ΑΡΘΡΟ 149 ΤΜΗΜΑ Ε. ν. 4495/17

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Ε΄  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 149

Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4001/2011 (Α΄ 179)

1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4001/2011 (Α΄179) αντικαθίσταται ως εξής:

«(ε) Προβαίνει σε διαχειριστικές πράξεις για την εφαρμογή των αποφάσεων της ΡΑΕ και μπορεί να προβαίνει σε κατάρτιση συμβάσεων αξίας μέχρι του ποσού για το οποίο επιτρέπεται προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται παράλληλα και από τη ΡΑΕ». 2. Στο άρθρο 9 του ν. 4001/2011 προστίθεται παράγραφος 5 με το εξής περιεχόμενο:

«5. Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ είναι διατάκτης των πιστώσεων του προϋπολογισμού και των δαπανών της».

3. Οι υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4001/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

«(αα) Εφάπαξ τέλη για την επεξεργασία, έκδοση γνωμοδότησης ή απόφασης επί των αιτήσεων που υποβάλλονται για τη χορήγηση ή τροποποίηση ή επέκταση ή ανανέωση άδειας ή την πιστοποίηση προς άσκηση των ενεργειακών δραστηριοτήτων του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων και των αποφάσεων που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 132.

(ββ) Ετήσια τέλη για την άσκηση των ενεργειακών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στον παρόντα και της δραστηριότητας στον τομέα των υγρών καυσίμων».

4. Στο άρθρο 40 του ν. 4001/2011 προστίθεται παράγραφος 7 με το εξής περιεχόμενο:

«7. Η ΡΑΕ μπορεί να απασχολεί στη Γραμματεία της φοιτητές που εκτελούν πρακτική άσκηση σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού. Ο τρόπος επιλογής των ασκούμενων φοιτητών, ο χρόνος, ο τόπος και οι λοιπές συνθήκες εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης καθορίζονται από τη ΡΑΕ. Η αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ ως ποσοστό των αποδοχών νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).

Το ποσοστό αυτό δεν υπερβαίνει το 60% και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αρχής. Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της άσκησής τους δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής και ασφαλίζονται μόνο για τις περιπτώσεις ατυχήματος και ασθενείας».

5. Οι θέσεις που έχουν συσταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 34 του ν. 3734/2009 (Α΄ 8) διατηρούνται έως και τις 31.12.2018. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου τίθεται σε ισχύ στις 30 Σεπτεμβρίου 2017. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του τρίτου άρθρου του ν. 4402/2016 (Α΄ 121) με την εξαίρεση του πρώτου εδαφίου.


Εκτύπωση