ΑΡΘΡΟ 145 ΤΜΗΜΑ Ε. ν. 4495/17

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Ε΄  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 145

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 6/1978 (Δ΄ 538)

Στο τέταρτο εδάφιο του άρθρου 12 του π.δ. 6/1978 (Δ΄ 538), όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 54 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159), μετά τις λέξεις «ιερών ναών του ν. 590/1977» προστίθενται οι λέξεις «και του ν. 4149/1961».


Εκτύπωση