ΑΡΘΡΟ 41 Ν.4067/12 :τροποποίηση του ν.998/1979 - δασικά

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067 / ΦΕΚ 79 Α /2012
Νέος Οικοδομικός  Κανονισμός
Άρθρο 41 – τροποποίηση του ν.998/1979 - δασικά
Η παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 998/1979 τροποποιείται ως εξής:
1.α. Υπό την επιφύλαξη  των, στο άρθρο 48 παρ. 1 του παρόντος  νόμου και στο  άρθρο 53 παρ. 1  του ν. 4042/
2012 προβλεπομένων, δεν επιτρέπεται η μεταβολή του κύριου προορισμού και η αναίρεση της λειτουργίας των εντός  εγκεκριμένου σχεδίου  πόλεως  ή πολεοδομικής ζώνης ή εντός  οικιστικής περιοχής  κειμένων κοινοχρήστων  εκτάσεων, οι  οποίες  καλύπτονται από δασική βλάστηση  φυσικώς ή τεχνητώς δημιουργημένη (πάρκα και άλση).
Η ως άνω απαγόρευση  ισχύει επίσης: α) για τα πάρκα και άλση τα οποία χαρακτηρίζονται από το εγκεκριμέ− νο σχέδιο  πόλης ως κοινόχρηστοι χώροι  χωρίς  άλλο ιδιαίτερο χαρακτηρισμό, αλλά έχουν αποκτήσει  εν τοις πράγμασι τέτοιο χαρακτήρα (πάρκου ή άλσους) και β) για κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, που περιβάλλο− νται  από τον  οικιστικό ιστό  χωρίς  να έχουν  ενταχθεί σε σχέδιο  πόλης, φέρουν  δασική  βλάστηση,  φυσικώς ή τεχνητώς δημιουργηθείσα και  λειτουργούν εκ  των πραγμάτων  ως πάρκα και άλση.
1.β. Στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας υπάγονται και τμήματα  πάρκου ή άλσους, τα οποία φέρουν μη δα− σική βλάστηση συνδέονται  όμως οργανικά με το σύνολο του  πάρκου ή άλσους  υπό την έννοια  ότι  συμβάλλουν στη διατήρηση  της φυσικής ισορροπίας  του συνόλου.
1.γ. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας  και Κλιματικής Αλλαγής  που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως  καθορίζονται οι προδιαγραφές σύνταξης των μελετών διαχείρισης των πάρκων και αλσών. Οι ως άνω μελέτες εγκρίνονται με απόφαση του  Γενικού  Γραμματέα της  οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Της  έγκρισης αυτής  προηγείται θετική γνώμη  της αρμόδιας  Υπηρεσίας  του  Υπουργείου  Πολιτισμού και Τουρισμού  όπου αυτή  απαιτείται για  λόγους  προστασίας των αρχαιοτήτων ή κηρυγμένων μνημείων δυνάμει των διατάξεων του ν. 3028/ 2002.
1.δ. Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 71 του Δασικού Κώδικα (ν.δ. 86/1969), η οποία προστέθηκε στο  άρθρο αυτό  με  την  παρ. 8 του  άρθρου  4 του  ν. 3208/2003, ισχύει αναλόγως και για τα πάρκα και άλση, νοουμένου, αντί του αναφερομένου  στην ως άνω διάταξη Υπουργού Γεωργίας, του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας  και Κλιματικής Αλλαγής.
1.ε. Υφιστάμενα κτίρια και  υποδομές  εντός  πάρκων και αλσών χωρίς έγκριση εξαιρούνται της κατεδάφισης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της ως άνω διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 71 του Δασικού  Κώδικα και της προβλεπομένης  στη διάταξη αυτή υπουργικής  απόφασης και  εφόσον  οι οικείοι  Ο.Τ.Α. εξασφαλίσουν εντός τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος τις απαιτούμενες από την κείμενη  νομοθεσία  εγκρίσεις.
1.στ. Κτίρια,  εγκαταστάσεις και υποδομές που πραγματοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού  σε εκτάσεις των παραγράφων  1 και 1α του παρόντος  κατά παρέκκλιση  της κείμενης νομοθεσίας εξαιρούνται της κατεδάφισης.
1.ζ. Τυχόν πράξεις  της  διοίκησης που εκδόθηκαν  για την προστασία των εκτάσεων των παραγράφων  1ε και
1στ του παρόντος  άρθρου ανακαλούνται.
1.η. Αποφάσεις κήρυξης  εκτάσεων ως δασωτέων  ή αναδασωτέων που αφορούν  πάρκα και άλση αίρονται με απόφαση του Γενικού  Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατόπιν  σχετικής εισήγησης της  αρμόδιας δασικής υπηρεσίας μετά τη δημιουργία ή αναδημιουργία της δασικής  βλάστησης.
1θ. Έργα απαραίτητα για  τη  λειτουργία των  περιαστικών  δασών, πάρκων και αλσών που συντηρούν  και εμπλουτίζουν τη βλάστηση,  βελτιώνουν  την αισθητική του  τοπίου,  εξασφαλίζουν την  άνετη,  ασφαλή  κίνηση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών και διευκολύνουν  τη σωματική άσκηση, την αναψυχή και την πνευματική ανάταση του ανθρώπου δεν συνιστούν μεταβολή της κατά προορισμό  χρήσης  των  εν λόγω  περιαστικών  δασών, πάρκων και αλσών. Ο τυχόν αναδασωτέος χαρακτήρας τους  δεν εμποδίζει  την ανάπτυξη  των έργων αυτών.

Εκτύπωση