ΑΡΘΡΟ 35 Ν.4067/12 : Καταργούμενες διατάξεις

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067 / ΦΕΚ 79 Α /2012
Νέος Οικοδομικός  Κανονισμός
Άρθρο 35
Καταργούμενες  διατάξεις
Από την  έναρξη  ισχύος  του  παρόντος καταργείται κάθε  διάταξη,  η οποία  είναι  αντίθετη στις  ρυθμίσεις του  παρόντος,  με την  επιφύλαξη  της  παραγράφου 5 του άρθρου 1 και του άρθρου 34.

Εκτύπωση