ΑΡΘΡΟ 29 Ν.4067/12 : τροποποίηση του 4030/11 και του 4014/11

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067 / ΦΕΚ 79 Α /2012
Νέος Οικοδομικός  Κανονισμός
Άρθρο 29 –
τροποποίηση του 4030/11 και του 4014/11
1. Η ισχύς της διάταξης του τρίτου εδαφίου  της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4030/2011 αρχίζει  μετά την έκδοση απόφασης  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία διαπιστώνεται η οργάνωση του μητρώου του πρώτου εδαφίου  της ίδιας παραγράφου.  Εγκρίσεις και άδειες  δόμησης, οι οποίες έχουν  εκδοθεί μέχρι  την  έναρξη  ισχύος  της  παρούσας, χωρίς τη δήλωση του αριθμού του μηχανικού στο μητρώο  της  παραπάνω διάταξης θεωρούνται νομίμως εκδοθείσες.
2. Η θητεία  των μελών των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων  (ΣΥΠΟΘΑ), του Κεντρικού Συμβουλίου  Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) και του  Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) είναι  διετής.
3. Στην  παρ. 9 του  άρθρου  6 του  ν. 4030/2011 οι λέξεις  «κατά τον  χρόνο» αντικαθίστανται από τις  λέξεις «ανεξάρτητα από το χρόνο».
4. Στην παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 4030/ 2011 η λέξη «αμοιβών» αντικαθίσταται από τη λέξη «εισφορών».
5. α. Η ισχύς των οικοδομικών  αδειών, οι οποίες  δεν είχαν  λήξει  την  1.3.2011  παρατείνεται κατά  τρία  έτη. Οικοδομικές άδειες,  οι οποίες  είχαν  εκδοθεί και  είχε αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών τους πριν την 1.3.2012, αναθεωρούνται σύμφωνα με τις  προϊσχύουσες  του  ν.4030/2011 διατάξεις, εφόσον η αναθεώρηση δεν αφορά προσθήκη.
β. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4030/2011 εφαρμόζονται  για  τις  οικοδομικές άδειες,  οι οποίες  έχουν εκδοθεί μέχρι την 1.3.2012, εφόσον  αρχίσει  η εκτέλεση των οικοδομικών  εργασιών  τους,  μετά  την  παραπάνω ημερομηνία.
γ. Στο  άρθρο  9 παράγραφος 5 του  ν. 4030/2011 η λέξη  «ΥΔΟΜ» αντικαθίσταται από τις  λέξεις  «αρμόδια υπηρεσία  του Δήμου».
δ. Στην παράγραφο  11 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 μετά το εδάφιο  «Ανείσπρακτα βεβαιωθέντα ποσά προστίμων   ανέγερσης και  διατήρησης,  δυνάμει   άλλων διατάξεων, διαγράφονται» προστίθενται  εδάφια,   τα οποία έχουν ως εξής: «Για τη διαγραφή των προστίμων υποβάλλεται στην αρμόδια  Υπηρεσία Δόμησης αίτηση του  ενδιαφερομένου, η οποία  συνοδεύεται από: 1)  τη βεβαίωση  υπαγωγής  στις  διατάξεις του  παρόντος  και
2) υπεύθυνη δήλωση ότι  τα  πρόστιμα, των οποίων ζητείται η διαγραφή,  αφορούν  το ακίνητο,  το οποίο έχει υπαχθεί στις  διατάξεις του παρόντος. Η Υπηρεσία Δόμησης εκδίδει πράξη με την οποία ακυρώνει τον οικείο χρηματικό κατάλογο ή την πράξη επιβολής προστίμου και την αποστέλλει στην αρμόδια φορολογική αρχή, σε περίπτωση που τα πρόστιμα έχουν βεβαιωθεί και φορολογικά, προκειμένου  η φορολογική αρχή να διαγράψει κάθε σχετική  πράξη (ταμειακή βεβαίωση), που έχει  ως νόμιμο  έρεισμα  το  χρηματικό κατάλογο ή την  πράξη επιβολής προστίμου.
6. Παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών  αδειών, που εμπίπτουν  στο  πεδίο εφαρμογής της  παραγράφου  3α του άρθρου 6 του από 8.7.1993 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 795), έως και τις 31.12.2014, προκειμένου  να ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν  στέγη  του κτιρίου  και να ενταχθούν στην παρ. 4γ του άρθρου 6 του ν. 4030/2011. Για  τις  εργασίες αυτές δεν  απαιτείται έκδοση  αναθεώρησης  οικοδομικής άδειας,  παρά μόνον έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας  Υπηρεσίας Δόμησης, η οποία γνωστοποιείται στο οικείο  αστυνομικό  τμήμα.
7. Στο  τέλος της  παρ. 3 του άρθρου  45 του ν. 4030/2011 προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει  ως εξής:
«Στην περίπτωση των κηρυγμένων παραδοσιακών οικισμών, των ιστορικών διατηρητέων οικισμών και των οικιστικών συνόλων, που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία,  η προθεσμία  του  προηγούμενου εδαφίου  είναι  τέσσερα έτη.»
8. Στην παράγραφο  1  του άρθρου  3 του ν. 4030/2011 μετά  τις  λέξεις  «διοικητικών  οργάνων» προστίθεται  η φράση «, η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ή του Σ.Χ.Ο.Π. Αιγαίου,»
9. Στην  παρ. 2 του  άρθρου  3 του  ν. 4030/2011 μετά τις  λέξεις  «η έγκριση  δόμησης» προστίθεται η φράση  «, η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ή του Σ.Χ.Ο.Π. Αιγαίου  όπου απαιτείται».

 


Εκτύπωση