β) οι παράγραφοι  2, 4 και 5 του παρόντος  άρθρου, γ) το άρθρο 4, δ) το άρθρο 6,  ε) η παράγραφος 3 του άρθρου 8, στ) το άρθρο 11  εκτός  από την παράγραφο  2 και τις παραγράφους 6ιγ, 6ιζ, 6ιστ για το άρθρο 19 όπως αναφέρεται σε αυτήν,  ζ) οι  παράγραφοι 3 και  4 του  άρθρου  12,  η παράγραφος 14η όταν δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες διατάξεις, η) το άρθρο 13, θ) το άρθρο 16, ι) το άρθρο 17 εκτός  από την παράγραφο  2α, 2β, 2στ,6β και 8,ια) το άρθρο 21, ιβ) το άρθρο 23, ιγ) το άρθρο 25, ιδ) το άρθρο 26, ιε) το άρθρο 28, ιστ) τα άρθρα 29 έως 37. 

3. Σε νομίμως  υφιστάμενους οικισμούς  χωρίς  εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις του παρόντος:

α) το άρθρο 2,

β) οι παράγραφοι 4 και 5 του παρόντος άρθρου

β) οι παράγραφοι  3, 4 και 5 του παρόντος  άρθρου,

γ) το άρθρο 4,

δ) το άρθρο 5,

ε) το άρθρο 6,

στ) το άρθρο 9,

ζ) το άρθρο 11, εκτός  από την παράγραφο  6ιζ,

η) οι παράγραφοι  3 και 4 του άρθρου 12,

θ) το άρθρο 13,

ι) το  άρθρο  14 με τη διευκρίνιση ότι  η αναφερόμενη απόσταση Δ ορίζεται σε  2,50 μ. ανεξάρτητα από το ύψος,

ια) το άρθρο 16, ιβ) το άρθρο 17, ιγ) το άρθρο 18,

ιδ) το άρθρο 19,ιε) το άρθρο 23, ιστ) το άρθρο 25,

ιζ) το άρθρο 26, ιη) το άρθρο 27 παρ. 4 τα άρθρα 29 έως 37

ιθ) τα άρθρα 29 έως 37

4. Όλα τα αριθμητικά μεγέθη  που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου θεωρούνται  ως τα ανώτατα επιτρεπόμενα.

5. α) Οι ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, κατισχύουν  των γενικών διατάξεων,  που περιέχονται στον παρόντα νόμο.

β) Οι διατάξεις του  παρόντος κατισχύουν των  κανονιστικών  πράξεων  της  Διοίκησης (όπως αποφάσεις Νομάρχη, πράξεις  Δημοτικού  Συμβουλίου  κ.λπ.), με τις οποίες θεσπίζονται  όροι δόμησης (όπως ύψος, ποσοστό κάλυψης, αριθμός ορόφων, θέση υπογείου  κ.λπ.), εκτός από: 1)  οποιουδήποτε είδους  διατάγματα και  2) πράξεις, με τις οποίες θεσπίζονται  ειδικές  και εντοπισμένες ρυθμίσεις  (όπως για διατηρητέα κτίρια, μνημεία, ειδικά κτίρια κ.λπ.). Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και  Κλιματικής Αλλαγής μπορεί  να διαπιστώνεται η μη εφαρμογή των παραπάνω κανονιστικών πράξεων της διοίκησης.

 

 


Εκτύπωση