ΑΡΘΡΟ 150 ΤΜΗΜΑ Ε. ν. 4495/17

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Ε΄  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 150

Ρυθμίσεις για Υβριδικούς Σταθμούς

Οι κάτοχοι αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικούς Σταθμούς σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά που έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης με τον Διαχειριστή του Δικτύου πριν τις 31.12.2015 και για τους οποίους έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης πριν την ως άνω ημερομηνία που είναι σε ισχύ, καθώς και οι κάτοχοι αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικούς Σταθμούς σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά που έχουν ενταχθεί στο σύνολό τους ή έχει ενταχθεί τμήμα τους, σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα πριν την ως άνω ημερομηνία, συνάπτουν σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129). Για τους σταθμούς αυτούς δεν εφαρμόζεται το άρθρο 21 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149).


Εκτύπωση