ΑΡΘΡΟ 37 Ν.4067/12 :Τροποποίηση του π.δ. για προστασία της Παρνηθας

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067 / ΦΕΚ 79 Α /2012
Νέος Οικοδομικός  Κανονισμός
Άρθρο 37 – Τροποποίηση του π.δ. για προστασία της Παρνηθας

Στο άρθρο 6 του από 19.7/24.7.2007 π.δ. «Καθορισμός Ζωνών προστασίας του  ορεινού  όγκου  Πάρνηθας  (Ν. Αττικής)» (Δ΄ 336), που προστέθηκε με το άρθρο 1 στοιχείο  IV του  π.δ. 40707/2008 (Δ΄ 619), μετά  την  παρ. 2 προστίθενται παράγραφοι  3 έως 10, ως ακολούθως και η παρ. 3 αναριθμείται σε 11:
«3. Ο Φορέας Διαχείρισης διοικείται από επταμελές Διοικητικό  Συμβούλιο (Δ.Σ.), στο οποίο μετέχουν ως μέλη, χωρίς  πρόσθετη  αποζημίωση,  ο Γενικός  Γραμματέας Δημόσιας  Περιουσίας του  Υπουργείου  Οικονομικών, ο Γενικός  Γραμματέας Περιβάλλοντος του  Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  και ο Γενικός  Γραμματέας του Υπουργείου  Πολιτισμού  και Τουρισμού. Ο Πρόεδρος  και τα λοιπά τρία  (3) μέλη ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας  και Κλιματικής Αλλαγής.  Οι αποδοχές  του  Προέδρου  και των μελών Δ.Σ. του προηγούμενου  εδαφίου καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τηρουμένων  των εκάστοτε ανώτατων  ορίων, που προβλέπονται  στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,  και βαρύνουν τον προϋπολογισμό  του Φορέα. Για τη θέση του Προέδρου απαιτείται η κατοχή  πτυχίου πανεπιστημιακού ιδρύματος της  ημεδαπής  ή ισοτίμου  της  αλλοδαπής  και  δεκαετής, επιστημονική ή επαγγελματική, εμπειρία  στο  δημόσιο  ή ιδιωτικό  τομέα.  Η θητεία του Διοικητικού  Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον Φορέα δικαστικώς και εξωδίκως, συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει των συνεδριάσεών του και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται  από τους  Κανονισμούς  του  Φορέα ή του ανατίθενται με απόφαση του Δ.Σ.. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.
4. Το Δ.Σ. συγκαλείται με πρόσκληση του  Προέδρου του  τακτικά μεν ανά μήνα, έκτακτα δε όταν  το  κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη του, που προσδιορίζουν και τα θέματα για  τα  οποία  ζητούν  την  έκτακτη σύγκληση.  Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία  όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του. Οι αποφάσεις  του λαμβάνονται με απόλυτη  πλειοψηφία  των  μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας  υπερισχύει  η ψήφος του Προέδρου. Στις συνεδριάσεις του  Δ.Σ. μετέχει χωρίς  ψήφο ο νομικός σύμβουλος  του  Φορέα  που ορίζεται με απόφαση  του Δ.Σ.. Το Δ.Σ. νομίμως  συνέρχεται και  συνεδριάζει και εκτός  της έδρας  του.
5. Πόροι του  Φορέα  Διαχείρισης είναι,  ιδίως, έσοδα από τις δραστηριότητές του σύμφωνα με το σκοπό του και από κάθε νόμιμη αιτία,  επιχορηγήσεις από πόρους του  «Πράσινου Ταμείου»  του  ν. 3889/2010 (Α’ 182) για τη στήριξη  των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, καθώς και από άλλους  τυχόν δημόσιους  πόρους. Για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα  με  την  επίτευξη του  σκοπού του μπορεί να καταβάλλονται στον Φορέα Διαχείρισης επιχορηγήσεις από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους μεσω  του  Προγράμματος Δημοσίων  Επενδύσεων. Με κοινές  αποφάσεις  των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  και Πολιτισμού  και Τουρισμού καθορίζονται τα έργα και οι υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται, το συνολικό κόστος αυτών και το ύψος της σχε− τικής  χρηματοδότησης, ο τρόπος  και τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της, οι υποχρεώσεις του Φορέα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό  θέμα.
6. Ο οικονομικός  και διαχειριστικός έλεγχος του Φορέα Διαχείρισης γίνεται από δύο (2) ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι  ορίζονται από τον  Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής  Αλλαγής από πίνακα δέκα (10) ορκωτών  λογιστών,  που καταρτίζεται από το  Δ.Σ. του Φορέα. Ο τακτικός έλεγχος της  οικονομικής  διαχείρισης του Φορέα γίνεται κάθε χρόνο και οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν τον ίδιο. Το διαχειριστικό έτος  του Φορέα συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.  Το πρώτο διαχειριστικό έτος αρχίζει την  ημέρα  της  σύστασης του Φορέα. Οι ορκωτοί  λογιστές υποβάλλουν μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους  έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας  και Κλιματικής Αλλαγής  και στο Δ.Σ. του Φορέα. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της οικονομικής  διαχείρισης του Φορέα.
7. Το πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων, που συνάπτει  ο Φορέας  Διαχείρισης, καθορίζεται κατ’  εξαίρεση από κάθε  κείμενη  διάταξη, πλην του  δικαίου  της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κανονισμούς που καταρτίζονται από το  Δ.Σ. του  Φορέα  και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και  Κλιματικής Αλλαγής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως. Με όμοιες  αποφά− σεις καταρτίζεται και εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης,  με τον οποίον ρυθμίζονται, ιδίως,  θέματα λειτουργίας του  Δ.Σ., ο τρόπος  και  τα όργανα  διαχείρισης των  πόρων, θέματα  προσωπικού και κάθε άλλο θέμα που αφορά  τη διάρθρωση  και την εσωτερική λειτουργία του.
8. Για  την  κάλυψη των  αναγκών  σε προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης, κατά  την έναρξη  λειτουργίας του, μπορεί  να αποσπώνται  σε αυτόν  έως πέντε  (5) υπάλληλοι, μόνιμοι ή με σχέση  εργασίας ιδιωτικού  δικαίου αορίστου χρόνου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας  και Κλιματικής Αλλαγής, με απόφαση του οικείου Υπουργού, για  χρονικό  διάστημα  μέχρι  τριών (3) ετών που μπορεί να παραταθεί μία φορά. Το προσωπικό που αποσπάται λαμβάνει τις αποδοχές του φορέα προέλευσης, οι οποίες  βαρύνουν τον Φορέα Διαχείρισης.
9. Ο Φορέας  Διαχείρισης απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή έμμεσο φόρο, καθώς και από κάθε είδους  τέλη  υπέρ του Δημοσίου  ή τρίτου, εκτός από τους φόρους προστιθέμενης αξίας και εισοδήματος. Επίσης απαλλάσσεται από την  υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου  και απολαμβάνει γενικά όλων των διοικητικών, οικονομικών, φορολογικών, δικαστικών,  (ουσιαστικού και  δικονομικού  δικαίου)  και άλλων προνομίων και ατελειών του Δημοσίου. Για κάθε πράξη του Φορέα για την οποία απαιτείται συμβολαιογραφικό  έγγραφο δεν καταβάλλονται φόροι, εκτός  από το φόρο προστιθέμενης αξίας, τέλη, εισφορές,  αμοιβές ή δικαιώματα,  ανταποδοτικά ή μη, υπέρ του Δημοσίου, οποιουδήποτε  Ν.Π.Δ.Δ., ασφαλιστικών οργανισμών, τρίτων, συμβολαιογράφων, δικηγόρων,  δικαστικών  επιμελητών και υποθηκοφυλάκων.
10. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας  και Κλιματικής Αλλαγής  ρυθμίζεται κάθε  ειδικότερο  ζήτημα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.»

Εκτύπωση