ΑΡΘΡΟ 23 Ν.4067/12 : Υφιστάμενα κτίρια

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067 / ΦΕΚ 79Α /2012
Νέος Οικοδομικός  Κανονισμός
  
Άρθρο 23
(όπως τροποποίηθηκε και ισχύει με το άρθρο 20 του ν.4258/14 )
Υφιστάμενα κτίρια
 
1.  Κτίριο  ή τμήμα  αυτού  θεωρείται νομίμως  υφιστάμενο:
α) αν έχει  ανεγερθεί με νόμιμη άδεια  ή αναθεώρηση και σύμφωνα με τους  όρους αυτής,
β) αν έχει νομιμοποιηθεί με το εδάφιο 5 της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του ν. 1512/1985 ή την παράγραφο
3 του άρθρου 22 του ν. 1577/1985, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2831/2000 ή την παράγραφο  2 του άρθρου 26 του ν. 4014/2011,
γ) αν προϋπήρχε της έγκρισης  του σχεδίου  πόλης και συγχρόνως  οποιουδήποτε κανονισμού  δόμησης  στην περιοχή προ της δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος της  23.10.1928 για  τις  εκτός σχεδίου δόμησης περιοχές και προ της δημοσίευσης  του ν.δ. της 16.8.1923 για τις  εντός  σχεδίου  περιοχές,
) αν προϋφίσταται του βασιλικού διατάγματος της 9.8.1955 ή εξαιρέθηκε με τις διατάξεις του ν. 1337/1983 ή εξαιρέθηκε οριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4178/2013.»
 
δ) αν προϋφίσταται του  βασιλικού  διατάγματος της 9.8.1955 ή εξαιρέθηκε με τις  διατάξεις του ν. 1337/1983 και  μόνο  για  το  τμήμα  που δεν  αντίκειται είτε στις ισχύουσες διατάξεις είτε  σε εκείνες  που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής του εάν αυτές  είναι  ευνοϊκότερες,
ε) αν πρόκειται για κτίρια  που έχουν χαρακτηρισθεί νεότερα μνημεία  ή διατηρητέα είτε στο  σύνολο, είτε μόνο τμήματα  αυτών  όπως ιδίως  όψεις, φέρουσα  τοιχοποιία,
στ)  αν πρόκειται για  κτίριο που έχει  ανεγερθεί με οικοδομική  άδεια  πριν την ισχύ του παρόντος  και που έχει πρόσωπο σε οικοδομική γραμμή που βρίσκεται  απέναντι  από οικοδομικό τετράγωνο στα  ακραία  σημεία του σχεδίου  και με τους  όρους δόμησης του απέναντι οικοδομικού  τετραγώνου.
2. Για  τα  κτίρια ή τα  τμήματα των  κτιρίων  της  παραγράφου  1,  οι συντελεστές κάλυψης, δόμησης, όγκου και ύψη υπολογίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό και τις πολεοδομικές διατάξεις που ίσχυαν κατά  το χρόνο κατασκευής τους.
Ειδικότερα:
α) Στην  κάλυψη  και  στο  συντελεστή δόμησης  του οικοπέδου, που έχει  πραγματοποιηθεί, προσμετρώνται τα υπάρχοντα  κτίσματα,  νομίμως υφιστάμενα ή όχι.
β) Χώροι των προαναφερθέντων κτισμάτων που δεν υπολογίζονταν κατά  το  χρόνο  κατασκευής τους  στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου, δεν υπολογίζονται στη συνολική επιφάνεια  του κτιρίου.
γ. Διατάξεις του παρόντος νόμου που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων που ορίζονται με τον παρόντα νόμο και δεν είχαν οριστεί κατά το χρόνο κατασκευής του υφιστάμενου κτίσματος, όπως είναι οι εσωτερικοί εξώστες (πατάρια), οι σοφίτες κ.ά., κατά τη μελέτη της προσθήκης κατισχύουν των διατάξεων του εδαφίου α΄ του παρόντος άρθρου.»
 
γ) Όροι  δόμησης  ή διατάξεις που ορίζονται με τον παρόντα  νόμο  και  δεν  είχαν  ορισθεί κατά  το  χρόνο κατασκευής του  υφιστάμενου κτίσματος κατισχύουν των διατάξεων του παρόντος νόμου κατά τη μελέτη  της προσθήκης, εξαιρουμένων  των διατάξεων που αφορούν σε άτομα  με αναπηρία  ή/και εμποδιζόμενα  άτομα.
3. Προσθήκη σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο  επιτρέπεται στις  ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Κατ’ επέκταση ή και καθ’ ύψος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και σύμφωνα με τις ειδικές πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή. Η συνολική εκμετάλλευση δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ισχύοντα, κατά το χρόνο χορήγησης της άδειας δόμησης προσθήκης, συντελεστή δόμησης της περιοχής με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 25 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).»
 
 
α) Κατ’ επέκταση  ή και καθ’ ύψος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος  νόμου και σύμφωνα με τις ειδικές πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή.
Η συνολική  εκμετάλλευση δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ισχύοντα, κατά το χρόνο χορήγησης της άδειας δό− μησης προσθήκης, συντελεστή δόμησης της περιοχής.

β) Ειδικότερα, η επέκταση καθ’ ύψος επιτρέπεται να εκτείνεται έως το περίγραμμα του κτιρίου, έστω και αν το τελευταίο υπερβαίνει τα όρια του οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου, όπως αυτά καθορίζονται από τον παρόντα νόμο ή από τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή. Ειδικά για τα κτίρια της παραγράφου 1δ του άρθρου 23 του παρόντος νόμου η επέκταση καθ’ ύψος επιτρέπεται να εκτείνεται έως το νόμιμο περίγραμμα αυτών όπου αυτό ορίζεται ως το τμήμα εκείνο το οποίο δεν αντίκειται είτε στις ισχύουσες διατάξεις είτε σε εκείνες που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής του, εάν αυτές είναι ευμενέστερες.»

 
β) Ειδικότερα,  η επέκταση  καθ’ ύψος επιτρέπεται  να εκτείνεται έως  το  περίγραμμα του  κτιρίου,  έστω  και αν το  τελευταίο υπερβαίνει  τα  όρια  του  οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου, όπως αυτά καθορίζονται από τον παρόντα νόμο ή από τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν  στην  περιοχή,  μόνο για  λόγους  ενίσχυσης ή
συμπλήρωσης της φέρουσας  κατασκευής.
4. Σε περίπτωση προσθηκών και ενισχύσεων φέροντος οργανισμού  νομίμως υφιστάμενων κτιρίων  επιτρέπεται η κατασκευή φερόντων  στοιχείων εντός των υποχρεωτικά  ακαλύπτων  χώρων, πλαγίων και πίσω υποχρεωτικών αποστάσεων  Δ ή δ και προκηπίου σύμφωνα με τη στατική μελέτη.  Σε περίπτωση  ταύτισης της  οικοδομικής γραμμής  με τη ρυμοτομική  γραμμή επιτρέπεται το πλάτος  του φέροντος στοιχείου και μόνο, να εισέρχεται  στον  κοινόχρηστο χώρο έως και 30 εκατοστά. Οι κατασκευές αυτές  δεν προσμετρώνται στην επιφάνεια κάλυψης και δόμησης  του κτιρίου.  Η θεμελίωση  εκτός ρυμοτομικής γραμμής  επιτρέπεται σε βάθος ανώτερο των  δυόμιση  μέτρων  και  προεξοχής  από το  φέροντα οργανισμό  έως 30 εκατοστά.

5. Σε περίπτωση συναίνεσης ιδιοκτητών με αυξημένη πλειοψηφία (67%) όμορων οικοπέδων είναι δυνατή η λειτουργική ενοποίηση των κτισμάτων των ιδιοκτησιών για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ιδιωτική σύμβαση εφόσον διασφαλίζεται η στατική επάρκεια των κτισμάτων μετά τις προβλεπόμενες διαρρυθμίσεις. 

Σε περίπτωση συναίνεσης με αυξημένη πλειοψηφία (67%) ιδιοκτητών αυτοτελών ιδιοκτησιών του ιδίου κτιρίου είναι δυνατή η λειτουργική τους ενοποίηση εφόσον διασφαλίζεται η στατική επάρκεια του κτίσματος μετά τις προβλεπόμενες διαρρυθμίσεις.»

 
 
5. Σε περίπτωση  συναίνεσης  ιδιοκτητών όμορων οικοπέδων  είναι  δυνατή  η λειτουργική ενοποίηση των κτισμάτων των ιδιοκτησιών για όσο χρονικό  διάστημα προβλέπεται από την  ιδιωτική σύμβαση  εφόσον  δια− σφαλίζεται η στατική επάρκεια των κτισμάτων  μετά τις προβλεπόμενες  διαρρυθμίσεις.
Σε περίπτωση συναίνεσης  ιδιοκτητών αυτοτελών ιδιοκτησιών  του  ιδίου  κτιρίου  είναι  δυνατή  η λειτουργική τους  ενοποίηση  εφόσον  διασφαλίζεται η στατική επάρκεια  του  κτίσματος μετά  τις  προβλεπόμενες διαρρυθμίσεις.

Εκτύπωση