ΑΡΘΡΟ 16 Ν.4067/12 : Λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτιρίου

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067 / ΦΕΚ 79Α /2012
Νέος Οικοδομικός  Κανονισμός
Άρθρο 16
Το παρών αντικαταστάθηκε πλήρως με το άρθρο 20 παρ.24 του ν.4258/14.ως εξής 
Λειτουργικά, ενεργειακά  και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτιρίου
 

1.Στις όψεις επί του κελύφους του κτιρίου τόσο για τα νέα κτίρια όσο και για τις προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια και εφόσον δεν δημιουργούν κλειστούς ή ανοικτούς χώρους χρήσης του κτιρίου, επιτρέπονται και διατάσσονται ελεύθερα σε οποιαδήποτε θέση και σύμφωνα με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό:

α) αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά στοιχεία,

β) ογκοπλαστικές προεξοχές και διακοσμητικά στοιχεία,

γ) κινητά ή σταθερά συστήματα σκίασης και ρύθμισης του φυσικού φωτισμού με τα στηρίγματά τους,

δ) κατασκευές για τη συντήρηση του κελύφους, ε) εμφανούς τύπου αγωγοί τεχνικών συστημάτων,

όπως καμινάδες, αεραγωγοί, υδρορροές βάση των προβλεπομένων προδιαγραφών, μέγιστου πλάτους ίσου με 1/4 ή 1/4 δ. Η απόσταση των παραπάνω στοιχείων από τα όρια του οικοπέδου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1,00 μ..

2.Εξώστες και στεγασμένοι χώροι κτιρίων με τυχόν οριζόντια φέροντα ή κατακόρυφα και οριζόντια αρχιτεκτονικά στοιχεία, ή κινητά συστήματα ηλιοπροστασίας, διατάσσονται ελεύθερα σε οποιαδήποτε όψη και όροφο του κτιρίου.

3.Οι ανοικτοί εξώστες μπορούν να προεξέχουν της οικοδομικής γραμμής έως πλάτους 1/10 Π και όχι περισσότερο των 2,00 μ.. Όταν αυτή ταυτίζεται με τη ρυμοτομική γραμμή πρέπει να κατασκευάζονται σε ύψος τουλάχιστον 3,00 μέτρων από τη στάθμη του πεζοδρομίου. Ανοικτοί εξώστες εντός των υποχρεωτικά ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου μπορούν να κατασκευάζονται μέχρι πλάτους 1/4 Χ ή 1/4 Χ δ. Οι εξώστες, αρχιτεκτονικά και λοιπά δομικά στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αν εξέχουν της ρυμοτομικής γραμμής, πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 0,50 μ. από το άκρο του κρασπέδου του πεζοδρομίου και προς την πλευρά της ρυμοτομικής γραμμής σε οριζόντια προβολή.

4.Κατακόρυφα στηρίγματα κινητών προστεγασμάτων επιτρέπεται να κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε θέση, ακόμα και σε τμήματα εξωστών που βρίσκονται πάνω από κοινόχρηστους χώρους, εφόσον τα στηρίγματα αυτά εδράζονται στους εξώστες και δεν εξέχουν από το περίγραμμά τους.

5.Κλειστοί εξώστες (έρκερ) κατασκευάζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Το άθροισμα των επιφανειών των ορθών προβολών σε κατακόρυφο επίπεδο των κλειστών εξωστών που κατασκευάζονται στις όψεις των κτιρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της αντιστοίχου επιφάνειας όψεως.

β) Η μέγιστη προεξοχή να μην υπερβαίνει το 0,80 μ.. γ) Σε περίπτωση που η οικοδομική γραμμή συμπίπτει με τη ρυμοτομική γραμμή και το κτίριο τοποθετείται σε αυτήν οι κλειστοί εξώστες επιτρέπονται μόνο για πλάτος δρόμου άνω των 8 μέτρων και σε κάθε περίπτωση πρέπει να βρίσκεται πάνω από 5,00 μέτρα από την οριστική στάθμη του πεζοδρομίου.

δ) Οι κλειστοί εξώστες επιτρέπονται εντός των πλαγί− ων υποχρεωτικών ακαλύπτων, σε ύψος άνω των 3,00 μ..

ε) Δεν επιτρέπεται η κατασκευή ανοιχτών εξωστών σε προέκταση κλειστών εξωστών. Είναι δυνατή όμως η κατασκευή ανοικτών εξωστών δίπλα (σε επαφή ή σε απόσταση) από κλειστό εξώστη.

6.Σε πεζόδρομους και δρόμους ήπιας κυκλοφορίας επιτρέπεται η κατασκευή των στοιχείων των προηγούμενων παραγράφων σε ύψος μεγαλύτερο των 3,00 μ., μετά από βεβαίωση του αρμόδιου δήμου ότι δεν παρεμποδίζουν τη λειτουργία του πεζόδρομου.

7.Σε καταστήματα και εισόδους κτιρίων πάνω από κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται να κατασκευάζονται μόνιμα προστεγάσματα χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα. Μέσα στις αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια ή από άλλο κτίριο του ίδιου οικοπέδου τα παραπάνω προστεγάσματα επιτρέπεται να κατασκευάζονται με πλάτος μέχρι 1/2 ή 1/2 δ.

8. Μέσα στις ελάχιστες αποστάσεις ή δ του υποχρεωτικού ακάλυπτου χώρου επιτρέπονται κατασκευές για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων.

9.Μεταξύ των ανοιχτών στεγασμένων χώρων, στους εξώστες και στους υπαίθριους χώρους των κτιρίων, επιτρέπονται στηθαία και διαχωριστικά στοιχεία μεταξύ των όμορων ιδιοκτησιών ή των συνιδιοκτησιών.

10.Τεχνικά συστήματα κλιματισμού ή θέρμανσης και παραγωγής Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ), όπως επίτοιχοι λέβητες αερίου, στις περιπτώσεις νέων κατασκευών θα πρέπει να ενσωματώνονται στο κέλυφος του κτιρίου και να μην προεξέχουν από την επιφάνεια των όψεων του κτιρίου.

Σε υφιστάμενα κτίρια επιτρέπεται να εξέχουν μέχρι πενήντα (50) εκατοστά και μόνο όταν δεν μπορούν να τοποθετηθούν επί των εξωστών ή των δωμάτων, να τοποθετούνται σε ύψος μεγαλύτερο των τριών (3,00) μ. μέτρων από τη στάθμη του πεζοδρομίου και με πρόβλεψη κατάλληλης απορροής των παραγόμενων συμπυκνωμένων υδρατμών για κτίρια που βρίσκονται στην οικοδομική γραμμή και η λειτουργία τους δεν υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου. Στις όψεις επί του κελύφους του κτιρίου επιτρέπεται η εγκατάσταση μετρητικών και ρυθμιστικών διατάξεων των τεχνικών συστημάτων του κτιρίου.
 
 
 
 
1.  Στις  όψεις  του  κτιρίου επιτρέπονται τόσο  για  τα νέα κτίρια,  όσο και για  τις  προσθήκες  σε υφιστάμενα κτίρια και  εφόσον  δεν  δημιουργούν χώρους  χρήσης του  κτιρίου,  αρχιτεκτονικές προεξοχές,  αρχιτεκτονικά στοιχεία και συστήματα σκίασης μέγιστου πλάτους ίσου με 1/4 Δ ή 1/4δ.
2. Εξώστες  και στεγασμένοι χώροι κτιρίων  με τυχόν οριζόντια  φέροντα ή κατακόρυφα και οριζόντια  αρχιτεκτονικά  στοιχεία, ή κινητά  συστήματα ηλιοπροστασίας όπως πανέλα διάτρητων υλικών, περσίδες  κ.ά., διατάσσονται  ελεύθερα σε οποιαδήποτε όψη και όροφο  του κτιρίου.
3. Οι ανοικτοί εξώστες  μπορούν να προεξέχουν  της οικοδομικής γραμμής  έως  πλάτους  1/10 Π και  όχι περισσότερο των 2.00 μ. και όταν  αυτή ταυτίζεται με τη ρυμοτομική γραμμή  μπορούν να κατασκευάζονται σε ύψος τουλάχιστον 3,00 μέτρων από τη στάθμη του πεζοδρομίου.  Ανοικτοί εξώστες  εντός  των  υποχρεωτικά ακαλύπτων  τμημάτων  του  οικοπέδου  μπορούν να κατασκευάζονται μέχρι πλάτους  1/4 Δ ή 1/4 δ.
Οι εξώστες, αρχιτεκτονικά και λοιπά δομικά στοιχεία, αν εξέχουν  της  ρυμοτομικής γραμμής, πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 0,50 μ. από το άκρο του κρασπέδου του πεζοδρομίου και προς την πλευρά της ρυμοτομικής γραμμής  σε οριζόντια προβολή.
4. Κατακόρυφα στηρίγματα κινητών προστεγασμάτων επιτρέπεται να κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε  θέση, ακόμα και σε τμήματα  εξωστών  που βρίσκονται πάνω από κοινόχρηστους χώρους,  εφόσον  τα  στηρίγματα αυτά  εδράζονται στους  εξώστες  και δεν εξέχουν  από το περίγραμμά  τους.
5. Κλειστοί εξώστες  (έρκερ)  κατασκευάζονται με τις παρακάτω  προϋποθέσεις:
α) Το άθροισμα  των  επιφανειών  των  ορθών προβολών σε κατακόρυφο επίπεδο  των  κλειστών εξωστών που κατασκευάζονται στις  όψεις των κτιρίων  δεν μπορεί να υπερβαίνει  το 20% της  αντιστοίχου επιφάνειας όψεως.
β) Η μέγιστη  προεξοχή  να μην υπερβαίνει  το 0,80 μ.. γ) Σε περίπτωση που η οικοδομική  γραμμή συμπίπτει με  τη  ρυμοτομική γραμμή  και  το  κτίριο τοποθετείται σε αυτήν  οι κλειστοί εξώστες επιτρέπονται μόνο για πλάτος  δρόμου  άνω των 8 μέτρων  και σε κάθε  περίπτωση πρέπει να βρίσκεται πάνω από 5,00 μέτρα  από
την οριστική  στάθμη  του πεζοδρομίου.
δ) Οι κλειστοί εξώστες  επιτρέπονται εντός  των πλαγίων υποχρεωτικών  ακαλύπτων, σε ύψος άνω των 3,00 μ..
ε) Δεν  επιτρέπεται η κατασκευή ανοιχτών  εξωστών σε συνέχεια  κλειστών  εξωστών.
6. Σε πεζόδρομους  και δρόμους  ήπιας κυκλοφορίας επιτρέπεται η κατασκευή των στοιχείων των προηγούμενων παραγράφων σε ύψος μεγαλύτερο των 3,00 μ. και μικρότερο των 5,00 μ., μετά  από βεβαίωση  του  δήμου ότι δεν παρεμποδίζουν τη λειτουργία του πεζόδρομου. Επιτρέπεται η κατασκευή τους  σε μικρότερο ύψος με την  προϋπόθεση  ότι  προβάλλονται επί του  εδάφους κατά  τρόπο  ανιχνεύσιμο  από το  λευκό  μπαστούνι  τυφλών ατόμων.
7. Σε καταστήματα και  εισόδους  κτιρίων  πάνω από κοινόχρηστους χώρους  επιτρέπεται να κατασκευάζονται  μόνιμα  προστεγάσματα χωρίς  κατακόρυφα στηρίγματα.
Μέσα  στις  αποστάσεις Δ του  κτιρίου από τα  όρια ή από άλλο  κτίριο  του  ίδιου  οικοπέδου  τα  παραπάνω προστεγάσματα επιτρέπεται να κατασκευάζονται με πλάτος  μέχρι 1/2 Δ ή 1/2 δ.
8. Μέσα στις  ελάχιστες αποστάσεις Δ ή δ του  υποχρεωτικού  ακάλυπτου χώρου επιτρέπονται κατασκευές για  την  εξυπηρέτηση των  ατόμων  με αναπηρία  ή/και εμποδιζόμενων  ατόμων.
9. Μεταξύ  των ανοιχτών  στεγασμένων χώρων, στους εξώστες και  στους υπαίθριους χώρους  των  κτιρίων, επιτρέπονται στηθαία και διαχωριστικά στοιχεία μεταξύ των όμορων ιδιοκτησιών ή των συνιδιοκτησιών.
10. Κλιματιστικά στοιχεία και επίτοιχοι  λέβητες  αερίου για θέρμανση  ή παραγωγή  ζεστού  νερού χρήσης  στις όψεις των νέων κτιρίων, μετά τη δημοσίευση του παρόντος, οφείλουν να είναι ενσωματωμένα και να μην προεξέχουν  από την επιφάνεια  των όψεων του κτιρίου.
Σε υφιστάμενα κτίρια  επιτρέπεται να εξέχουν  μέχρι πενήντα  (50) εκατοστά και μόνο όταν  δεν μπορούν να τοποθετηθούν επί των εξωστών ή των δωμάτων, να τοποθετούνται  σε ύψος μεγαλύτερο των τριών (3,00 μ.) μέτρων από τη στάθμη του πεζοδρομίου και με πρόβλεψη κατάλληλης απορροής των συμπυκνωμένων υδρατμών, για κτίρια  που βρίσκονται στην οικοδομική  γραμμή και η λειτουργία τους δεν υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια ηχητικής ρύπανσης. Στις όψεις του κτιρίου  επιτρέπεται η εγκατάσταση μετρητικών και ρυθμιστικών  διατάξεων φυσικού αερίου. 

Εκτύπωση