ΑΡΘΡΟ 24 Ν.4067/12 : Χαμηλά κτίρια

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067 / ΦΕΚ 79 Α /2012

Νέος Οικοδομικός  Κανονισμός

Άρθρο 24

Χαμηλά κτίρια

1.  Χαμηλό κτίριο  είναι  αυτό  του  οποίου κύρια χρήση είναι η κατοικία και το οποίο έχει μέγιστο  ύψος το πολύ 8,50 μ., μη συμπεριλαμβανομένης της  στέγης,  από την οριστική  στάθμη του εδάφους  και έχει συνολική επιφάνεια που υπολογίζεται στο σ.δ. το πολύ 400 τ.μ..

Στο οικόπεδο είναι δυνατή η κατασκευή περισσότερων του  ενός  χαμηλών  κτιρίων,  με την  προϋπόθεση ότι  η συνολική επιφάνεια όλων των κτιρίων που υπολογίζεται στο σ.δ. δεν υπερβαίνει  τα 400 τ.μ..

2. Στη  συνολική  επιφάνεια, που προκύπτει  από το συντελεστή δόμησης,  για  τα  χαμηλά  κτίρια δεν  υπολογίζεται, εκτός  από τα αναφερόμενα στο άρθρο 11, οι εξώστες  και υπαίθριοι στεγασμένοι χώροι, ανεξάρτητα από την επιφάνειά  τους.

3. Τα χαμηλά  κτίρια τοποθετούνται ελεύθερα μέσα στο  οικόπεδο,  όταν  δεν  εφάπτονται με  τα  πίσω και πλάγια όρια του οικοπέδου, η ελάχιστη απόσταση  του κτιρίου  από τα  όρια είναι  Δ=2,50 μ. και η κάλυψή τους δεν υπερβαίνει την επιτρεπόμενη  κάλυψη της περιοχής. Στην  περίπτωση  που δεν  εξασφαλίζεται κάλυψη  120 τ.μ. το  μέγιστο ποσοστό  κάλυψης προσαυξάνεται έως τα  120 τ.μ. εφόσον  η κάλυψη  δεν  υπερβαίνει το  70% του  οικοπέδου  και  δεν  ισχύουν  διαφορετικές ειδικές διατάξεις στην περιοχή.

4. Πάνω από το  μέγιστο ύψος των 8,50 μ. επιτρέπονται στέγες μεγίστου ύψους 1,50 μ., καθώς και οι λοιπές κατασκευές που αναφέρονται στο άρθρο 20.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή  στις  περιοχές που το  επιτρεπόμενο ύψος είναι μικρότερο των 11 μ..

6. Κατά  τα  λοιπά  η δόμηση  των  χαμηλών  κτιρίων διέπεται από τις  διατάξεις του παρόντος  νόμου.


Εκτύπωση