ΑΡΘΡΟ 13 Ν.4067/12 : Συντελεστής Όγκου

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067 / ΦΕΚ 79Α /2012
Νέος Οικοδομικός  Κανονισμός
Άρθρο 13
(όπως τροποποίηθηκε και ισχύει με το άρθρο 20 του ν.4258/14 )
Συντελεστής  Όγκου
1.  Για τον υπολογισμό  της  επιτρεπόμενης κατ’ όγκον εκμετάλλευσης του  οικοπέδου σ.ο. εφαρμόζονται οι ακόλουθες σχέσεις:
α) (σ.ο.) = 5,00 x (σ.δ.),
 
όπου (σ.δ.) ο αντίστοιχος συντελεστής δόμησης  του οικοπέδου  κατά  περίπτωση και αφορά:
κτίρια  ανεξάρτητα από το ύψος τους β) (σ.ο.) = 5.50 x (σ.δ.),
κτίρια  με μέγιστο  επιτρεπόμενο  ύψος μικρότερο ή ίσο των 8,50μ. και ειδικά  κτίρια.
 

2. Για τον υπολογισμό του πραγματοποιούμενου συντελεστή όγκου σ.ο.:

α) Προσμετράται:

− ο όγκος των χώρων που προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης,

− ο όγκος των ανοικτών ημιυπαίθριων χώρων, − ο όγκος των χώρων που ορίζονται στα εδάφια β΄,

δ΄, ε΄, ιδ΄, ιε΄, κζ΄, λ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 11, − ο χώρος της στέγης μόνον όταν αυτή δεν είναι

υποχρεωτική, − ο χώρος υπογείου από την οριστική στάθμη εδάφους και άνω.

β) Δεν προσμετρώνται:

− όλες οι περιπτώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 11 εκτός των περιπτώσεων β΄, δ΄, ε΄, ιδ΄, ιε΄, κζ΄, λ΄.»

 
 
2. Για τον υπολογισμό  του πραγματοποιούμενου συντελεστή όγκου σ.ο.:
 
α) Προσμετράται:
−  ο όγκος  των  χώρων που προσμετρώνται στο  συντελεστή δόμησης,
− ο όγκος  των ανοικτών  ημιυπαίθριων χώρων,
− ο όγκος των χώρων που ορίζονται στα εδάφια  β΄, δ΄, ε΄, ιδ΄, ιε΄, κζ΄, λ΄ της παραγράφου  6 του άρθρου 11,
− ο χώρος της στέγης
−  ο χώρος  υπογείου  από την  οριστική  στάθμη  εδά−
φους και άνω.
 
β) Δεν προσμετρώνται:
− όλες οι περιπτώσεις  της παραγράφου  6 του άρθρου
11 εκτός  των περιπτώσεων β΄, δ΄, ε΄, ιδ΄, ιε΄, κζ΄, λ΄..
 

Εκτύπωση