ΑΡΘΡΟ 36 Ν.4067/12 :Διασφάλιση παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067 / ΦΕΚ 79 Α /2012
Νέος Οικοδομικός  Κανονισμός
Άρθρο 36
Διασφάλιση παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας
(ΥΚΩ) στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας
1. Μέχρι την ολοκλήρωση  των διαδικασιών  ανάθεσης της  παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) κατά τις  διατάξεις των άρθρων 55 επόμενα του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) και  τη  θέσπιση  του  Κώδικα  Διαχείρισης Ηλε− κτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κατά το άρθρο 130 του ίδιου νόμου, για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη παροχή  Υπηρεσιών Κοινής  Ωφέλειας  που έχει επιβληθεί  στις επιχειρήσεις του τομέα  ηλεκτρικής ενέργειας, οφείλεται από την 1.1.2012 αντάλλαγμα Υπη− ρεσιών Κοινής Ωφέλειας (αντάλλαγμα ΥΚΩ), το  οποίο με την  επιφύλαξη της  παρ. 7 του  άρθρου  55 του   ν.4001/2011, υπολογίζεται ως εξής εδώ : [pdf_im]
2. Υπόχρεοι καταβολής  του ανταλλάγματος ΥΚΩ είναι οι εκάστοτε χρήστες κάθε  παροχής  ηλεκτροδότησης, οι οποίοι  το  συγκαταβάλλουν προς  τους  προμηθευτές  ηλεκτρικής ενέργειας με διακριτή χρέωση  στους λογαριασμούς κατανάλωσης που λαμβάνουν,  όπως η κατανάλωση αυτή  προσδιορίζεται από τον  αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου.  Το αντάλλαγμα ΥΚΩ αποδίδεται από τους  προμηθευτές εντός  του επόμενου της  έκδοσης των λογαριασμών  μήνα, σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται από την  εταιρεία με την  επωνυμία  «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.)  Α.Ε.» του άρθρου 97 του ν. 4001/2011.

Από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού  καταβάλλεται εξ  ολοκλήρου αντιστάθμιση στους  κατόχους άδειας προμήθειας  ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχουν Υπηρεσίες  Κοινής Ωφέλειας.

3. Το αντάλλαγμα που αντιστοιχεί στο κόστος εκπλήρωσης  υποχρεώσεων  παροχής  ΥΚΩ, όπως αυτό  έχει θεσπισθεί  για τον τομέα  της ηλεκτρικής ενεργείας για την  περίοδο  από το  έτος  2008 έως και  το  έτος  2011, επιμερίζεται στους  εκάστοτε χρήστες παροχής  ηλεκτροδότησης αντί στους κατόχους αδειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ως εξής: [pdf_im]

 

 

 

 

 

Κατά  τον  επιμερισμό  σύμφωνα  με τα  προηγούμενα εδάφια  λαμβάνονται υπόψη τα όρια ετήσιας επιβάρυνσης, σύμφωνα  με  την  παρ. 4 του  άρθρου  29 του  ν.2773/1999 (Α’ 286), όπως εκάστοτε ίσχυαν.

4. Τα ποσά που βαρύνουν  τους  εκάστοτε χρήστες παροχής  ηλεκτροδότησης δυνάμει  της  προηγούμενης παραγράφου  συμψηφίζονται οίκοθεν  με τα  ποσά που αντιστοίχως έχουν καταβληθεί από τους  χρήστες αυτούς προς τους κατόχους αδείας  προμήθειας  ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να ανακτηθεί το  κόστος χρεώσεων ΥΚΩ, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο  της παραγράφου  3 του  άρθρου  28 του  ν. 3426/2005, κατά τη χρονική περίοδο  από το έτος  2008 έως και το έτος 2011. Αν από το συμψηφισμό προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο σε βάρος των εκάστοτε χρηστών, το χρεωστικό υπόλοιπο δεν αναζητείται από τους  χρήστες και διαγράφεται.

5. Από την  έναρξη  ισχύος  του  παρόντος νόμου καταργούνται η υπουργική  απόφαση  ΠΕΚΑ ΗΛ/Β/ Φ.1.17/2123/2857/2010 και η απόφαση ΡΑΕ 1527/2011.

6. Με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζεται κάθε αναγκαία τεχνική  λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος  άρθρου

 


Εκτύπωση