ΑΡΘΡΟ 48 Ν.4067/12 : Έναρξη ισχύος

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067 / ΦΕΚ 79 Α /2012
Νέος Οικοδομικός  Κανονισμός
Άρθρο 48
Έναρξη ισχύος
H ισχύς του  παρόντος  αρχίζει  τρεις  (3) μήνες  από την  ψήφισή του, εκτός  από τις  διατάξεις των άρθρων 27 παράγραφος 4, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 και 47 η ισχύς των οποίων αρχίζει  από τη δημοσίευσή  του στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλομε τη  δημοσίευση του  παρόντος στην  Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως  και  την  εκτέλεσή του  ως νόμου του Κράτους.

Εκτύπωση