ΑΡΘΡΟ 42 Ν.4067/12 :τροποποίηση του ν.4038/12 και του 4024/11

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067 / ΦΕΚ 79 Α /2012
Νέος Οικοδομικός  Κανονισμός
Άρθρο 42 – τροπ. 4038/12 και του 4024/11
1.  Στην  παρ. 5 του  άρθρου  32 του  ν. 4038/2012 (Α΄14), μετά  τις λέξεις  «.., της Εθνικής Πινακοθήκης−Ίδρυμα Αλέξανδρου Σούτζου,  Λαογραφικού και  Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας του  Μουσείου Λαϊκής  Τέχνης του» αντικαθίστανται οι λέξεις:  «του ΚΕΛΕΣ» ως εξής:
«του Κέντρου  Συστημάτων Λήψεως και Επεξεργασίας Σημάτων Συναγερμού (ΚΕΛΕΣΣ), καθώς και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ)...».
2. Στην παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) μετά τις λέξεις «μουσείων και αρχαιολογικών χώρων του Υπουργείου  Πολιτισμού και  Τουρισμού» προστίθενται οι λέξεις: «, και του Κέντρου  Λήψεως και Επεξεργασίας Σημάτων Συναγερμού  (ΚΕΛΕΣΣ)».
 

Εκτύπωση