ΑΡΘΡΟ 38 Ν.4067/12 :Τροποποίηση στο ν.δ. 721/1970

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067 / ΦΕΚ 79 Α /2012
Νέος Οικοδομικός  Κανονισμός
Άρθρο 38
Τροποποίηση στο ν.δ. 721/1970 (Α΄ 251) περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού Ενόπλων Δυνάμεων
Στο ν.δ. 721/1970 (Α΄ 251, Οικονομική Μέριμνα και Λογι− στικό  Ενόπλων Δυνάμεων) και στο άρθρο 55, μετά  την παράγραφο τέσσερα (4) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής και αναριθμούνται οι επόμενες:
«5. Για την επίτευξη των αεροφωτογραφιών σκοπών του ΟΚΧΕ επιτρέπεται η δωρεάν διάθεση  των υφιστά− μενων  ειδικά  διασκευασμένων ιπτάμενων  μέσων  των Ενόπλων Δυνάμεων μετά των αντίστοιχων υλικών, εφο− δίων και προσωπικού λειτουργίας τους.
Τα ανωτέρω ειδικά  διασκευασμένα ιπτάμενα μέσα διατίθενται προκειμένου ο ΟΚΧΕ να τοποθετεί ψηφιακή αεροφωτογραφική μηχανή για  την  επίτευξη των ανα− φερομένων  στην παρ.1 του άρθρου 55 του ν.δ. 721/1970 σκοπών.
Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος,  Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  ύστερα από πρόταση του ΟΚΧΕ καθορίζονται οι όροι και οι λε− πτομέρειες για τον τρόπο και τη διαδικασία  εφαρμογής της παρούσας διάταξης.»
 

Εκτύπωση