ΑΡΘΡΟ 12 Ν.4067/12 : Ποσοστό κάλυψης

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067 / ΦΕΚ 79Α /2012
Νέος Οικοδομικός  Κανονισμός
Άρθρο 12
(όπως τροποποίηθηκε και ισχύει με το άρθρο 20 του ν.4258/14 )
Ποσοστό κάλυψης
1. α) Το ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου  δεν μπορεί να υπερβαίνει  το  60% της  επιφάνειάς του. Στην περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται κάλυψη 120 τ.μ. το μέγιστο  ποσοστό  κάλυψης προσαυξάνεται έως τα  120 τ.μ. εφόσον η κάλυψη δεν υπερβαίνει το 70% του οικοπέδου και το ισχύον ποσοστό κάλυψης.
β) Κατά την αναθεώρηση, επέκταση  ή έγκριση  ρυμοτομικών  σχεδίων  ή τροποποίηση των  όρων δόμησης περιοχής  μπορεί  να καθορίζονται διαγράμματα κάλυψης ανεξαρτήτως ποσοστού, σε ολόκληρη  ή σε τμήμα της σχετικής περιοχής, εφόσον αιτιολογούνται από την αντίστοιχη μελέτη της περιοχής.
γ) Σε οικόπεδο,  με περισσότερα από ένα  πρόσωπα σε κοινόχρηστους χώρους, όπου τυχόν ισχύουν διαφορετικά ποσοστά  κάλυψης, εφαρμόζεται σαν ποσοστό κάλυψης του όλου οικοπέδου ο αριθμητικός μέσος των ποσοστών κάλυψης.
δ) Ο υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου αφήνεται σε  επαφή, με ένα  ή περισσότερα όρια  του οικοπέδου, έχει διαστάσεις τουλάχιστον δ ή Δ και πρέ− πει να είναι  προσπελάσιμος  από τους  χώρους  κοινής χρήσης του κτιρίου.
2. Σε συνιδιόκτητα οικόπεδα  με κάθετη ή οριζόντια ιδιοκτησία που έχει  συσταθεί κατά  τις  διατάξεις του ν. 1024/1971 (Α΄ 232) και έχει  εκδοθεί άδεια  πριν από τη μεταβολή γενικών  ή ειδικών  διατάξεων που αφορούν την  επιτρεπόμενη κάλυψη,  προκειμένου για  έκδοση άδειας  δόμησης ο κάθε συνιδιοκτήτης χρησιμοποιεί το ποσοστό  κάλυψης που του  αναλογεί σύμφωνα με την επιτρεπόμενη κάλυψη που ισχύει κατά  το χρόνο έκδοσης της άδειας  δόμησης.
3. Στον υπολογισμό  της επιτρεπόμενης κάλυψης του οικοπέδου: προσμετράται η επιφάνεια που ορίζεται από τις  προβολές  των  περιγραμμάτων όλων των  κτιρίων, όπως αυτά ορίζονται από τους κλειστούς και τους στεγασμένους  χώρους των κτιρίων όπως αναφέρεται στην παράγραφο  5β του άρθρου 11  και από τους  ανοικτούς ημιυπαίθριους  χώρους, πάνω σε οριζόντιο επίπεδο.

4. Στον υπολογισμό της επιτρεπόμενης κάλυψης του οικοπέδου δεν προσμετρώνται οι επιφάνειες των ορθών προβολών σε οριζόντιο επίπεδο:

α. Τμημάτων του ακάλυπτου χώρου που εισέχουν στο κτίριο, ανεξάρτητα από το πλάτος και το βάθος τους, ακόμη και εάν περιλαμβάνουν φέρον στοιχείο.

β. Ανοιχτών και κλειστών εξωστών.

γ. Χώρων και κατασκευών που αναφέρονται στις περιπτώσεις ιγ΄, ιθ΄, κ΄, κα΄, κβ΄, κε΄, κστ΄, κη΄, λα΄, της παραγράφου 6 του άρθρου 11.

δ. Χώρων και κατασκευών όπως ορίζονται στα άρθρα 16 και 17 με τις ελάχιστες διαστάσεις που προβλέπονται σε αυτά.

ε. Αίθριων και οποιασδήποτε μορφής διαμπερών ανοιγμάτων του κτιρίου, ανεξαιρέτως διαστάσεων στην περίπτωση που ξεκινούν από την στάθμη του οριστικά διαμορφωμένου εδάφους και μόνο για το τμήμα εκείνο που δεν καλύπτεται με ανωδομή.

στ. Το 50% της επιφάνειας των υπόσκαφων κτιρίων ή τμήματος κτιρίων για χρήση κατοικίας και το 20% για άλλες χρήσεις. Σε περίπτωση κατασκευής υπόσκαφου κτιρίου το ποσοστό κάλυψης δύναται να αυξάνεται, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 70%.

ζ. Η επιφάνεια της στοάς όταν κατασκευάζεται χωρίς υποστυλώματα και χωρίς την κατασκευή ορόφου πάνω από την επιφάνεια αυτή.

η. Κλίμακες κινδύνου εφόσον απαιτούνται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος κανονισμού πυροπροστασίας και μόνο σε υφιστάμενα πριν την ισχύ του κανονισμού κτίρια στα οποία έχει εξαντληθεί το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου.

 
 
4. Στον υπολογισμό  της επιτρεπόμενης κάλυψης του οικοπέδου δεν προσμετρώνται οι επιφάνειες των ορθών προβολών σε οριζόντιο επίπεδο:
α. Τμημάτων του ακάλυπτου χώρου που εισέχουν στο κτίριο,  ανεξάρτητα από το πλάτος  και το βάθος τους, ακόμη και εάν περιλαμβάνουν  φέρον  στοιχείο.
β. Ανοιχτών  εξωστών.
γ. Χώρων και κατασκευών  που αναφέρονται στις  περιπτώσεις  ζ΄, ιγ΄, ιθ΄, κ΄, κα΄, κβ΄, κε΄, κστ΄, κη΄, της παραγράφου  6 του άρθρου 11.
δ. Χώρων και κατασκευών  όπως ορίζονται στα άρθρα
16 και 17 με τις ελάχιστες διαστάσεις που προβλέπονται σε αυτά.
ε. Αίθριων  και οποιασδήποτε μορφής  διαμπερών ανοιγμάτων του  κτιρίου,  κάθετων ή οριζόντιων ή και με τεθλασμένες ή καμπύλες  διαδρομές, ανεξαιρέτως διαστάσεων και εφόσον η στάθμη τους αρχίζει  από το τελικά διαμορφωμένο έδαφος.
στ. Το 50% της επιφάνειας των υπόσκαφων κτιρίων ή τμήματος κτιρίων  για χρήση κατοικίας και το 20% για άλλες  χρήσεις. Σε περίπτωση  κατασκευής υπόσκαφου κτιρίου  το ποσοστό κάλυψης δύναται να αυξάνεται, χω− ρίς όμως να υπερβαίνει  το 70%.
ζ. Η επιφάνεια  της στοάς όταν κατασκευάζεται χωρίς υποστυλώματα και χωρίς την κατασκευή ορόφου πάνω από την επιφάνεια  αυτή.

Εκτύπωση