ΑΡΘΡΟ 3 Ν.4067/12 : Ορισμοί Συντελεστών και μεγεθών

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067 / ΦΕΚ 79Α /2012
Νέος Οικοδομικός  Κανονισμός.
Άρθρο 3
(όπως τροποποίηθηκε και ισχύει με το άρθρο 20 του ν.4258/14 )
Ορισμοί συντελεστών και μεγεθών
 
Οι συντελεστές και τα μεγέθη  που χρησιμοποιούνται στις  διατάξεις του  παρόντος ορίζονται ως  ακολούθως:
 
Α: ο συντελεστής επιρροής της μείωσης της κάλυψης ή αύξησης  του  συντελεστή δόμησης  στην  περίπτωση παροχής κινήτρων για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση  της  ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές  και παίρνει  τις  ακόλουθες τιμές για κάθε λόγο Β: Α=0.5 για 1<Β≤2, Α=0.8 για 2<Β≤3, Α=0.9 για 3<Β≤5, Α=1 για Β>5.
 
Β: o λόγος  της  επιφάνειας οικοπέδου  προς την επιφάνεια  της  κατά  κανόνα αρτιότητας της  περιοχής  και υπολογίζεται στην  περίπτωση  παροχής  κινήτρων  για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση  της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες  και αστικές περιοχές.
 
Δ: είναι  η απόσταση του  κτιρίου από  τα  όρια  οικοπέδου  ή κτιρίου,  κατά  περίπτωση,  και ορίζεται σε:3,00 μ.+0,10Η, δ: είναι  η απόσταση  του κτιρίου  από τα όρια οικοπέδου ή κτιρίου, κατά περίπτωση, και ορίζεται σε: 2,50μ.+0,05Η,
 
Η: είναι το μέγιστο πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου, σε περίπτωση που εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης ή αυτό στο οποίο προβλέπεται να εξαντληθεί μελλοντικά ο συντελεστής δόμησης, όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα δόμησης της άδειας δόμησης ή το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, σε περίπτωση που δεν εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης.
 
είναι το μέγιστο  πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου, σε περίπτωση που εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης ή το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, σε περίπτωση που δεν εξαντλείται ο συντελεστής αυτός.
 
Π σε ορισμένο  σημείο  του προσώπου του οικοπέδου: θεωρείται το μήκος της καθέτου  στην οικοδομική γραμμή στο σημείο  αυτό έως την τομή της με την απέναντι εγκεκριμένη οικοδομική  γραμμή του ίδιου δρόμου ή την προέκτασή  της. Αν το  οικοδομικό τετράγωνο βρίσκεται  στα  όρια  του  εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και απέναντι  υπάρχει μόνο ρυμοτομική  γραμμή, για τον υπολογισμό  του  Π λαμβάνεται υπόψη η γραμμή  αυτή αντί  της οικοδομικής.

 

 

 


Εκτύπωση