ΑΡΘΡΟ 40 Ν.4067/12 :Τροποποίηση άρθρο 56 ν.4030/11

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067 / ΦΕΚ 79 Α /2012
Νέος Οικοδομικός  Κανονισμός
Άρθρο 40 – τροποποιηση άρθρο 56 ν.4030/11

Η προβλεπόμενη  διαδικασία στο  άρθρο  56 «Ρύθμιση θεμάτων  του  Ειδικού  Φορέα  Δασών» του  ν. 4030/2011
«Νέος τρόπος  έκδοσης  αδειών  δόμησης, ελέγχου κατασκευών  και λοιπές  διατάξεις»  (Α΄ 249), εφαρμόζεται και για τις Δαπάνες  από πιστώσεις  του Ειδικού Φορέα Δασών του  Πράσινου Ταμείου  οικονομικού  έτους  2012 και καταβάλλονται από τα  Περιφερειακά Ταμεία  Ανάπτυξης  του  άρθρου  190 του  ν. 3852/2010 (Α΄ 87) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Εκτύπωση