ΑΡΘΡΟ 43 Ν.4067/12 :τροποποίηση του Ν.3851/10 - λατομεία

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067 / ΦΕΚ 79 Α /2012
Νέος Οικοδομικός  Κανονισμός
Άρθρο 43 – τροπ. Ν.3851/10 - λατομεία
Παρατείνεται για δύο (2) ακόμα έτη  από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85), εντός της  οποίας  πρέπει  να χορηγηθεί στους αιτήσαντες, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 16 του ν. 3851/2010, άδεια  εκμετάλλευσης λατομείων σχιστολιθικών πλακών. Μέσα  στην  ανωτέρω  προθεσμία  οι συναρμόδιες υπηρεσίες  οφείλουν να έχουν περαιώσει τις κατά νόμο ενέργειές τους και να έχουν αποφανθεί οριστικά επί των υποβληθέντων αιτημάτων αναφορικά  με τη λειτουργία, των λατομείων σχιστολιθικών πλακών.
 

Εκτύπωση