ΑΡΘΡΟ 30 Ν.4067/12 : Τροποποιήσεις του π.δ.340/1990 και του ν.4014//11

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067 / ΦΕΚ 79 Α /2012
Νέος Οικοδομικός  Κανονισμός
Άρθρο 30-
Τροποποιήσεις του π.δ.340/1990 και του ν.4014//11

1.α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του π.δ. 340/1990 (Α΄ 135) προστίθεται εδάφιο  στ΄ ως εξής:
«στ. Διεύθυνση  Αρχιτεκτονικής».
β. Η περίπτωση ε΄ του στοιχείου ζ΄ της  παραγράφου 2 του  άρθρου  4 του  π.δ. 51/1988 (Α΄ 19), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ε) Οι κατευθύνσεις για  το  σχεδιασμό  των Γ.Π.Σ. και ΣΧΟΟΑΠ των Δήμων των παραπάνω Ρυθμιστικών Σχεδίων.»
2. Οι ρυθμίσεις  των παραγράφων  1  έως 5 του άρθρου 8 του  ν. 4002/2011 εφαρμόζονται και επί ξενοδοχειακών καταλυμάτων της παρ. 1Α του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, τα οποία κατασκευάζονται, σε γήπεδα τουλάχιστον 50.000 τ.μ., εντός πέντε  (5) ετών  από την  έναρξη  ισχύος  του παρόντος,  εφόσον  είχε  υποβληθεί  πλήρης φάκελος για την έκδοση οικοδομικής άδειας  μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4002/2011.
3. α. Στο  άρθρο  24 του  ν. 4014/2011 προστίθεται παράγραφος 27 ως εξής:
«27. Για  τα  κτίρια,  που στεγάζουν υποδομές  δικαιοσύνης και ανήκουν στο  Δημόσιο  ή στο  Ταμείο  Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων  ή σε νομικά  πρόσωπα που εποπτεύονται από το Υπουργείο  Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας και  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων δεν  υπάρχει υποχρέωση  καταβολής παραβόλου  για  την  υπαγωγή στις  διατάξεις του παρόντος.»
β. Στην παράγραφο  1α του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει  ως εξής:
«Η με οποιονδήποτε τρόπο  μεταβολή των  χρήσεων γης δεν επιδρά στο κύρος της υπαγωγής, σύμφωνα με τα προηγούμενα  εδάφια.»
γ. Στο άρθρο 26 παράγραφος  2 του ν. 4014/2011 η ημερομηνία «31.12.2011» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30.6.2012» και διαγράφονται οι λέξεις  «και επέρχονται οι συνέπειες  των παραπάνω διατάξεων».
δ. Για τη λήψη άδειας  εγκατάστασης, λειτουργίας ή για  την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης  για  την άσκηση μεταποιητικών ή συναφών δραστηριοτήτων,  σύμφωνα με τα οριζόμενα  στα άρθρα 17 έως 40 του ν. 3982/2011 (Α΄ 209), σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011, απαιτείται αντί  της  οικοδομικής άδειας  η βεβαίωσης  περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο παραπάνω άρθρο.
ε. Στο τέλος της παρ. 18 του άρθρου 24 του  ν. 4014/2011 προστίθεται το εξής εδάφιο:
«Στις ρυθμίσεις  του  παρόντος  νόμου υπάγονται  αυθαίρετες κατασκευές που έχουν ανεγερθεί κατά παράβαση των ρυθμίσεων του από 17.2.1998 π.δ. «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός  σχεδίου  και εκτός  ορίων οικισμών προ του έτους
1923 περιοχή της χερσονήσου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής)» (Δ΄ 125/1998). Σε περίπτωση  διαπλάτυνσης του  οδικού δικτύου οι κύριοι των αυθαιρέτων κατασκευών δεν δικαιούνται  αποζημίωσης για τις  αυθαίρετες κατασκευές.
στ.  Στην  παράγραφο 2 (α) του  άρθρου  3 του  από
14.6.2011 π.δ. (Δ΄ 187) μετά  τις  λέξεις  «πολιτισμού» προστίθενται οι λέξεις  «, όπως μουσείων».
4. Στο  άρθρο  24 του  ν. 4014/2011 προστίθεται παράγραφος 28 ως εξής:
«28. Για την  εφαρμογή της  περίπτωσης  βγ΄ της  παραγράφου 24 του  άρθρου   24 του  παρόντος,   όπως προστέθηκε με την παράγραφο  11  του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 η επιτροπή  της  παρ. 9 του άρθρου 24 του παρόντος αποφαίνεται για  το  σύνολο  των  μέχρι  τις 28.2.2012 υποβληθεισών  αιτήσεων  και  εν συνεχεία για το σύνολο των αιτήσεων, που υποβάλλονται από 1.3.2012 και μέχρι 30.6.2012.»
5. Η περίπτωση β΄ του  άρθρου  8 του  ν. 3027/2002 καταργείται, αφότου  ίσχυσε.
6. Στο  άρθρο  24 του  ν. 4014/2011 προστίθεται παράγραφος 29 ως ακολούθως:
«29. Δεν θεωρούνται αυθαίρετα κατά  την έννοια των διατάξεων του  παρόντος  κτίρια  που έχουν  ανεγερθεί σύμφωνα με νόμιμη οικοδομική  άδεια, πριν από την επιβολή κατασκευής παρόδιας  στοάς  από το ρυμοτομικό σχέδιο  της περιοχής, για το λόγο μη τήρησης  της υποχρέωσης  αυτής.»
 

 


Εκτύπωση