ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ - ΓΚΑΡΑΖ

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 111/2004 - ΦΕΚ 76Α/2004

 

Με το Προεδρικό Διάταγμα 111/2004 καθορίζονται οι απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, αναλόγως των χρήσεων και του μεγέθους του κτιρίου στο Ηπειρωτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής και κατάργηση του π.δ.230/93 φεκ Α94

Κατεβάστε εδώ το ΦΕΚ 76Α/2004 [pdf im]

 

Τροπολογίες :

Το Αρθρο 22 παρ.2. του ν.4258/2014 προβλέπει :

Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 111/2004 (Α΄ 76) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση που από την εφαρμογή της παρούσας προκύπτουν περισσότερες από τέσσερις (4) απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης για ένα διαμέρισμα ή μία κατοικία, τότε οι επιπλέον των τεσσάρων θέσεις που εξυπηρετούν το συγκεκριμένο διαμέρισμα ή τη συγκεκριμένη μονοκατοικία μπορεί να διατάσσονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 98728/7722/93 (Δ΄ 167), απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.»


Εκτύπωση