ΑΡΘΡΟ 21 Ν.4067/12 : Προσωρινές κατασκεύες

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067 / ΦΕΚ 79 Α /2012
Νέος Οικοδομικός  Κανονισμός
 
Άρθρο 21
Προσωρινές κατασκευές
1. Η προσωρινή κατασκευή  τοποθετείται σε ιδιωτικούς χώρους παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση όπως ορίζεται στο άρθρο 10 και σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, υπαίθριους ή στεγασμένους, κατά παρέκκλιση των  κείμενων πολεοδομικών όρων της  περιοχής και υπό την  προϋπόθεση ότι  επιτρέπονται οι συγκεκριμένες χρήσεις. Για τις προσωρινές κατασκευές απαιτείται έγκριση τοποθέτησης και λειτουργίας από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, κατόπιν υποβολής απαραίτητων δικαιολογητικών και  στοιχείων για  την  κατασκευή  ή συναρμολόγηση  και τοποθέτηση,  καθώς και προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος διατήρησής τους.
2. Οι κατασκευές αυτές οφείλουν  να διαθέτουν πιστοποιητικό στατικής επάρκειας σύμφωνο με τις ισχύουσες ελληνικές ή ευρωπαϊκές  προδιαγραφές.
H θεμελίωσή  τους  πρέπει να γίνεται:
α. επί ξύλινων πασσάλων,
β. επί μεμονωμένων  προκατασκευασμένων πεδίλων σκυροδέματος, επιφάνειας μικρότερης ή ίσης του ενός τετραγωνικού μέτρου,
γ. επί προκατασκευασμένων θεμελιολωρίδων σκυροδέματος, πλάτους μικροτέρου ή ίσου του 0,60 μ. και επί οποιουδήποτε  άλλου  προκατασκευασμένου στοιχείου, για  το  οποίο  αποδεικνύεται η ευχερής  απομάκρυνση και για το οποίο δεν απαιτείται έγχυτο σκυρόδεμα  επί τόπου του έργου. Με υπουργική απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και Κλιματικής Αλλαγής  ορίζεται ο χρονικό  διάστημα  αδειοδότησης ανά είδος  και επιφάνεια προσωρινής κατασκευής, καθώς και τα στοιχεία που απαραίτητα υποβάλλονται μαζί με την αιτιολογική έκθεση  για  την αναγκαιότητα της  τοποθέτησης, στον αρμόδιο  φορέα

Εκτύπωση