ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΖΟΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

πηγή : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εχουν ήδη εκδοθεί Προεδρικά Διατάγματα ΖΟΕ για:

  • τμήμα του Θριασίου Πεδίου
    (ΖΟΕ Ασπροπύργου-ΦΕΚ 1085/Δ/96)

  • την χερσόνησο Λαυρεωτικής- Νοτιοανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 125/Δ/98)

  • την περιοχή Μεσογείων (ΦΕΚ 199/Δ/2003).


Επίσης έχoυν ολοκληρωθεί οι μελέτες και τα σχέδια για:

  • τη ΖΟΕ Βόρειας Αττικής

  • τη ΖΟΕ Β.Δ.Λεκανοπεδίου (Ανω Λιόσια, Φυλή)

  • την Χωροταξική Υποενότητα Δυτικής Αττικής

 

Θεσμικά μέτρα προστασίας των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και των περιοχών με ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία και ευαισθησία

Σε αυτούς συγκαταλέγονται οι υγροβιότοποι, τα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, τα ρέματα, τμήματα του παράκτιου μετώπου, αξιόλογοι γεωλογικοί σχηματισμοί, σημαντικά οικοσυστήματα, σημαντικοί οικότοποι προστατευταίας πανίδας και χλωρίδας κοκ.

Κατόπιν ειδικής μελέτης, οριοθετούνται ζώνες χρήσεων γης και όρων και περιορισμών στην δόμησή τους, καθώς και διαχειριστικά μέτρα ώστε να διασφαλίζονται οι οικολογικές διεργασίες τους και να αναδεικνύονται οι ιδιαίτερες αισθητικές και λειτουργικές αξίες τους. Η θεσμοθέτηση υλοποιείται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 του Ν 1515/1985 είτε του άρθρου  21 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί:

Α. Το από 15.1.03 Π. Δ. χαρακτηρισμού της περιοχής λίμνης Βουλιαγμένης ως διατηρητέου μνημείου της φύσης και καθορισμού ζωνών προστασίας (ΦΕΚ 51 Δ)

Β. Το από 26.6.00 Π. Δ. χαρακτηρισμού Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα (ΦΕΚ 121Δ)

Γ. Η από 17.12.01 ΚΥΑ Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα και σχεδίου Διαχείρισης αυτού (ΦΕΚ 1830 Δ )

Δ. Το από 3.9.02 Π. Δ. ίδρυσης Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Σχινιά (ΦΕΚ 793 Δ)

Ε. Το απο 15.06.94 Π.Δ. καθορισμού ζώνης προστασίας του ποταμού κηφισού και των παραχειμάρων του. (ΦΕΚ 632Δ/27.06.94)

Θεσμοθέτηση διατάξεων ανάδειξης και προστασίας των ορεινών όγκων, και εν γένει του αττικού τοπίου

Οι ορεινοί όγκοι αντιμετωπίζονται ως χώροι με σημαντικό υφιστάμενο ή εν δυνάμει υψηλό πράσινο, οι οποίοι προστατεύονται και διασυνδέονται μεταξύ τους και με το δίκτυο ελεύθερων χώρων της πόλης, με τις ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές και τις ακτές, με σκοπό την δημιουργία ενιαίου περιαστικού δικτύου πόλων αναψυχής, αθλητισμού και πολιτιστικών λειτουργιών.

Κατόπιν ειδικής μελέτης, οριοθετούνται ζώνες χρήσεων γης και όρων και περιορισμών στην δόμησή τους, ώστε να αποκλείονται οι ασύμβατες δραστηριότητες και να αναδεικνύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ορεινού όγκου.

Μέχρι σήμερα έχουν θεσμοθετηθεί:

Α. Ο ορεινός όγκος του Υμηττού με το από 31.8.78 Π. Δ.  (ΦΕΚ 544 Δ)

Β. Ο ορεινός όγκος της Πεντέλης με το από 26.8.88 Π. Δ.  (ΦΕΚ 755 Δ)

Γ. Ο ορεινός όγκος του Αιγάλεω με τον  Ν. 2742/99 /άρθρ 21 (ΦΕΚ 207 Α)

Δ. Ο ορεινός όγκος της Λαυρεωτικής με το από 24.1.03 Π. Δ. (ΦΕΚ 121Δ)

Ε. Ο ορεινός όγκος της Πάρνηθας με το από 19.07.07 Π. Δ. (ΦΕΚ 336Δ)

Θεσμοθέτηση διατάξεων για την προστασία και επαύξηση του αστικού πρασίνου

Στα πλαίσια του στόχου γιατην προστασία και επαύξηση του αστικού πρασίνου, προγραμματίζεται ο καθορισμός πλαισίου  αρχών, κατευθύνσεων και  κανονιστικών μέτρων.

Καθορισμός πλαισίου τομεακών χωροθετήσεων με επιπτώσεις στους ευαίσθητους περιβαλλοντικά χώρους της Αττικής (πχ Αιολικών Πάρκων)


Διαδικασίες αποκατάστασης ανενεργών λατομικών χώρων της Αττικής

Συντονίζονται προγράμματα ανασυγκρότησης του τοπίου των ανενεργών λατομικών χώρων της Αττικής, με βάσει το Ν. 2742/99 (άρθρο 25).

Γνωμοδότηση προ της έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Σύμφωνα με τον Ν 3010/02 (ΦΕΚ 91Α)  και την από 20.3.03 ΚΥΑ 11014/703/φ104/ (ΦΕΚ 332Β), ο Οργανισμός Αθήνας γνωμοδοτεί επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορούν σε νέα έργα και δραστηριότητες, καθώς και στον εκσυγχρονισμό, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση  υφιστάμενων έργων και δραστηριοτήτων στον νομό Αττικής.  

Τέλοςο Οργανισμός Αθήνας είναι αρμόδιος για την σύνταξη προδιαγραφών περιβαλλοντικών μελετών καθώς και την ανάθεση μελετών που σχετίζονται με θέματα περιβάλλοντος στην Αττική


Εκτύπωση