ΑΡΘΡΟ 19 Ν.4067/12 : Κατασκευές πάνω από το κτίριο

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067 / ΦΕΚ 79Α /2012
Νέος Οικοδομικός  Κανονισμός
Άρθρο 19
(όπως τροποποίηθηκε και ισχύει με το άρθρο 20 του ν.4258/14 )
Κατασκευές  πάνω από το κτίριο
1.  Όλες  οι  κατασκευές πάνω από το  κτίριο πρέπει να αποτελούν ένα ενιαίο  αισθητικό σύνολο, μπορεί να συνδέονται  ή να περιφράσσονται με ελαφρά ή διάτρητα στοιχεία και οι θέσεις τους αποτυπώνονται  υποχρεωτικά στις  μελέτες που συνοδεύουν  την άδεια  δόμησης.
2. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό  στερεό επιτρέπονται:
α) Σε νέα και υφιστάμενα κτίρια, χώροι κύριας χρήσης αποκλειστικής ή κοινόχρηστης, μέγιστης επιφάνειας 35 τ.μ., με προϋπόθεση τη δημιουργία φυτεμένου δώματος που καλύπτει το  80% της  συνολικής  επιφάνειας του δώματος  και με αναλογία ένα (1) τ.μ. χώρου ανά πέντε (5) τ.μ. φύτευσης.
β) Καπνοδόχοι, αγωγοί αερισμού, εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων  με τοποθέτηση του δοχείου  σε άμεση επαφή με την άνω στάθμη του δώματος και τοποθέτηση του συλλέκτη πάνω από αυτό, πύργοι ψύξης και δοχεία διαστολής.

γ) Απολήξεις κλιμακοστασίων με στάση ανελκυστήρα στο δώμα και φρεάτων ανελκυστήρων με τις ελάχιστες αναγκαίες διαστάσεις και μέγιστο εξωτερικό ύψος 3,80μ. από την τελικά διαμορφωμένη επιφάνεια του τελευταίου ορόφου του κτιρίου. Πάνω στις απολήξεις αυτές απογορεύεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε κατασκευής ή ε.,αχμθτγκατάστασης.

-.Σε πέργκολα που υφίσταται νομίμως μετά από έγκριση της αρμόδιας αρχιτεκτονικής επιτροπής και πριν την ισχύ του ν. 4067/2012 (Α΄79) δύναται να αντικαθίσταται η εγκεκριμένη κάλυψή της με προστατευτικό υλικό του οποίου το πάχος δεν δύναται να υπερβαίνει εκείνο της στέψης του εγκεκριμένου σκελετού της.

 
 
γ) Απολήξεις κλιμακοστασίων με στάση ανελκυστήρα στο δώμα και φρεάτων ανελκυστήρων  με τις ελάχιστες αναγκαίες διαστάσεις και μέγιστο εξωτερικό ύψος 3,80 μ., από την  τελικά διαμορφωμένη επιφάνεια του  τελευταίου ορόφου  του κτιρίου  μετά  την εξάντληση του συντελεστή δόμησης του οικοπέδου, εφόσον εγκαθίσταται φυτεμένο δώμα ή σύστημα παραγωγής  ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Πάνω στις απολήξεις  αυτές  απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε κατασκευής ή εγκατάστασης.
δ) Στηθαία και κιγκλιδώματα ασφαλείας τοποθετούνται  στη  θέση  του  περιγράμματος του  υποκείμενου ορόφου.
ε) Ασκεπείς  πισίνες, διακοσμητικά χωροδικτυώματα μέγιστου ύψους 3,00 μ., μόνιμες  γλάστρες φυτών  και γενικά  εγκαταστάσεις για τη δημιουργία κήπων με τον εξοπλισμό τους, που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τοποθετούνται υποχρεωτικά  μέσα στο  χώρο που ορίζεται από στηθαία ή κιγκλιδώματα ασφαλείας.
στ) Κατασκευές για τη στήριξη των φυτών, πέργκολες που μπορούν να επικαλύπτονται από ελαφρά  εύκαμπτα υλικά ή κινητά  συστήματα,  καλαμωτές,  φωτοβολταϊκά πανέλα και μόνο σε οριζόντια θέση.
ζ) Στέγες.  Σε κάθε περίπτωση  απαγορεύονται  κατασκευές  που δημιουργούν κατακόρυφα ανοίγματα και διαφοροποιούν την ενιαία  κλίση και στερεομετρία της στέγης.
3. Πάνω από το  μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της  περιοχής  και  έξω από το  ιδεατό στερεό επιτρέπεται η τοποθέτηση αλεξικέραυνου.

Εκτύπωση