ΑΡΘΡΟ 27 Ν.4067/12 : Ειδικές διατάξεις

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067 / ΦΕΚ 79 Α /2012
Νέος Οικοδομικός  Κανονισμός
 
Άρθρο 27 - (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του ν.4178/13)
Ειδικές διατάξεις
1.  Σε κτίρια,  κτιριακές υποδομές  και  εγκαταστάσεις που χαρακτηρίζονται ως ειδικά  κτίρια  δημόσιου  ενδιαφέροντος ύστερα  από απόφαση του Υπουργού στον οποίο υπάγεται  ο αρμόδιος  φορέας  έγκρισης  της άδειας δόμησης, επιτρέπονται παρεκκλίσεις του παρόντος νόμου που χορηγείται μετά από αιτιολογημένη τεχνική έκθεση και έγκριση  του Κεντρικού  Συμβούλιου Αρχιτεκτονικής.
2. Σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια  που δεν διαθέτουν ανελκυστήρα και κατά  το  χρόνο  ανέγερσής τους  δεν ήταν υποχρεωτική  η κατασκευή του από τις ισχύουσες τότε διατάξεις, επιτρέπεται, κατά  παρέκκλιση  των διατάξεων  του παρόντος  και των ειδικών όρων δόμησης της περιοχής, κατασκευή ανελκυστήρα ή άλλων μηχανικών μέσων κάλυψης υψομετρικών  διαφορών  και του χώρου πρόσβασης σε αυτά με απαραίτητη προϋπόθεση τη σύνταξη  ή ενημέρωση  της Ταυτότητας Κτιρίου.
Για διατηρητέα κτίρια  και παραδοσιακούς οικισμούς, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του  Συμβουλίου  Αρχιτεκτονικής.
Αντίστοιχα σε  νομίμως  υφιστάμενα κτίρια κατοικίας που δεν  διασφαλίζουν προσβασιμότητα σε άτομα με  αναπηρία και  μειωμένη  κινητικότητα επιτρέπεται κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης, κανονισμού (συμπεριλαμβανομένου  του κανονισμού πολυκατοικίας) κ.λπ. η τοποθέτηση διάταξης (ράμπας ή αναβατορίου) που θα διασφαλίζει την πρόσβαση στα άτομα αυτά, από το  πεζοδρόμιο  στους  εσωτερικούς / εξωτερικούς κοι− νόχρηστους χώρους, εφόσον  διαμένουν  ως ιδιοκτήτες ή ένοικοι  στα  παραπάνω κτίρια,  με απαραίτητη προϋπόθεση την εξασφάλιση της  ασφάλειας των χρηστών, τη σύνταξη  ή ενημέρωση  της  Ταυτότητας Κτιρίου  και την κάλυψη των εξόδων  κατασκευής από τα  ενδιαφερόμενα άτομα.
3. Σε περίπτωση  που συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής τόσο  του  άρθρου  10 όσο και του  άρθρου 25 η προσαύξηση  του  συντελεστή δόμησης  υπολογίζεται  ξεχωριστά για κάθε περίπτωση, επί του αρχικού συντελεστή.
4. Για την κατασκευή ή επισκευή τεμένους σε Βακουφικό ακίνητο  της Θράκης, αντί  του τίτλου ιδιοκτησίας, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια  Υπηρεσία Δόμησης  τα ακόλουθα  δικαιολογητικά  έγγραφα:
α) Πιστοποιητικό από το  αρμόδιο  υποθηκοφυλακείο περί μη διεκδικήσεως του ακινήτου.
β) Βεβαίωση του Δημάρχου για το χρόνο δημιουργίας του  οικοπέδου  ή του  γηπέδου, συνοδευόμενη  από το− πογραφικό  διάγραμμα  θεωρημένο  από τον ίδιο.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1985, στην οποία να δηλώνεται ότι  ο αιτών  είναι  κύριος  του  οικοπέδου  ή του  γηπέδου, ο τρόπος  και ο χρόνος  απόκτησής  του, καθώς και ο χρόνος  δημιουργίας του  που επικαλείται για την παρέκκλιση.

«Για τα ανωτέρω τεμένη μπορεί να εγκρίνονται παρεκκλίσεις ως προς το ύψος για την κατασκευή μεμονωμένων στοιχείων (μιναρέδων) με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και έγκριση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.»


Εκτύπωση