ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε  Νόμος 3851/10   "για την Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής"  στο ΦΕΚ 85/Α/4.6.2010 με το οποίο τροποποιείται ο Νόμος 3468/2006  (ΦΕΚ Α 129/27-6-2006) και με το οποίο γίνεται προσπάθεια να απλουστευούν οι διαδικασίες εγκατάστασης μονάδων ΑΠΕ , ώστε να μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος. Την ορθολογικοποιηση της τιμολόγησης της ενέργειας που παράγεται από σταθμούς ΑΠΕ καιΣΗΘΥΑ. Καθορίζεται επίσης Ειδικό τέλος και παροχή κινήτρων στους οικιακούς καταναλωτές περιοχών που εγκαθίσταντε έργα ΑΠΕ. Αντιμετωπίζονται θέματα χωροθέτησης ΑΠΕ .Καθορίζονται μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των νέων κτιριών αλλά και των παλαιών που πρόκειται να ανακαινισθούν ριζικά.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Οι πρώτες οδηγίες για την εφαρμογή του νόμου 3851/10 δόθηκαν προς την Ρυθμιστική Αρχής Ενέργειας με το από 19-7-10 ΑΥ/Φ1οικ.14586 έγγραφο.  Κατεβάστε το εδώ.

Ειδικοί όροι  και προυποθέσεις εγκατάστασης φωτοβολταικών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου και σε οικισμούς.  Κατεβάστε εδώ την Υπουργική Απόφαση από 25-8-10  και για κτίρια και γήπεδα εκτός σχεδίου πόλεως   κατεβάστε εδώ με την ίδια ημερομηνία.Με πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση συμπληρώνεται το ειδικό πρόγραμμα ανόπτυξης φωτοβολταικών σε κτηριακές εγκαταστάσεις .
Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο. Αφορά την ανάπτυξη το συστημάτων αυτών και στη νησιωτική Ελλάδα , καθώς και σε στέγαστρα κατοικιών , σε προσόψεις και αλλού .

Πλέον πρόσφατη απόφαση από 15-9-10 που ρυθμίζεται εκ νέου η αναλογία εγκαταστημένης ισχύος μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο.

Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα  Π.Δ. 100/2010 ΦΕΚ 177 Α /06.10.2010 για τον καθορισμό των προσόντων των ενεργειακών επιθεωρητών, τον καθορισμό των οργάνων και της διαδικασίας χωρήγησης αδειών ενεργειακών επιθεωρητών , καθώς και για την αμοιβή αυτών . Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο

Εκτύπωση