ΑΡΘΡΟ 31 Ν.4067/12 : Ρύθμιση πολεοδομικών θεμάτων & τροπ. του 4030/11 και 4014/11

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067 / ΦΕΚ 79 Α /2012
Νέος Οικοδομικός  Κανονισμός
Άρθρο 31
Ρύθμιση πολεοδομικών θεμάτων & τροπ. του 4030/11 και 4014/11
1. Η έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων,  γίνεται με προεδρικό  διάταγμα με πρόταση του  Υπουργού  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και  Κλιματικής  Αλλαγής  ή άλλου  αρμόδιου  Υπουργού, κατά  τις διατάξεις της  παρ. 9β του άρθρου 25 του ν. 2508/1997. Εξαιρούνται οι πολεοδομικές  ρυθμίσεις − τροποποιήσεις βάσει των διατάξεων των παραγράφων  ΙΙΣΤ.39 του άρθρου 186 και ΙΙ.19 του  άρθρου  280 του  ν. 3852/2010 (Α΄87), που εξακολουθούν να ισχύουν.
Για  την  έκδοση  του  παραπάνω προεδρικού  διατάγματος, αρμόδιο συμβούλιο να γνωμοδοτεί είναι το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ. ΠΟ.Θ.Α.) της οικείας  Περιφέρειας. Θέματα  για τα οποία έχει γνωμοδοτήσει μέχρι τη δημοσίευση  του παρόντος το αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο, εγκρίνονται με τη γνωμοδότηση  του  συμβουλίου  αυτού. Ο κατά  περίπτωση αρμόδιος  Υπουργός μπορεί να ζητά τη γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου  του, με την επιφύλαξη  εφαρμογής των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 45 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249).
2. Στο τέλος  της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2508/1997 προστίθενται εδάφια  ως εξής:
«Τα παραπάνω εφαρμόζονται και  για  ιδιοκτησίες  ή τμήματα αυτών  που καθορίστηκαν ως κοινόχρηστοι χώροι μεταγενέστερα με τροποποίηση  ή αναθεώρηση σχεδίου,  καθώς και για  τους  χώρους  που χαρακτηρίστηκαν  ως χώροι κοινωφελούς χρήσεως  ή σκοπών με την αρχική ένταξη ή μεταγενέστερα ως ανωτέρω. Ειδικά στις  περιπτώσεις αποχαρακτηρισμού χώρου  προοριζόμενου  για  κοινωφελή σκοπό  η εισφορά διατίθεται μόνο για τον ίδιο ή άλλο κοινωφελή  σκοπό και εφόσον αυτό  δεν  είναι  εφικτό  μπορεί  είτε  να διατεθεί για  τη δημιουργία κοινοχρήστου χώρου ή να μετατραπεί σε χρηματική.
Η πράξη τροποποίησης του  σχεδίου  της  παρούσας κατά  το μέρος που αφορά  στη μετάσταση κυριότητος υπέρ του οικείου Ο.Τ.Α. μεταγράφεται νόμιμα στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο Κτηματολογικό Γραφείο.
Στις παραπάνω περιπτώσεις  ο υπόχρεος σε εισφορά δεν συμμετέχει στις  τυχόν επιπλέον επιβαρύνσεις  από την πράξη αναλογισμού,  αλλά  υποκαθίσταται από τον οικείο  Δήμο.».
Σε  περίπτωση  που ο καθορισμός του  ακινήτου ως κοινόχρηστου χώρου ή ο χαρακτηρισμός του  ως κοινωφελούς  χρήσης δεν έγινε  με την αρχική ένταξη  στο σχέδιο  πόλης, αλλά  με μεταγενέστερη  τροποποίησή του και έχει  ήδη επιβληθεί  εισφορά  σε γη ή χρήμα, με βάση το  ν. 1337/1983, είτε αποζημίωση  οποιασδήποτε μορφής  για την ένταξη  στο  σχέδιο  πόλης με βάση το ν.δ. της 17.7.1923, αν αρθεί  η απαλλοτρίωση ή το ρυμοτομικό  βάρος  και  το  ακίνητο καταστεί  οικοδομήσιμο, δεν επιβάλλεται εκ νέου εισφορά  σε γη ή χρήμα.
3. α. Η παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθίσταται ως εξής:
«  1.  Η εποπτεία  λειτουργίας των  Οικοδομικών  Συνεταιρισμών (Ο.Σ.) ανήκει  στο  Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το ν. 1667/1986 (Α΄ 196). Το Υπουργείο  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και  Κλιματικής Αλλαγής διατηρεί  τις  αρμοδιότητές του  μόνο για  τις  διαδικασίες χωροθέτησης, πολεοδόμησης,  τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης, έγκρισης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θέματα  ενέργειας.»
β. Τα δύο τελευταία εδάφια  της  παρ. 6 του  άρθρου
39 του ν. 4030/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«Η απόφαση ανάληψης των εν λόγω έργων υποδομής κοινοποιείται αμελλητί με ευθύνη του Ο.Τ.Α. στις αρμόδιες υπηρεσίες δόμησης, με παραγγελία να μην εκδίδουν άδειες δόμησης  για  όσο  διάστημα είναι  απαραίτητο στους Ο.Τ.Α. προκειμένου  να προβούν στη σύνταξη των μελετών για τα έργα υποδομής και μέχρι την υλοποίηση αυτών κατά  τις  διατάξεις της παραγράφου  10.
Οι Ο.Τ.Α. που αναλαμβάνουν  την  εκπόνηση  των  μελετών  και την κατασκευή των έργων  τεχνικής υποδομής στις οικιστικές περιοχές  των Ο.Σ., εντάσσουν  αυτά στους  προϋπολογισμούς και  τα  προγράμματά τους σύμφωνα με τις  κείμενες διατάξεις.».
γ. Το πρώτο εδάφιο  της παρ. 7 του άρθρου 39 του ν.4030/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση των  οριζομένων  στις  προηγούμενες παραγράφους για Ο.Σ. των οποίων η πολεοδομική με− λέτη  έχει  εγκριθεί μετά  την  ισχύ του  π.δ. 17/1984 και οι οποίοι  δεν έχουν  ολοκληρώσει την  κατασκευή των έργων υποδομής, εάν έχουν εξαντληθεί οι προθεσμίες του άρθρου 8 παρ. 5 του π.δ. 93/1987 μπορούν μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, ύστερα από σχετική  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  των μελών τους, να επιλέξουν τη σύναψη συμβάσεων με τους Ο.Τ.Α. για την κατασκευή  έργων από κοινού ή με όποιον άλλον τρόπο δεσμευτούν συμβατικά.».
δ. Η παρ. 12 του άρθρου 39 του ν. 4030/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«12. Όσοι Ο.Σ. αναλάβουν την εκτέλεση των έργων υποδομής στην έκτασή τους, οφείλουν να τα ολοκληρώσουν εντός της προθεσμίας της παραγράφου  3, διαφορετικά διαλύονται κατόπιν  σχετικής απόφασης  του  αρμόδιου δικαστηρίου μετά  από αίτηση  της  Περιφέρειας και τα έργα  αναλαμβάνει ο Ο.Τ.Α..»..

Εκτύπωση