ΑΡΘΡΟ 45 Ν.4067/12 : Μεταβιβάσεις ΕΤΑΔ ΑΕ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067 / ΦΕΚ 79 Α /2012
Νέος Οικοδομικός  Κανονισμός
Άρθρο 45 – ΕΤΑΔ ΑΕ
1.  Από την  έναρξη  της  ισχύος  του  παρόντος  νόμου τα ακίνητα,  που αναφέρονται και περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα και στα παρακάτω τοπογραφικά διαγράμματα,  τα οποία σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με τον παρόντα νόμο, ιδιοκτησίας της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), πρώην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε» (ETA Α.Ε.), των  οποίων  τη διοίκηση,  διαχείριση και εκμετάλλευση ασκεί  η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) πρώην
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» (ETA Α.Ε.), περιέρχονται κατά  κυριότητα χωρίς  αντάλλαγμα στους αναφερόμενους παρακάτω Δήμους−αποδέκτες αντίστοιχα, οι οποίοι, από τη δημοσίευση  του παρόντος  νόμου, υποκαθίστανται αυτοδικαίως στη  θέση της  «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) πρώην «ΕΛΛΗ− ΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» (ΕΤΑ Α.Ε.).
πίνακας μεταβιβάσεων [pdf_im]

2. Για τα ακίνητα ιδιοκτησίας της ΕΤΑΔ Α.Ε. που μεταβιβάζονται  κατά  κυριότητα στους  ως άνω Δήμους, μεταγράφονται στα οικεία Βιβλία Μεταγραφών  των αρμόδιων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηματολογικών Γραφείων, τα σχετικά αποσπάσματα  αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ Α.Ε., τα οποία αποτελούν το μεταγραπτέο  τίτλο και συνοδεύονται από σχετική  περίληψη μεταγραφής των εν λόγω ακινήτων. Η μεταβίβαση των παραπάνω ακινήτων στους αναφερόμενους παραπάνω φορείς  και η μεταγραφή των σχετικών  αποσπασμάτων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ Α.Ε. στα  Βιβλία Μεταγραφών των αρμόδιων  Υποθηκοφυλακείων  ή Κτηματολογικών Γραφείων,  ως και κάθε πράξη  εκκαθάρισης, απαλλάσσονται από κάθε  φόρο μεταβίβασης ακινήτου, τέλος χαρτοσήμου  ή άλλο φόρο ή τέλος ή δικαίωμα  υπέρ του  Δημοσίου,  οργανισμών τοπικής  αυτοδιοίκησης, Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά  υπέρ οποιουδήποτε  τρίτου.

 


Εκτύπωση