ΑΡΘΡΟ 46 Ν.4067/12 : τροποποίηση ν.3054/2002

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067 / ΦΕΚ 79 Α /2012
Νέος Οικοδομικός  Κανονισμός
Άρθρο 46 – τροπ. Ν.3054/2002
Η παρ. 4 του  άρθρου  23 του  ν. 3054/2002  (Α΄ 230) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι Άδειες κατηγορίας Α΄ που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 1571/1985 (Α΄ 192, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 35 του  ν. 2008/1992 (Α΄ 16), καθώς και οι Άδειες  κατηγορίας Στ΄ που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο πέμπτο του ν. 1769/1988 (Α΄ 66) και το άρθρο 24 τουν. 2008/1992 (Α΄ 154) μπορεί να ανανεώνονται όπως προβλέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν  πριν από την  έναρξη  ισχύος  του  νόμου αυτού. Η εν λόγω διάταξη  εφαρμόζεται αναδρομικά από την ισχύ του ν. 3054/2002 (Α΄ 230).».

 


Εκτύπωση