ΑΡΘΡΟ 15 Ν.4067/12 : Υψος κτιρίου - αφετηρία μέτρησης υψών - πλάτος δρόμου

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067 / ΦΕΚ 79Α /2012

Νέος Οικοδομικός  Κανονισμός

Άρθρο 15

Ύψος κτιρίου −  αφετηρία μέτρησης υψών −

πλάτος δρόμου

Το παρών αντικαταστάθηκε πλήρως με το άρθρο 20 παρ.23 του ν.4258/14.ως εξής 

1.Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου ορίζεται σε συνάρτηση με τον επιτρεπόμενο συντελεστή δόμη− σης της περιοχής ως εξής:

για συντελεστή δόμησης έως και 0,4 ύψος 10,75 μ. για συντελεστή δόμησης έως και 0,8 ύψος 14,00 μ. για συντελεστή δόμησης έως και 1,2 ύψος 17,25 μ.

για συντελεστή δόμησης έως και 1,6 ύψος 19,50 μ. για συντελεστή δόμησης έως και 2,0 ύψος 22,75 μ. για συντελεστή δόμησης έως και 2,4 ύψος 26,00 μ.

για συντελεστή δόμησης 2,4 και άνω, το δεκαπλάσιο του επιτρεπόμενου συντελεστή με μέγιστο ύψος 32,00μ..

Σε περιπτώσεις κατασκευής φυτεμένων δωμάτων επιφάνειας μεγαλύτερης του 50% της καθαρής επιφάνειας δώματος επιτρέπεται η υπέρβαση του ύψους όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, κατά 1,00 μ. και των στεγών κατά 0,40 μ. και ομοίως σε υφιστάμενα κτίρια στα οποία έχει γίνει εξάντληση ύψους περιοχής.

2.Επιτρέπονται παρεκκλίσεις ως προς το ύψος και το συντελεστή όγκου με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής:

α) για τα ειδικά κτίρια πλην των γραφείων, στις περιοχές με συντελεστή δόμησης έως 1,2 και αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου φορέα, με τις ακόλουθες μέγιστες τιμές:

για συντελεστή δόμησης έως και 0,4 ύψος 13,00 μ. για συντελεστή δόμησης έως και 0,8 ύψος 18,00 μ. για συντελεστή δόμησης έως και 1,2 ύψος 21,00 μ., β) σε περίπτωση προσθήκης καθ’ ύψος σε κτίριο που έχει ανεγερθεί με νόμιμη οικοδομική άδεια, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης.

3.Το μέγιστο ύψος του κτιρίου σε κάθε σημείο των όψεών του μετριέται από την οριστική στάθμη του εδάφους σε οποιοδήποτε σημείο μέτρησης ή από τη στάθμη του πεζοδρομίου, αν οι όψεις τοποθετούνται επί της ρυμοτομικής γραμμής.

Σε οικόπεδα με πρόσωπα σε περισσότερους του ενός κοινόχρηστους χώρους, για τα οποία ισχύουν διαφορετικά μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη και το ένα τουλάχιστον από αυτά δεν ορίζεται βάσει της παραγράφου αυτής, επιβάλλεται η τήρηση του μικρότερου από τα επιτρε− πόμενα ύψη μέχρι την απόσταση των 9,0 μ. από την οι− κοδομική γραμμή στην οποία αντιστοιχεί αυτό, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τους ειδικούς όρους δόμησης της περιοχής. Σε περίπτωση υπογείου με ύπαρξη χαμη− λωμένης αυλής (coursanglaises) η αφετηρία μέτρησης του ύψους γίνεται από την οριστική στάθμη εδάφους του ισογείου στην αντίστοιχη θέση.

4.Στους ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων επιτρέπεται η μερική εκσκαφή ή επιχωμάτωση του φυσικού εδάφους για την προσαρμογή του κτιρίου σε αυτό με την προϋπόθεση ότι σε κανένα σημείο η οριστική στάθμη του εδάφους δεν θα βρίσκεται ψηλότερα ή χαμηλότερα από το 1,50 μ. από την φυσική στάθμη του.

Σε περίπτωση εκσκαφής ή επίχωσης ακαλύπτων χώρων του οικοπέδου για οικόπεδα με κλίση μεγαλύτερη του 20%, η στάθμη του φυσικού εδάφους μπορεί να υποβιβαστεί τεχνητά έως 2,00 μ. και να επιχωθεί μέχρι 1,00 μ.. Εκσκαφές ή επιχώσεις εδάφους που υπερβαίνουν τα παραπάνω όρια, για κτίρια δημόσιου ενδιαφέροντος και σημασίας, επιτρέπεται ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

5.Το κτίριο (πλην εξωστών) που μπορεί να κατασκευαστεί στο οικόπεδο οφείλει να εγγράφεται στο ιδεατό στερεό, που καθορίζεται:

α) στα πρόσωπα του οικοπέδου, από την κατακόρυφη επιφάνεια που περνά από την οικοδομική γραμμή και της οποίας τα ανώτατα σημεία βρίσκονται σε ύψος 1,5 που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 7,5 μ., από τα αντίστοιχα σημεία του κρασπέδου του πεζοδρομίου,

β) από κεκλιμένη επιφάνεια που περνά από τα ανώτατα σημεία της κατακόρυφης επιφάνειας που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο και σχηματίζει με αυτήν οξεία γωνία εφαπτομένης 1: 1,5,

γ) στις υπόλοιπες πλευρές του οικοπέδου από κατακό− ρυφες επιφάνειες που περνούν από τα όρια του οικοπέδου ή από τα όρια των αποστάσεων που επιβάλλονται.

6.Σε περιπτώσεις πλατειών ή διευρύνσεων λόγω συμ− βολής οδών με ή χωρίς απότμηση, για τον καθορισμό του ύψους της πρόσοψης των κτιρίων στο τμήμα που βλέπει στη διεύρυνση ή την πλατεία, λαμβάνεται το μεγαλύτερο μέγεθος Π από όλα τα προκύπτοντα στο σημείο της συμβολής.

Όταν ο εγκεκριμένος κοινόχρηστος χώρος περιβάλ− λεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του από οικοδομικό τετράγωνο και επικοινωνεί με άλλο κοινόχρηστο χώρο από δίοδο, ως μέγεθος Π για τον καθορισμό του ύψους της πρόσοψης των κτιρίων που βλέπουν σε αυτόν λαμβάνεται το πλάτος της διόδου στο σημείο συμβολής της με το χώρο αυτόν.

7.Τα ύψη για την εφαρμογή του ιδεατού στερεού, μετρώνται από κάθε σημείο της ρυμοτομικής γραμμής στη στάθμη του οριστικά διαμορφωμένου πεζοδρομίου, όπως αυτή βεβαιώνεται από τον μελετητή μηχανικό και εγκρίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα και το διάγραμμα κάλυψης από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.

Αν δεν υπάρχει οριστικά διαμορφωμένο πεζοδρόμιο, η στάθμη αυτή καθορίζεται από την εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη της οδού.

Αν δεν υπάρχει υψομετρική μελέτη της οδού, η μελέτη συντάσσεται από ιδιώτη μηχανικό και αυτή εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Επιτρέπεται η σύνταξη νέας υψομετρικής μελέτης στην περίπτωση διαφοροποίησης του ύψους της οδού.

8.Επιτρέπεται υπέρβαση του ύψους, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, μέχρι 1,00 μ., στις περιπτώσεις όπου το ισόγειο του κτιρίου χρησιμοποιείται κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για στάθμευση αυτοκινήτων. Το ίδιο ισχύει όταν στην πιο πάνω περίπτωση το κτίριο κατασκευάζεται σε υποστυλώματα (πυλωτές) κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 6 ιζ΄ του άρθρου 11 του παρόντος νόμου και ο ελεύθερος ημιυπαίθριος χώρος της διατίθεται αποκλειστικά για στάθμευση αυτοκινήτων.

 

  1. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου  ορίζεται σε συνάρτηση  με τον επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης της περιοχής  ως εξής:

για συντελεστή δόμησης έως 0,4         ύψος 10,75 μ.

για συντελεστή δόμησης έως 0,8        ύψος 14,00 μ.

για συντελεστή δόμησης έως 1,2              ύψος 17,25 μ.

για συντελεστή δόμησης έως 1,6             ύψος 19,50 μ.

για συντελεστή δόμησης έως 2,0         ύψος 22,75 μ.

για συντελεστή δόμησης έως 2,4        ύψος 26,00 μ.

για συντελεστή δόμησης 2,4 και άνω, το δεκαπλάσιο του επιτρεπόμενου συντελεστή με μέγιστο ύψος 32,00 μ..

 

Σε περιπτώσεις κατασκευής  φυτεμένων δωμάτων επιφάνειας μεγαλύτερης του 50% της καθαρής επιφάνειας δώματος  τα ανωτέρω  μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη προσαυξάνονται κατά  1,00 μ. και των στεγών  κατά  0,40 μ. και ομοίως  σε υφιστάμενα κτίρια  στα  οποία έχει  γίνει εξάντληση ύψους περιοχής.

 

2. Επιτρέπονται παρεκκλίσεις ως προς το  ύψος και το συντελεστή όγκου με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,  Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από γνωμοδότηση του  Κεντρικού  Συμβουλίου  Αρχιτεκτονικής:

α) για τα  ειδικά  κτίρια  πλην των γραφείων,  στις  περιοχές  με συντελεστή δόμησης  έως 1,2 και αιτιολογημένη πρόταση  του αρμόδιου  φορέα, με τις  ακόλουθες μέγιστες τιμές:

για συντελεστή δόμησης έως 0,4        ύψος 13,00 μ.

για συντελεστή δόμησης έως 0,8        ύψος 18,00 μ.

για συντελεστή δόμησης έως 1,2            ύψος 21,00 μ.,

β) σε περίπτωση προσθήκης καθ’ ύψος σε κτίριο  που έχει ανεγερθεί με νόμιμη οικοδομική  άδεια, εφόσον δεν έχει  εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης.

 

3. Το μέγιστο ύψος του  κτιρίου  σε κάθε  σημείο  των όψεων  του  μετριέται από την  οριστική στάθμη  του εδάφους σε οποιαδήποτε σημείο  μέτρησης ή από τη στάθμη  του  πεζοδρομίου,  αν οι όψεις  τοποθετούνται επί της  ρυμοτομικής γραμμής  και  αυτή  ταυτίζεται με την οικοδομική  γραμμή.

Σε οικόπεδα με πρόσωπα σε περισσότερους του ενός κοινόχρηστους χώρους, για  τα  οποία  ισχύουν  διαφορετικά μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη και  το  ένα  τουλάχιστον  από αυτά  δεν ορίζεται βάσει της  παραγράφου αυτής,  επιβάλλεται η τήρηση  του  μικρότερου από τα επιτρεπόμενα ύψη μέχρι την απόσταση  των 9,0 μ. από την  οικοδομική γραμμή  στην  οποία  αντιστοιχεί  αυτό, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τους ειδικούς όρους δόμησης της περιοχής.

Σε περίπτωση υπογείου με ύπαρξη χαμηλωμένης  αυλής (cours anglaises) η αφετηρία μέτρησης του ύψους γίνεται από την οριστική  στάθμη εδάφους του ισογείου στην αντίστοιχη θέση.

4. Δεν επιτρέπεται, εκτός των περιπτώσεων που εγκρίνονται  από Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, η τροποποίηση της φυσικής στάθμης του εδάφους  των ακαλύπτων χώρων του οικοπέδου παρά μόνο για τη διευκόλυνση  της φυσικής απορροής ομβρίων και μέχρι στάθμης  ±1.00 μ. από το  φυσικό έδαφος.  Σε περίπτωση  εκσκαφής  ακαλύπτων χώρων του  οικοπέδου  για  οικόπεδα  με κλίση μεγαλύτερη του 20%, η στάθμη  του φυσικού εδάφους μπορεί να υποβιβαστεί  τεχνητά έως 2.00 μ.. Εκσκαφές ή επιχώσεις  εδάφους  που υπερβαίνουν  τα  παραπάνω όρια, για κτίρια  δημόσιου ενδιαφέροντος και σημασίας, επιτρέπεται ύστερα από γνωμοδότηση  του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

5. Το κτίριο  (πλην εξωστών) που μπορεί να κατασκευαστεί  στο οικόπεδο οφείλει να εγγράφεται στο ιδεατό στερεό,  που καθορίζεται:

α) στα πρόσωπα του οικοπέδου, από την κατακόρυφη επιφάνεια  που περνά από την  οικοδομική  γραμμή  και της οποίας τα ανώτατα σημεία  βρίσκονται σε ύψος 1,5

Π που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 7,5 μ., από τα αντίστοιχα σημεία  του κρασπέδου του πεζοδρομίου,

β) από κεκλιμένη  επιφάνεια  που περνά από τα  ανώτατα  σημεία της κατακόρυφης επιφάνειας που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο και σχηματίζει με αυτήν οξεία  γωνία εφαπτομένης 1: 1.5,

γ) στις  υπόλοιπες  πλευρές  του  οικοπέδου  από κατακόρυφες επιφάνειες που περνούν από τα  όρια  του οικοπέδου  ή από τα  όρια  των  αποστάσεων που επιβάλλονται.

 

6. Σε περιπτώσεις πλατειών ή διευρύνσεων λόγω συμβολής οδών με ή χωρίς  απότμηση, για τον  καθορισμό του  ύψους της  πρόσοψης των κτιρίων  στο  τμήμα  που βλέπει  στη  διεύρυνση  ή την  πλατεία, λαμβάνεται το μεγαλύτερο μέγεθος Π από όλα τα  προκύπτοντα  στο σημείο  της συμβολής.

Όταν  ο εγκεκριμένος κοινόχρηστος χώρος περιβάλλεται κατά  το  μεγαλύτερο μέρος  του  από οικοδομικό τετράγωνο και επικοινωνεί  με άλλο κοινόχρηστο χώρο από δίοδο, ως μέγεθος Π για τον καθορισμό του ύψους της πρόσοψης των κτιρίων που βλέπουν σε αυτόν λαμβάνεται  το  πλάτος  της  διόδου  στο  σημείο  συμβολής της με το χώρο αυτόν.

7. Τα ύψη για  την  εφαρμογή του  ιδεατού στερεού, μετρώνται από κάθε σημείο  της ρυμοτομικής γραμμής στη στάθμη του οριστικά  διαμορφωμένου  πεζοδρομίου, όπως αυτή βεβαιώνεται από τον μελετητή μηχανικό και εγκρίνεται στο τοπογραφικό  διάγραμμα και το διάγραμμα κάλυψης από την αρμόδια  Υπηρεσία Δόμησης.

Αν δεν υπάρχει οριστικά διαμορφωμένο πεζοδρόμιο, η στάθμη  αυτή καθορίζεται από την εγκεκριμένη υψομετρική  μελέτη της οδού.

Αν δεν υπάρχει υψομετρική μελέτη  της οδού, η μελέτη συντάσσεται από ιδιώτη  μηχανικό  και αυτή εγκρίνεται από την  αρμόδια  Υπηρεσία  Δόμησης.  Επιτρέπεται η σύνταξη  νέας  υψομετρικής μελέτης στην  περίπτωση διαφοροποίησης του ύψους της οδού.

 


Εκτύπωση