ΑΡΘΡΟ 34 Ν.4067/12 :Μεταβατικές διατάξεις

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067 / ΦΕΚ 79 Α /2012

Νέος Οικοδομικός  Κανονισμός

Άρθρο 34

Μεταβατικές  διατάξεις

Οικοδομικές άδειες  σε ισχύ κατά  την έναρξη  ισχύος του παρόντος  αναθεωρούνται μέσα στο χρόνο ισχύος τους  είτε  σύμφωνα με το  σύνολο  των διατάξεων του παρόντος  είτε  σύμφωνα με το σύνολο των διατάξεων, που ίσχυαν κατά  το χρόνο έκδοσής  τους.

 


Εκτύπωση